Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

Maana 28nan: Musa denɲɛninman kisicogo

Maana 28nan: Musa denɲɛninman kisicogo

I ƝƐƐ be denɲɛnin min kasitɔ la ni a ye muso dɔ bolo minɛ, a tɔgɔ ko Musa. I b’a lɔn o muso cɛɲuman ye min ye wa? Misira masacɛ Farahuna denmuso lo.

Farahuna denmuso ɲɛɛ lara Musa kan

Komi Musa bamuso tun t’a fɛ Misirakaw k’a ka denɲɛnin faga, a y’a dogo fɔɔ kalo saba. Nka a tun b’a lɔn ko cogo o cogo, u tun bena a ye. A ye mun lo kɛ do?

A ye segi dɔ ta k’a mɔ ni manan ye walisa jii kana don a kɔnɔ. A ye Musa la o segi kɔnɔ k’a bila Nili baa kan biinw cɛma. A y’a fɔ Musa kɔrɔmuso Miriyama ye ko a ka lɔ k’a filɛ min bena kɛ deen na.

Dɔɔni o kɔ, Farahuna denmuso nana jii ko yɔrɔ la Nili bada la. A barila ka segi ye biin janjanw cɛma. A y’a ka baaraden dɔ ci ka taga segi nin ta ka na a di a ma. A ye segi dayɛlɛ tuma min na, a ye denɲɛnin cɛɲumanba dɔ ye a kɔnɔ. Denɲɛnin Musa tun be kasira ani a hinɛ donna masacɛ denmuso la. A tun t’a fɛ u k’a faga.

O la, Miriyama gwɛrɛla ka na. I ɲɛɛ b’a la jaa kan wa? A y’a fɔ Farahuna denmuso ye ko: “I b’a fɛ ne ka taga eburumuso dɔ wele a ka na siin di deen nin ma wa?”

Masacɛ denmuso ko ‘Ɔnhɔn, taga.’

O la, Miriyama bolila ka taga a bamuso weele. Musa bamuso nana tuma min na, masacɛ denmuso y’a fɔ a ye ko: ‘Deen nin ta ka to ka siin di a ma, n bena i sara.’

O cogo la, Musa bamuso y’a deen ta ka taga a balo. Musa bonyana tuma min na, a bamuso tagara a di masacɛ denmuso ma, ale y’a kɛ a yɛrɛ dencɛ ye. O cogo le la, Musa kɔrɔbayara Farahuna ka soo kɔnɔ.

Ɛkizɔdi 2:1-10.Ɲiningaliw

  • Denɲɛnin min be jaa nin kan, jɔn lo, ani a ye jɔn lo bolo minɛ?
  • Musa bamuso ye mun lo kɛ walisa k’a kisi fagari ma?
  • Sungurunin min be jaa nin kan, jɔn lo, ani a ye mun lo kɛ?
  • Tuma min na Farahuna denmuso ye denɲɛnin nin ye, Miriyama ye mun lo fɔ a ye?
  • Farahuna denmuso ye mun lo fɔ Musa bamuso ye?

Ɲiningali wɛrɛw

  • Ɛkizɔdi 2:1-10 kalan.

    Musa bamuso ye sababu juman lo sɔrɔ k’a dencɛ lamɔ ani k’a kalan a denfitinin tuma na, ani o be ɲɛyirali juman di bangebagaw ma bi? (Ɛkiz. 2:9, 10; Dut. 6:6-9; Tal. 22:6; Efez. 6:4; 2 Tim. 3:15)