Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

Maana 80nan: Ala ka jama be bɔra Babilɔni

Maana 80nan: Ala ka jama be bɔra Babilɔni

MƐDIW ni Pɛrɛsiw ye Babilɔni minɛ a saan fila ɲɔgɔn ye nin ye. A filɛ min be kɛra sisan! Israɛldenw be bɔra Babilɔni. Jɔn lo ye u hɔɔrɔnya ani ka sira di u ma?

Pɛrɛsi masacɛ Sirusi lo. Saan caaman ka kɔn Sirusi woloni ɲɛ, Jehova tun y’a fɔ a ka kira Ezayi ye ko a ka kuma nunu sɛbɛ Sirusi koo la: ‘I bena ne diyanako bɛɛ kɛ. Dugu dondaw yɛlɛnin bena to i ɲɛɛ walisa i ka se ka don k’a minɛ.’ O kumaw dafara, Sirusi lo y’a ka kɛlɛkɛdenw ɲɛminɛ ka taga Babilɔni minɛ. Mɛdiw ni Pɛrɛsiw donna Babilɔni dugu kɔnɔ sufɛ, a dondaw tugunin tun tɛ.

Nka, Jehova ka kira Ezayi tun y’a fɔ fana ko Sirusi tun bena cii di Israɛldenw ma ko u ka taga Zeruzalɛmu ani ka Alabatosoba lɔ kokura. Yala a y’o cii di wa? Ɔwɔ, a y’a di. A y’a fɔ Israɛldenw ye ko: ‘Aw ye taga Zeruzalɛmu, ani a’ ye aw ka Ala Jehova ka batosoba lɔ.’ Israɛlden nunu ye Zeruzalɛmu sira lo minɛ ten, u b’a fɛ ka taga o cii dafa.

Israɛldenw be bɔra Babilɔni

Nka Israɛlden minw be Babilɔni, u bɛɛ tɛ se ka kɔsegi Zeruzalɛmu sabu sira ka jan (kilomɛtɛrɛ 800) ani fana u caaman man kɛnɛ wala u kɔrɔnin lo kojugu. Sababu wɛrɛw fana y’a to dɔw ma se ka kɔsegi. Minw ma se ka kɔsegi, Sirusi y’a fɔ olu ye ko: ‘Mɔgɔ minw be tagara Alabatosoba lɔ Zeruzalɛmu, a’ ye warigwɛ ni sanu ani bonyafɛn wɛrɛw di olu ma.’

O la, Israɛlden minw ye Zeruzalɛmu sira minɛ, mɔgɔw ye bonyafɛn caaman di u ma. Masacɛ Nabukodonozɔri tun ye jifilenw ani minan minw ta Jehova batoso kɔnɔ Zeruzalɛmu halakituma na, Sirusi ye olu fana di u ma. O cogo la, jama bolo lakolon ma kɔsegi Zeruzalɛmu.

Kalo naani ɲɔgɔn kɛnin kɔ sira kan, Israɛldenw sera Zeruzalɛmu wagati latigɛnin na. A saan 70 tun ye nin ye Zeruzalɛmu tun halakira ani jamana lakolon tora. Nka, hali ni Israɛldenw tun kɔsegira ka na u faso la, u ka sɛgɛn bele tun ma ban. An bena a ye kɔfɛ koo minw y’u sɔrɔ.

Ezayi 44:28; 45:1-4; Ɛsidirasi 1:1-11.Ɲiningaliw

 • I ko i ɲɛɛ b’a la jaa nin kan, Israɛldenw be mun lo kɛra?
 • Jehova ka kira Ezayi tun kɔnna ka min fɔ, Sirusi y’o dafa cogo di?
 • Israɛlden minw tun tɛ se ka kɔsegi Zeruzalɛmu, Sirusi ye mun lo fɔ olu ye?
 • Sirusi ye mun fɛɛnw lo di jama ma u ka kɔsegi n’u ye Zeruzalɛmu?
 • Israɛldenw ye wagati joli lo kɛ ka sɔrɔ ka se Zeruzalɛmu?
 • Jamana lakolon tora fɔɔ saan joli?

Ɲiningali wɛrɛw

 • Ezayi 44:28 ani 45:1-4 kalan.

  Kiraya kuma min tun ɲɛsinna Sirusi ma, Jehova y’a yira ka gwɛ cogo di ko foyi tɛna o bali a ka dafa? (Ezayi 55:10, 11; Ɔrɔm. 4:17)

  Ezayi ka kiraya kuma min tun ɲɛsinna Sirusi ma, o b’a yira cogo di ko see be Jehova ye ka sinikow fɔ? (Ezayi 42:9; 45:21; 46:10, 11; 2 Piyɛri 1:20)

 • Ɛsidirasi 1:1-11 kalan.

  See tun tɛ minw ye ka kɔsegi Zeruzalɛmu, olu ye min kɛ, an be se k’o ladegi cogo di bi ka mɔgɔw dɛmɛ minw sera ka kɛ kudayi cidenya baarakɛlaw ye? (Ɛsid. 1:4, 6; Ɔrɔm. 12:13; Kɔl. 4:12)