Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

Maana 57nan: Ala ye Dawuda sugandi

Maana 57nan: Ala ye Dawuda sugandi
Dawuda ye sagaden dɔ kisi

KANBELE nin filɛ, a ye sagaden dɔ bɔsi urusi wara daa la. O wara tun nana sagaden minɛ, a tun b’a fɛ k’a ɲimi. Nka, kanbele nin ye wara nɔgwɛn fɔɔ ka taga sagaden bɔsi a daa la. Wara wulila ka lɔ a kɔfɛ seenw kan, nka kanbele nin y’a minɛ k’a bugɔ k’a faga. Loon dɔ la tugun, a ye saga dɔ bɔsi jara daa la. Kanbele nin jaa ka gwɛlɛ dɛ, tiɲɛn tɛ? Nka, jɔn lo do?

Kanbele nin ye Dawuda lo ye. A siginin tun be Bɛtilehɛmu dugu kɔnɔ. A mamacɛ tun ye Obɛdi ye, o min tun ye Ruti ni Bowazi dencɛ ye. Yala i hakili be u la wa? Zese tun ye Dawuda facɛ ye. Dawuda tun b’a facɛ ka bɛgɛnw mara. Jehova ye Sayuli sugandi k’a kɛ masacɛ ye, saan 10 o kɔ, Dawuda wolola.

Loon dɔ la, Jehova y’a fɔ Samuyɛli ye ko: ‘Tulu kɛrɛnkɛrɛnnin dɔ ta ka taga Bɛtilehɛmu, Zese ka soo. Ne y’a dencɛ dɔ sugandi k’a kɛ masacɛ ye.’ Samuyɛli sera Bɛtilehɛmu ka Zese dencɛ fɔlɔ Eliyabu ye, a ko: ‘Jehova ye min sugandi, nin yɛrɛ yɛrɛ lo.’ Nka, Jehova y’a fɔ a ye ko: ‘I kana a filɛ a ɲɛda n’a janya ma, ne m’ale sugandi.’

Zese ye Abinadabu weele k’a yira Samuyɛli la. Samuyɛli ko: ‘Jehova ma nin fana sugandi.’ A ye Sama fana weele, ale nana, Samuyɛli ko: ‘Jehova ma nin fana sugandi.’ Zese y’a dencɛ wolonfila bɛɛ weele, u nana, Samuyɛli y’a fɔ ko Jehova ma u si sugandi. Samuyɛli ye Zese ɲininga ko: ‘I dencɛw bɛɛ lo ye nunu ye wa?’

Zese y’a jaabi ko: ‘U bɛɛ dɔgɔnin lo tora, ale be sagaw dɛndɛ kongo kɔnɔ.’ U tagara Dawuda weele ka na tuma min na, Samuyɛli y’a ye ko a cɛ ka ɲi. Jehova y’a fɔ Samuyɛli ye ko: ‘Ale lo, wuli ka tulu bɔn a kuun na.’ Samuyɛli y’o lo kɛ. O kɔrɔ tun ko Dawuda bena kɛ Israɛl ka masacɛ ye loon dɔ la.

1 Samuyɛli 17:34, 35; 16:1-13.Ɲiningaliw

 • Kanbele min be jaa kan, jɔn lo ani an b’a lɔn cogo di ko a jaa tun ka gwɛlɛ?
 • A ka dugu tɔgɔ ko di, a facɛ n’a mamacɛ tɔgɔ ko di?
 • A ka dugu tɔgɔ ko di, a facɛ n’a mamacɛ tɔgɔ ko di?
 • Mun lo kɛra tuma min na Zese y’a ka dencɛ wolonfila yira Samuyɛli la?
 • U tagara Dawuda weele ka na tuma min na, Jehova ye mun lo fɔ Samuyɛli ye?

Ɲiningali wɛrɛw

 • An ka 1 Samuyɛli 17:34, 35 kalan.

  Koo nunu b’a yira cogo di ko Dawuda jaa tun ka gwɛlɛ ani ko a tun b’a jigi la Jehova kan? (1 Sam. 17:37)

 • An ka 1 Samuyɛli 16:1-14 kalan.

  Jehova ye min fɔ 1 Samuyɛli 16:7 kɔnɔ, o b’an dɛmɛ cogo di an kana mɔgɔ woloma ani an kana dan mɔgɔ sawura ma? (Kɛw. 10:34, 35; 1 Tim. 2:4)

  Sayuli ka koo b’a yira cogo di ko ni Jehova y’a hakili senu bɔ mɔgɔ dɔ la, hakili jugu wala koo jugu nege be se ka na don ka sigi o nɔɔ na? (1 Sam. 16:14; Mat. 12:43-45; Gal. 5:16)