Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

Maana 55nan: Cɛdennin Samuyɛli

Maana 55nan: Cɛdennin Samuyɛli

CƐDENNIN nin cɛ ka ɲi dɛ! A tɔgɔ ko Samuyɛli. Cɛɛ min y’a bolo la Samuyɛli kuun kan, ale tɔgɔ ko Eli, Israɛl ka sarakalasebagaw kuntigi lo. Samuyɛli facɛ Ɛlikana n’a bamuso Anɛ (Annɛ) lo b’a kɔfɛ. U nana a di Eli ma.

Samuyɛli be sarakalasebagaw kuntigi Eli kunbɛnna

Samuyɛli sanda tun tɛ tɛmɛ naani wala duuru ɲɔgɔn kan. Nka, a bena to Jehova ka fanibugu kɔnɔ ni Eli ni sarakalasebaga tɔɔw ye. Mun na Ɛlikana ni Anɛ sɔnna ka nin denfitinin ɲɔgɔn di ka baara kɛ Jehova ye a ka fanibugu kɔnɔ? An k’o lajɛ.

Saan damanin ka kɔn o ɲɛ, Anɛ dusu tun man di fewu. A tun tɛ se ka deen wolo ani deen koo tun gwannin b’a la. O kama, k’a to Jehova ka fanibugu kɔnɔ, a ye delili kɛ ko: ‘E Jehova, i hakili to ne la! N’i sɔnna ka dencɛ di ne ma, ne bena a kɔsegi i ma a ka baara kɛ i ye a sii bɛɛ la.’

Jehova ye Anɛ ka delili minɛ ani kalo damanin o kɔ, Anɛ ye kɔnɔ ta ka Samuyɛli wolo. Anɛ ka cɛdennin koo ka di a ye, ani a y’a daminɛ k’a kalan Jehova koo la kabi a fitininman. A y’a fɔ a cɛɛ ye ko: ‘Samuyɛli daa mana bɔ siin na, ne bena taga a di a ka baara kɛ Jehova ye a ka fanibugu kɔnɔ.’

Anɛ ni Ɛlikana be o lo kɛra jaa nin kan. A fana diyara Samuyɛli ye ka baara kɛ Jehova ye a ka fanibugu kɔnɔ sabu a wolobagaw y’a kolo ka ɲɛ. Saan o saan, Anɛ ni Ɛlikana tun be na Jehova bato a ka fanibugu kɔnɔ ani k’u dencɛ filɛ. Ani saan o saan, Anɛ tun be forokiya dɔ dilan ka n’a di a dencɛ ma.

Saan caaman tɛmɛna ka Samuyɛli to baara la Jehova ka fanibugu kɔnɔ. A koo diyara Jehova ni jama ye. Nka sarakalasebagaw kuntigi Eli ka dencɛw Ofini ni Fineyasi (Pinasi) tun ye mɔgɔkolonw ye. U tun be koo jugu caaman kɛ ani ka mɔgɔw lasun ka Jehova kaan bila fana. Eli tun ka kan k’u bɔ sarakalasebagaya la, nka a m’o kɛ.

Cɛdennin Samuyɛli ɲɛɛ tun be koo kolon minw na fanibugu kɔnɔ, a m’a to o si k’a bali ka baara kɛ Jehova ye. Nka komi mɔgɔ caaman tun tɛ Jehova kanu sɔbɛ la, Jehova ye wagati jan kɛ n’a ma kuma adamaden si fɛ. Nka tuma min na Samuyɛli kɔrɔbayara dɔɔni, a filɛ koo min kɛra:

Ka Samuyɛli to sinɔgɔ la fanibugu kɔnɔ, kumakan dɔ y’a lakunu. A y’o kumakan jaabi ko: “Naamu.” Ani, a bolila ka taga Eli fɛ k’a fɔ a ye ko: “Ne nana, bari e ye ne wele.”

Nka Eli y’a jaabi ko: “Ne ma i wele, kɔsegi ka taga la.” O la, Samuyɛli kɔsegira ka taga la.

