Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

Maana 64nan: Solomani be Alabatosoba lɔ

Maana 64nan: Solomani be Alabatosoba lɔ

SANNI Dawuda ka sa, a tun ye Jehova batosoba pilan di Solomani ma. Solomani ka masaya saan naaninan na, a y’a daminɛ ka Alabatosoba lɔ. A y’a lɔ ka ban saan wolonfila ni tilan kɔnɔ. Mɔgɔ waa caaman y’u seen don o baara la, ani nafolo caaman donna o boon lɔli la. O kɛra sabu sanu ni warigwɛ caaman tara k’a baara kɛ.

Alabatosoba tun be ni bondennin fila ye i n’a fɔ Ala ka fanibugu, nka o bondenninw tun ka bon ni fanibugu taw ye fɔɔ siɲɛ fila. Solomani ye layidu tagamasiɲɛ kɛsu bila bondennin dɔ la ani ka fanibugu ka minan wɛrɛw bila tɔɔ kelen kɔnɔ.

Alabatosoba lɔra ka ban tuma min na, u ye fɛtiba dɔ kɛ. Solomani y’a kunbiri gwan Alabatosoba ɲɛfɛ ani ka delili kɛ, i ko i ɲɛɛ b’a la jaa kan cogo min na. Solomani y’a fɔ Jehova ye ko: ‘I tɛ kun sankolo mumɛ bɛɛ kɔnɔ, sanko ne ka soo lɔnin nin kɔnɔ. O bɛɛ n’a ta, ne ka Ala, i ka mɔgɔw be delili minw kɛ k’u ɲɛɛ sin soo nin ma, i k’u lamɛn.’

Masacɛ Solomani be Ala delila

Solomani tilara a ka delili la tuma min na, tasuma jigira ka bɔ sankolo la. U tun ye saraka minw bɔ, o tasuma nana o bɛɛ jɛni. Yeelenba dɔ fana bɔra Jehova yɔrɔ ka na Alabatosoba fa. O y’a yira ko Jehova tun be lamɛnni kɛra, ani ko Alabatosoba ni Solomani ka delili diyara a ye. Sisan, Israɛldenw tun be na Jehova bato Alabatosoba lo kɔnɔ, fanibugu tun tɛ Jehova batoyɔrɔ ye tugun.

Wagati jan kɔnɔ Solomani ye masaya kɛ ni hakilitigiya ye ani jama ninsɔn tun ka di. Nka, a nana muso caaman furu ka bɔ jamana wɛrɛw la minw tun tɛ Jehova bato. Yala i ɲɛɛ be o muso dɔ la a be batoli kɛra a ka joo ɲɛfɛ wa? A laban, Solomani ka musow y’a kuun yɛlɛma ka ala wɛrɛw bato. Tuma min na Solomani y’o kɛ, i b’a lɔn koo min kɛra wa? A ma jama minɛ koɲuman tugun. A fariyara u ma, ani u kɛra makaritɔw ye.

Masacɛ Solomani be joo sɔnna

O y’a to Jehova dimina Solomani kɔrɔ, ani a y’a fɔ a ye ko: ‘Ne bena masaya nin bɔsi i la k’a di mɔgɔ wɛrɛ ma. Ne tɛna o kɛ i ka tile la, nka ne bena a bɔsi i dencɛ lo bolo. Ne tɛna jamana nin bɛɛ bɔsi a la fana.’ An k’a filɛ o koo kɛra cogo min na.

1 Tilew Kibaru 28:9-21; 29:1-9; 1 Masacɛw 5:15-32; 2 Tilew Kibaru 6:12-42; 7:1-5; 1 Masacɛw 11:9-13.Ɲiningaliw

 • Solomani tilara Jehova batosoba lɔli la saan joli lo kɔnɔ, ani mun na nafolo caaman donna o baara la?
 • Alabatosoba tun ye bonden joli lo ye, ani mun lo tun bilara bonkɔnɔɲɛ na?
 • Solomani ye mun lo fɔ a ka delili la tuma min na Alabatosoba lɔra ka ban?
 • Jehova y’a yira cogo di ko Solomani ka delili diyara ale ye?
 • Solomani ka musow y’a lasun ka mun lo kɛ, ani mun lo ye Solomani sɔrɔ?
 • Mun na Jehova dimina Solomani kɔrɔ, ani Jehova ye mun lo fɔ a ye?

Ɲiningali wɛrɛw

 • An ka 1 Tilew Kibaru 28:9, 10 kalan.

  Ka kɛɲɛ ni Dawuda ka kumaw ye minw be sɔrɔ 1 Tilew Kibaru 28:9, 10 kɔnɔ, an ka kan k’an jija ka mun lo kɛ loon o loon? (Zab. 19:15; Fil. 4:8, 9)

 • An ka 2 Tilew Kibaru 6:12-21, 32-42 kalan.

  Solomani y’a yira cogo di ko Ala Kɔrɔtalenba tɛ kun adamaden ka boon lɔnin kɔnɔ? (2 Til. Kib. 6:18; Kɛw. 17:24, 25)

  Solomani ka kuma minw be sɔrɔ 2 Tilew Kibaru 6:32, 33 kɔnɔ, u be mun lo yira Jehova koo la? (Kɛw. 10:34, 35; Gal. 2:6)

 • An ka 2 Tilew Kibaru 7:1-5 kalan.

  Israɛldenw ye Jehova nɔɔrɔ ye tuma min na, o ye u lasun k’a tando. Bi fana an kɛtɔ k’a ye ko Jehova be a ka jama duga, o ka kan k’an lasun ka mun lo kɛ? (2 Til. Kib. 7:3; Zab. 22:23; 34:2; 96:2)

 • An ka 1 Masacɛw 11:9-13 kalan.

  Solomani ka koo b’a yira cogo di ko a kɔrɔtanin lo an ka kɛ kantigiw ye fɔɔ a laban? (1 Mas. 11:4, 9; Mat. 10:22; Yir. 2:10)