Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

Maana 20nan: Dina ye kunko sɔrɔ

Maana 20nan: Dina ye kunko sɔrɔ

DINA be nana bɔ mɔgɔ minw ye, i ɲɛɛ be u la wa? A be nana Kanaan jamana sunguru dɔw lo fɛ. E ka miiri la, o koo tun be se ka diya a facɛ Yakuba ye wa? Walisa k’i dɛmɛ k’o jaabili lɔn, i ka miiri ka filɛ Ibrayima ni Isiyaka tun be min miiri Kanaan musow koo la.

Dina be nana bɔ Kanaan sunguruw ye

Yala Ibrayima tun b’a fɛ a dencɛ Isiyaka ka Kananka dɔ furu wa? Ayi, a tun t’o fɛ. Yala Isiyaka ni Erebɛka tun b’a fɛ u dencɛ Yakuba ka Kanaan sunguru dɔ furu wa? Ayi, u tun t’o fɛ. I b’a lɔn mun kosɔn wa?

Kanankaw tun be ngalon alaw lo bato. O cogo la, u tun tɛ se ka kɛ furucɛ ni furumuso ɲumanw ye ani u tun tɛ se ka kɛ teri sɔbɛw ye fana. O kama, an be se ka la a la ko a tun tɛ se ka diya Yakuba ye k’a mɛn ko a denmuso be teriya kɛra ni Kanaan sunguruw ye.

Siga t’a la, Dina ye kunko sɔrɔ. Kanaan cɛɛ min b’a filɛra jaa kan, i ɲɛɛ b’a la wa? A tɔgɔ ko Sisɛmu. Loon dɔ la, Dina bɔra ka taga a terimusow fɛ. Sisɛmu y’a minɛ fanga la ka la n’a ye. O tun ye kojugu ye sabu, cɛɛw ni muso minw furula ɲɔgɔn ma, olu dɔrɔn lo be se ka la ɲɔgɔn fɛ. Sisɛmu ye kojugu min kɛ Dina na, o nana ni kunko wɛrɛ ye.

Tuma min na Dina balimacɛw y’o koo mɛn, u dimina kosɔbɛ. U la mɔgɔ fila, Simeyɔn ni Levi dimina kosɔbɛ fɔɔ u ye kɛlɛkɛmuruw ta ka taga cun cɛɛw kan Sisɛmu ka dugu kɔnɔ. Olu ni u balimacɛw ye Sisɛmu ni cɛɛ tɔɔw bɛɛ faga. Yakuba dimina sabu a dencɛw ye o kojugu kɛ.

Mun lo nana n’o kunko bɛɛ ye? O kɛra sabu Dina ye teriya kɛ ni mɔgɔw ye minw tɛ Ala ka sariyaw bato. An kɔni t’a fɛ ka nin teriya ɲɔgɔn kɛ. Tiɲɛn tɛ?

Zɛnɛzi 34:1-31.Ɲiningaliw

 • Mun na Ibrayima ni Isiyaka tun t’a fɛ u deenw ka Kanankaw furu?
 • Yala a diyara Yakuba ye ko a denmuso ka teriya kɛ ni Kanaan sunguruw ye wa?
 • Cɛɛ juman lo be Dina filɛra jaa nin kan, ani a ye koo jugu juman lo kɛ?
 • Tuma min na Dina kɔrɔcɛw Simeyɔn ni Levi y’a mɛn koo min kɛra a la, u ye mun lo kɛ do?
 • Simeyɔn ni Levi ye min kɛ, o diyara Yakuba ye wa?
 • Yakuba ka denbaya ka kunkow daminɛna cogo di?

Ɲiningali wɛrɛw

 • Zɛnɛzi 34:1-31 kalan.

  Yala Dina siɲɛ fɔlɔ tun lo ka taga bɔ Kanaan sunguruw fɛ wa? A ɲɛfɔ. (Zɛnɛzi 34:1, NW: Leya denmuso Dina, a ye min wolo Yakuba ye, ale tun be deli ka taga bɔ o jamana sunguruw fɛ.)

  Mun na an be se k’a fɔ ko Dina ka npogotigiya tiɲɛni ye a yɛrɛ ɲiniko ye fana? (Gal. 6:7)

  Lasɔmini min be sɔrɔ Dina ka koo la, cogo juman na denmisɛnw be se k’a yira k’u b’o ta sɔbɛ la bi? (Tal. 13:20; 1 Kor. 15:33; 1 Zan 5:19)