Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

Maana 66nan: Masamuso jugu Zezabɛli

Maana 66nan: Masamuso jugu Zezabɛli

ZEROBOWAMU sanin kɔ, masacɛ minw bɛɛ sigira Israɛl siya 10 ka masaya kun na saheli fan fɛ, u bɛɛ tun ka jugu. Masacɛ Akabu tun ka jugu u bɛɛ ye. I b’a lɔn fɛɛn min kama wa? A sababuba dɔ ye a muso jugu Zezabɛli ye.

Zezabɛli tun tɛ Israɛlden dɔ ye. Sidɔnkaw ka masacɛ denmuso tun lo. A tun be ngalon ala Baali lo bato, ani a ye Akabu ni Israɛlden caaman lasun u ka kɛ Baali batobagaw ye fana. Jehova koo tun man di Zezabɛli ye fewu ani a ye Jehova ka kira caaman faga. U dɔw bolila ka dogo kuluwow kɔnɔ walisa u kana faga. Ni Zezabɛli mako tun be fɛɛn dɔ la, a tun be se ka mɔgɔ faga o kama yɛrɛ.

Loon dɔ la, masacɛ Akabu dusu tun man di. Zezabɛli y’a ɲininga ko: ‘Mun na i dusu kasinin lo bi?’

Akabu y’a jaabi ko: ‘Nabɔti ka kuma lo ye ne dusu kasi. Ne tun b’a fɛ a k’a ka ɛrɛzɛnforo feere ne ma. Nka, a ma sɔn.’

Zezabɛli ko: ‘I hakili sigi, ne bena a sɔrɔ k’a di i ma.’

O la, Zezabɛli ye lɛtɛrɛw sɛbɛ k’u ci Nabɔti ka dugu ɲɛmɔgɔ dɔw ma. A y’a fɔ u ye ko: ‘Aw ka mɔgɔkolon fila dɔw kɔnɔnasu Nabɔti kama. U k’a fɔ ko a ye Ala nɛni, ka masacɛ danga. O kɔ, aw ka Nabɔti minɛ ka taga n’a ye dugu kɔfɛ, k’a bon ni kabakuruw ye k’a faga.’

Zezabɛli y’a mɛn tuma min na dɔrɔn ko Nabɔti sara, a y’a fɔ Akabu ye ko: ‘Wuli sa ka Nabɔti ka ɛrɛzɛnforo minɛ k’a kɛ i ta ye.’ Zezabɛli tun ka kan ka ɲangi a ka kojuguba kosɔn, tiɲɛn tɛ?

Masamuso Zezabɛli

O lo kama, Jehova ye Zewu ci wagati bɛnnin na a ka taga Zezabɛli ɲangi. Tuma min na Zezabɛli y’a mɛn ko Zewu be nana, a ye kale la ani k’a yɛrɛ masiri walisa a filɛ ka diya. Nka, Zewu nana se tuma min na ka Zezabɛli ye fenɛtiri la, a y’a fɔ masaso cɛɛ dɔw ye ko: ‘Aw k’a ɲɔndi k’a fili dugu ma!’ I ko i ɲɛɛ b’a la jaa kan cogo min na, o cɛɛw ye Zewu kaan minɛ. U ye Zezabɛli ɲɔndi ka ben, ani a sara. Masamuso jugu Zezabɛli ka koo banna ten.

1 Masacɛw 16:29-33; 18:1-4; 21:1-16; 2 Masacɛw 9:30-37.Ɲiningaliw

 • Zezabɛli tun ye jɔn lo ye?
 • Mun lo ye masacɛ Akabu dusu kasi loon dɔ la?
 • Zezabɛli ye mun lo kɛ walisa ka Nabɔti ka ɛrɛzɛnforo sɔrɔ k’a di a cɛɛ Akabu ma?
 • Jehova ye jɔn lo ci ka taga Zezabɛli ɲangi?
 • I ko i ɲɛɛ b’a la jaa kan, mun lo kɛra tuma min na Zewu sera Zezabɛli ka masaso kɔnɔ?

Ɲiningali wɛrɛw

 • An ka 1 Masacɛw 16:29-33 ani 18:3, 4 kalan.

  Israɛl ka koow juguyara ka se hakɛ juman ma masacɛ Akabu tile la? (1 Mas. 14:9)

 • An ka 1 Masacɛw 21:1-16 kalan.

  Nabɔti y’a yira cogo di ko a jaa tun ka gwɛlɛ ani a tun ye kantigi ye Jehova ta fan fɛ? (1 Mas. 21:1-3; Lev. 25:23-28)

  Ka kɛɲɛ ni Akabu ka koo ye, n’an jigi tigɛra an ka kan ka koow kɛ cogo di ? (1 Mas. 21:4; Ɔrɔm. 5:3-5)

 • An ka 2 Masacɛw 9:30-37 kalan.

  Zewu ye Jehova sago kɛ ni kisɛya ye cogo min na, an be se ka kalan juman sɔrɔ o la? (2 Mas. 9:4-10; 2 Kor. 9:1, 2; 2 Tim. 4:2)