Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

Maana 56nan: Israɛl ka masacɛ fɔlɔ

Maana 56nan: Israɛl ka masacɛ fɔlɔ
Samuyɛli be Sayuli mɔna k’a kɛ masacɛ ye

A FILƐ Samuyɛli be tulu bɔnna Sayuli kuun na. Fɔlɔfɔlɔ o kɛcogo tun b’a yira ko mɔgɔ dɔ sugandira ka kɛ masacɛ ye. Jehova lo ye cii di Samuyɛli ma ko a k’o tulu bɔn Sayuli kuun na. Tulu kasa diiman tun lo min be dan na tulu tɔɔw la.

Sayuli tun t’a miiri ko ale ka kan ni masaya ye. A y’a fɔ Samuyɛli ye ko: ‘Ne ye Bɛnzamɛn bɔnsɔn dɔ ye, olu le ka dɔgɔ Israɛldenw cɛma. Mun na i do b’a fɔ ko ne bena kɛ masacɛ ye?’ Sayuli koo diyara Jehova ye sabu a tun tɛ a yɛrɛ jati mɔgɔba ye. O lo kama a y’a sugandi k’a kɛ masacɛ ye.

Nka, Sayuli tun tɛ fantan wala mɔgɔ gwansan ye. A somɔgɔw tun ye nafolotigiw ye, a tun cɛ ka ɲi ani a tun ka jan. Israɛldenw bɛɛ la mɔgɔ jan tun be dan Sayuli gaman ma! A seen tun ka teli fana boli la ani barika tun b’a la. Jehova ye Sayuli sugandi k’a kɛ masacɛ ye minkɛ, o diyara jama ye. U bɛɛ y’a daminɛ ka kule ko: ‘Masacɛ ka sii sɔrɔ!’

Hali bi fangaba tun be Israɛl ka juguw la. U bele tun be Israɛldenw niin tɔɔrɔ kosɔbɛ. Sayuli kɛra masacɛ ye a ma mɛɛn Amoniw nana k’u kɛlɛ. Nka, Sayuli ye kɛlɛden caaman lajɛn u kama ani a ye see sɔrɔ u kan. A diyara jama ye ko Sayuli kɛra u ka masacɛ ye.

Saan caaman kɔnɔ, Sayuli ye Israɛldenw ɲɛminɛ ka see sɔrɔ u juguw kan siɲɛ caaman na. Dencɛ dɔ tun be Sayuli fɛ fana, a tɔgɔ ko Zonatan. A jaa tun ka gwɛlɛ. Ale fana ye Israɛl dɛmɛ ka see sɔrɔ kɛlɛ caaman na. Filisitikaw bele tun ye Israɛldenw jugu farimanw ye. Loon dɔ la, u mɔgɔ waa caaman nana ka Israɛldenw kɛlɛ.

Samuyɛli y’a fɔ Sayuli ye ko a ka ale kɔnɔ a bena saraka bɔ wala ka nilifɛn di Jehova ma. Nka, Samuyɛli ma na joona. Sayuli siranna ko Filisitikaw bena kɛlɛ daminɛ, o kama a y’a latigɛ ka saraka bɔ a yɛrɛ ma. Samuyɛli nana tuma min na, a y’a fɔ Sayuli ye ko a ma kanminɛli kɛ. Samuyɛli y’a fɔ a ye ko: ‘Jehova bena mɔgɔ wɛrɛ sugandi k’a kɛ masacɛ ye Israɛl kun na.’

O kɔ, Sayuli ye kanminɛbaliya kɛ kokura. O kama, Samuyɛli y’a fɔ a ye ko: ‘Ka mɛnni kɛ Jehova fɛ o ka fisa ka sagajigi di a ma. I banna ka Jehova ka kuma bato, ale fana tɛna i to masaya la tugun.’

An be se ka kalan ɲuman sɔrɔ nin koo la. A b’a yira an na ko a kɔrɔtanin lo an ka kolo Jehova ye tuma bɛɛ. A fana b’a yira ko mɔgɔ ɲuman be se ka yɛlɛma ka kɛ mɔgɔ jugu ye i ko Sayuli. An kɔni t’a fɛ ka yɛlɛma ka kɛ mɔgɔ jugu ye fewu, tiɲɛn tɛ?

1 Samuyɛli sapitiri 9-11; 13:5-14; 14:47-52; 15:1-35; 2 Samuyɛli 1:23.Ɲiningaliw

 • Jaa nin kan, Samuyɛli be mun lo kɛra ani mun na?
 • Mun na Sayuli koo diyara Jehova ye, ani a tun ye mɔgɔ sifa juman lo ye?
 • Sayuli dencɛ tɔgɔ ko di ani a ye mun lo kɛ?
 • Mun na Sayuli ye saraka dɔ bɔ sanni a ka kɔnɔni kɛ Samuyɛli ka na o kɛ?
 • An be se ka kalan juman lo sɔrɔ Sayuli ka koo la?

Ɲiningali wɛrɛw

 • An ka 1 Samuyɛli 9:15-21 ani 10:17-27 kalan.

  Sayuli ka majigilenya y’a dɛmɛ cogo di k’a yɛrɛ tanga koo bɛnbali ma tuma min na cɛɛ dɔw kumana k’a mafiɲɛya? (1 Sam. 9:21; 10:21, 22, 27; Tal. 17:27)

 • An ka 1 Samuyɛli 13:5-14 kalan.

  Sayuli ye jurumu juman lo kɛ Giligali? (1 Sam. 10:8; 13:8, 9, 13)

 • ka 1 Samuyɛli 15:1-35 kalan.

  Sayuli ye jurumuba juman lo kɛ Amalɛki masacɛ Agagi koo la? (1 Sam. 15:2, 3, 8, 9, 22)

  Sayuli y’a ɲini ka joo di a yɛrɛ ma cogo di ani k’a ka fili la mɔgɔ wɛrɛ kan? (1 Sam. 15:24)

  An ka kan k’an janto lasɔmini juman na n’u be ladili dira an ma? (1 Sam. 15:19-21; Zab. 141:5; Tal. 9:8, 9; 11:2)