Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

Maana 27nan: Israɛldenw kɛra jɔɔnw ye

Maana 27nan: Israɛldenw kɛra jɔɔnw ye

I ƝƐƐ be mɔgɔ nunu na, u be fanga baara kɛra. U be u la dɔ bugɔra ni busan ye. O baarakɛlaw ye Yakuba ka denbaya mɔgɔw ye minw be weele ko Israɛldenw. Minw ye u bila o fanga baara la olu ye Misirakaw ye. Israɛldenw kɛra Misirakaw ka jɔɔnw ye. O koo kɛra cogo di?

Misirakaw be Israɛldenw tɔɔrɔla

Saan caaman kɔnɔ, Yakuba ka denbayaba tora hɛɛrɛ la Misira jamana na. Yusufu min tun kɛra masacɛ Farahuna ka lasigidenw bɛɛ la mɔgɔba ye, ale lo tun b’a janto u la. Nka, Yusufu nana sa ani masacɛ kura dɔ sigira Misira kun na. Israɛldenw koo tun man di ale ye.

O masacɛ jugu ye Israɛldenw kɛ a ka jɔɔnw ye. A ye mɔgɔ farimanw sigi u kun na. U tun be Israɛldenw waajibiya ka baara gwɛlɛ kɛ walisa ka duguw lɔ Farahuna ye. O bɛɛ n’a ta, Israɛldenw tora ka caya. Misirakaw nana siran ko Israɛldenw kana na caya kojugu ani ka fanga sɔrɔ ka tɛmɛ olu kan.

Misirakaw be Israɛldenw tɔɔrɔla

I b’a lɔn Farahuna ye min kɛ wa? A y’a fɔ Israɛlmusow ka tinminɛlaw ye ko: ‘Deen o deen mana wolo, ni cɛden lo, aw k’a faga.’ Nka o tinminɛlaw tun ye muso ɲumanw ye, u ma sɔn ka denɲɛninw faga.

O la, Farahuna ye cii nin di a ka mɔgɔw ma: ‘A’ ye Israɛl denɲɛnin cɛmanw minɛ k’u faga, nka aw ka musodenw dɔrɔn to yen.’ Nin tun ye cikan jugu ye dɛ! An k’a filɛ denɲɛnin cɛman dɔ kisira cogo min na.

Ɛkizɔdi 1:6-22.Ɲiningaliw

 • Busan be cɛɛ min bolo jaa nin kan, o ye jɔn ye ani a be jɔn lo bugɔra?
 • Yusufu sanin kɔ, mun lo ye Israɛldenw sɔrɔ?
 • Mun na Israɛldenw nana kɛ siranya fɛɛn ye Misirakaw fɛ?
 • Farahuna ye cikan juman di Israɛl musow ka tinminɛlaw ma?

Ɲiningali wɛrɛw

 • Ɛkizɔdi 1:6-22 kalan.

  Jehova ye layidu min ta Ibrayima ye, a y’a daminɛ k’o dafa cogo di? (Ɛkiz. 1:7; Zɛnɛzi 12:2; Kɛw. 7:17)

  Eburumusow ka tinminɛlaw y’a yira cogo di ko u be niin jati fɛɛn senuman ye? (Ɛkiz. 1:17; Zɛnɛzi 9:6)

  O tinminɛlaw ye kantigiya min kɛ Jehova ye a y’u sara o kosɔn cogo di? (Ɛkiz. 1:20, 21; Tal. 19:17)

  Jehova ye layidu min ta Ibrayima bɔnsɔn koo la, cogo juman na Sutana y’a ɲini k’o sagonata bali? (Ɛkiz. 1:22; Mat. 2:16)