Samuyɛli ye welekan mɛn tugun ko: ‘Samuyɛli!’ Samuyɛli wulila ka boli ka taga Eli fɛ tugun k’a fɔ a ye ko: “Ne nana, bari e ye ne wele.” Nka Eli y’a jaabi ko: “N deen, ne ma i wele, kɔsegi ka taga la.” Samuyɛli kɔsegira ka taga la.

Samuyɛli ye welekan mɛn siɲɛ sabanan na ko: ‘Samuyɛli!’ A bolila ka taga Eli fɛ k’a fɔ a ye ko: ‘Sisan kɔni, i ye ne wele tiɲɛn na.’ Eli y’a faamu sisan ko Jehova lo tun be Samuyɛli welela. O kama, a y’a fɔ a ye ko: ‘Taga la, n’a y’i wele, i k’a fɔ ko: “Jehova, kuma, i ka jɔncɛ be mɛnni kɛra.” ’

Samuyɛli y’o lo kɛ tuma min na Jehova y’a wele tugun. Jehova y’a fɔ Samuyɛli ye ko a bena Eli n’a dencɛw ɲangi. O kɔ, Ofini ni Fineyasi sara Filisitikaw kɛlɛtɔ. Eli y’o mɛn minkɛ, a bɔra ka ben k’a kaan kari ani ka sa fana. O cogo la Jehova ka kuma kɛra tiɲɛn ye.

Samuyɛli kɔrɔbayara ani ale lo kɛra Israɛl ka kititigɛla laban ye. A kɔrɔla tuma min na, jama y’a fɔ a ye ko: ‘I ka masacɛ dɔ sugandi k’a sigi an kun na.’ O koo ma diya Samuyɛli ye sabu Jehova lo tun ye u ka masacɛ ye. Nka, Jehova y’a fɔ a ye ko a ka jama lamɛn.

1 Samuyɛli 1:1-28; 2:11-36; 4:16-18; 8:4-9.Ɲiningaliw

 • Cɛdennin min be jaa nin kan, a tɔgɔ ko di, ani mɔgɔ tɔɔw nunu ye jɔn lo ye?
 • Loon dɔ la, ka Anɛ to Jehova ka fanibugu kɔnɔ a ye delili juman lo kɛ, ani Jehova y’a ka delili jaabi cogo di?
 • Tuma min na u tagara Samuyɛli di a ka baara kɛ Jehova ka fanibugu kɔnɔ a saan joli tun lo, ani a baa tun be mun lo kɛ a ye saan o saan?
 • Eli dencɛw tɔgɔw ko di, ani u tun ye mɔgɔ sifa jumanw lo ye?
 • Jehova ye Samuyɛli weele cogo di, ani a ye mun lo fɔ a ye?
 • Samuyɛli kɔrɔbayara tuma min na baara juman lo kalifara a ma, ani mun lo kɛra tuma min na a kɔrɔla?

Ɲiningali wɛrɛw

 • An ka 1 Samuyɛli 1:1-28 kalan.

  Ɛlikana ye ɲɛyirali ɲuman juman di gwatigiw ma tiɲɛn batoli ɲɛminɛni koo la? (1 Sam. 1:3, 21; Mat. 6:33; Fil. 1:10)

  Anɛ ye dusukasiko dɔ ɲɛnabɔ cogo min na, an be kalan juman sɔrɔ o la? (1 Sam. 1:10, 11; Zab. 55:22; Ɔrɔm. 12:12)

 • An ka 1 Samuyɛli 2:11-36 kalan.

  Cogo juman na Eli y’a dencɛw bonya ka tɛmɛ Jehova kan, ani cogo di o ye lasɔmini ye an fɛ? (1 Sam. 2:22-24, 27, 29; Det. 21:18-21; Mat. 10:36, 37)

 • An ka 1 Samuyɛli 4:16-18 kalan.

  Eli ye kibaruya jugu naani juman lo mɛn ka bɔ kɛlɛyɔrɔ la, ani u ye mun lo kɛ a la?

 • An ka 1 Samuyɛli 8:4-9 kalan.

  Israɛl ye Jehova dusu kasi kosɔbɛ cogo di, ani an be se k’a yira cogo di bi ko an sɔnna a ka Masaya ma? (1 Sam. 8:5, 7; Zan 17:16; Zaki 4:4)