Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

Maana 42nan: Fali kumana

Maana 42nan: Fali kumana

I DELILA k’a mɛn ko fali kumana wa? N’a sɔrɔ i ben’a fɔ ko: ‘Ayi, bɛgɛnw tɛ se ka kuma.’ Nka, Bibulu b’a fɔ ko fali dɔ kumana. An k’a filɛ o koo kɛra cogo min na.

Mɛlɛkɛ

A tun tora dɔɔni Israɛldenw be don Kanaan jamana na. Israɛldenw siranya tun be Mowabu masacɛ Balaki la. O kama, a ye mɔgɔw ci ka taga filɛlikɛla Balamu weele a ka na Israɛldenw danga ale ye. A y’a fɔ Balamu ye ko a bena wari caaman di a ma. O la, Balamu wulila ka yɛlɛ a ka fali kan ko a be taga bɔ Balaki fɛ.

Jehova tun y’a fɔ Balamu ye ko a kana ale ka mɔgɔw danga. O kama, a ye mɛlɛkɛ dɔ ci a nuna lɔ sira kan ni murujan ye a bolo ka Balamu bali a kana tɛmɛ. Balamu ɲɛɛ tun t’o mɛlɛkɛ la, nka a ka fali ɲɛɛ tun b’a la. Fali y’a ɲini ka faran ka bɔ sira kan, nka a laban a dɛsɛra ka la duguma sira kan. Balamu dusu dimina kosɔbɛ ani a y’a ka fali bugɔ ni bere ye.

O kɔ, Jehova y’a kɛ Balamu y’a ka fali kumakan mɛn. Fali y’a ɲininga ko: “Ne ye mun le kɛ i la fɔɔ i ye ne gosi?”

Balamu be fail kan

Balamu ko: “I ye tulon kɛ ne la! Ni murujan tun be ne bolo, n tun bena i faga.”

Fali y’a ɲininga ko: “Ne delila ka nin ɲɔgɔn kɛ i la wa?”

Balamu ko: “Ayi.”

O tuma na, Jehova ye Balamu ɲɛɛ yɛlɛ, a ye mɛlɛkɛ lɔnin ye sira kan ni murujan ye a bolo. Mɛlɛkɛ y’a fɔ ko: ‘Mun na e ye i ka fali bugɔ? Ne nana k’i ɲɛɛ tigɛ, bari i man kan ka taga Israɛl danga. N’i ka fali tun ma faran ka bɔ ne ɲɛɛ, ne tun bena i faga ka fali nin to yen.’

Balamu ko: ‘Ne ye jurumu kɛ. Ne tun m’a lɔn ko i lɔnin be sira kan.’ Mɛlɛkɛ y’a to Balamu tɛmɛna, ani Balamu tagara bɔ Balaki fɛ. A bele y’a ɲini ka Israɛl danga, nka Jehova y’a kɛ a ye duga kɛ Israɛl ye siɲɛ saba.

Nɔnburuw 21:21-35; 22:1-40; 23:1-30; 24:1-25.Ɲiningaliw

 • Balaki ye jɔn ye, ani mun na a ye mɔgɔw ci ka taga Balamu weele?
 • Mun na Balamu ka fali lara duguma sira kan?
 • Fali ye mun lo fɔ Balamu ye?
 • Mɛlɛkɛ dɔ ye mun lo fɔ Balamu ye?
 • Balamu y’a ɲini ka Israɛl danga tuma min na, mun lo kɛra?

Ɲiningali wɛrɛw

 • Nɔnburuw 21:21-35 kalan.

  Mun na Israɛl ye see sɔrɔ Amoriw ka masacɛ Sihɔn (Siŋɔn) ani Basan masacɛ Ɔgi kan? (Nɔnb. 21:21, 23, 33, 34)

 • Nɔnburuw 22:1-40 kalan.

  Mun lo tun ye Balamu lasun a k’a ɲini ka Israɛl danga, ani an be se ka kalan juman sɔrɔ o la? (Nɔnb. 22:16, 17; Tal. 6:16, 18; 2 Piyɛri 2:15; Zude 11)

 • Nɔnburuw 23:1-30 kalan.

  Hali ni Balamu kumana i ko a tun ye Jehova batobaga ye, a ka kɛwalew y’a yira cogo di k’o tun tɛ tiɲɛn ye? (Nɔnb. 23:3, 11-14; 1 Sam. 15:22)

 • Nɔnburuw 24:1-25 kalan.

  Bibulu ka maana nin b’an ka limaniya sabati cogo di ko Jehova sago bena dafa? (Nɔnb. 24:10; Ez. 54:17)