Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

Maana 62nan: Gwɛlɛyaw Dawuda ka soo

Maana 62nan: Gwɛlɛyaw Dawuda ka soo

DAWUDA siginin kɔ masaya la Zeruzalɛmu, Jehova y’a dɛmɛ, a ka kɛlɛdenw ye see sɔrɔ a juguw kan siɲɛ caaman na. Jehova tun ye layidu ta ko a bena Kanaan jamana di Israɛldenw ma. Jehova ka dɛmɛ sababu la, o jamana bɛɛ kɛra u ta ye sisan

Dawuda ye kuntigi ɲuman ye. Jehova koo ka di a ye. O kama, Zeruzalɛmu minɛni kɔ, a ye koo fɔlɔ minw kɛ, u dɔ ye ka Jehova ka layidu tagamasiɲɛ kɛsu ta ka na Zeruzalɛmu. A tun b’a fɛ ka Alabatoso dɔ lɔ walisa ka o kɛsu bila yen.

Dawuda kɔrɔla tuma min na, a ye kojuguba dɔ kɛ. A tun b’a lɔn ko a man ɲi ka mɔgɔ wɛrɛ ka fɛɛn ta. Nka loon dɔ wulafɛ, k’a to a ka sanbon kan a ye filɛri kɛ duguma ka muso cɛɲumanba dɔ ye. O muso tɔgɔ ko Batiseba ani a cɛɛ Uri ye Dawuda ka kɛlɛden dɔ ye.

Dawuda ɲɛɛ bɔra Batiseba fɛ kosɔbɛ fɔɔ a y’a to u y’a weele ka na a ka masayaso kɔnɔ. Muso cɛɛ tun be kɛlɛkɛyɔrɔ la. Dawuda ye Batiseba minɛ ka la n’a ye. O kɔ, muso y’a ye ko a kɔnɔman lo. O koo ye Dawuda hakili ɲagami kosɔbɛ. A ye cii di a ka kɛlɛdenw kuntigi Zowabu ma ko u ka Uri bila kɛlɛ fariman yɔrɔ la walisa a ka faga yen. Uri faganin kɔ, Dawuda ye Batiseba furu.

Jehova dimina Dawuda kɔrɔ kosɔbɛ. O kama, a y’a ka baaraden Natan ci ka taga Dawuda ka jurumuw fɔ a ye. Natan filɛ jaa nin kan, a be kumana Dawuda fɛ. Dawuda ye koo min kɛ, a nimisara o la kosɔbɛ, o kama Jehova m’a faga. Nka, Jehova y’a fɔ ko: ‘Komi i ye kojugu nunu kɛ, i bena gwɛlɛya caaman sɔrɔ i ka soo kɔnɔ.’ Ayiwa, Dawuda ye gwɛlɛyaw kɔni sɔrɔ dɛ!

Natan be Dawuda ladira

Fɔlɔ, Batiseba dencɛ sara. O kɔ, Dawuda dencɛ fɔlɔ Amunɔn y’a kɛ ale n’a dɔgɔmuso Tamari ye ɲɔgɔn sɔrɔ u fila dɔrɔn, ani a y’a karaba ka la n’a ye. O koo ye Dawuda dencɛ Abisalɔn dimi kosɔbɛ fɔɔ a ye Amunɔn faga. O kɔfɛ, Abisalɔn y’a yɛrɛ koo diya mɔgɔ caaman ye ani a y’a yɛrɛ kɛ masacɛ ye. A laban, Dawuda ye see sɔrɔ Abisalɔn kan kɛlɛ la, ani u ye Abisalɔn faga. Tiɲɛn na, Dawuda ye gwɛlɛya caaman sɔrɔ dɛ!

Batiseba dencɛ sanin kɔ, a ye dɔ wɛrɛ wolo min tɔgɔ ko Solomani. Dawuda kɔrɔla ani ka bana tuma min na, a dencɛ Adoniya y’a ɲini k’a yɛrɛ kɛ masacɛ ye. Dawuda ye cii di sarakalasebaga Sadɔki ma ko a ka tulu bɔn Solomani kuun na k’a yira ko ale lo bena kɛ masacɛ ye. Dɔɔni o kɔ, Dawuda sara a sii saan 70nan na. A ye masaya kɛ saan 40 kɔnɔ. Solomani lo kɛra Israɛl ka masacɛ ye sisan.

2 Samuyɛli 11:1-27; 12:1-18; 1 Masacɛw 1:1-48.Ɲiningaliw

 • Jehova ka dɛmɛ sababu la, Kanaan jamana labanna ka kɛ jɔn ta ye?
 • Loon dɔ wulafɛ, ka Dawuda to a ka sanbon kan, mun lo kɛra?
 • Mun na Jehova dimina Dawuda kɔrɔ kosɔbɛ?
 • I ko i ɲɛɛ b’a la jaa kan, Jehova ye jɔn lo ci ka taga Dawuda ka jurumuw fɔ a ye, ani o cɛɛ y’a fɔ ko mun lo bena Dawuda sɔrɔ?
 • Dawuda ye gwɛlɛya jumanw sɔrɔ?
 • Dawuda kɔ, jɔn lo kɛra Israɛl ka masacɛ ye?

Ɲiningali wɛrɛw

 • An ka 2 Samuyɛli 11:1- 27 kalan.

  N’an bolo degunnin be Jehova ka baara la, mun na o b’an tanga?

  Mun lo y’a to Dawuda ye jurumu kɛ, ani o be Jehova sagokɛlaw lasɔmi mun lo la bi? (2 Sam. 11:2; Mat. 5:27-29; 1 Kor. 10:12; Zaki 1:14, 15)

 • An ka 2 Samuyɛli 12:1-18 kalan.

  Natan ye ladili di Dawuda ma cogo min na, diinan mɔgɔkɔrɔw ni bangebagaw be se ka kalan juman sɔrɔ o la? (2 Sam. 12:1-4; Tal. 12:18; Mat. 13:34)

  Mun na Jehova hinɛna Dawuda la? (2 Sam. 12:13; Zab. 32:5; 2 Kor. 7:9, 10)