Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

Maana 14nan: Ala be Ibrayima kɔrɔbɔ

Maana 14nan: Ala be Ibrayima kɔrɔbɔ

IBRAYIMA be min kɛra, i ɲɛɛ b’a la wa? Muru b’a bolo, a be komi a bena a dencɛ faga. Mun kama a b’a fɛ k’a faga do? Fɔlɔ, an k’a filɛ Ibrayima ni Sara y’o dencɛ sɔrɔ cogo min na.

Ibrayima be Isiyaka sarakara

I hakili to a la ko Ala tun ye layidu ta u ye ko u bena dencɛ sɔrɔ. Nka, a tun be komi o tɛ se ka kɛ sabu Ibrayima ni Sara tun kɔrɔla kojugu deen wolo ma. O bɛɛ n’a ta, Ibrayima lara a la ko Ala be se k’o kɛ. O la, mun lo kɛra?

Ala ka layidu tanin kɔ, saan kelen kuturu tɛmɛna ani Ibrayima ni Sara ye dencɛ sɔrɔ min tɔgɔ lara ko Isiyaka. O tuma na, Ibrayima tun ye saan 100 sɔrɔ, Sara saan 90. Ala tun y’a ka layidu dafa.

Nka Isiyaka bonyana tuma min na, Ala ye Ibrayima ka limaniya kɔrɔbɔ. A y’a weele ko: ‘Ibrayima!’ Ibrayima ye Ala jaabi ko: ‘Naamu!’ O kɔ, Ala y’a fɔ Ibrayima ye ko: ‘I dencɛ minɛ, i dencɛ kelenpe Isiyaka minɛ ka taga n’a ye kulu dɔ kan ne bena min yira i la. O yɔrɔ la, i k’a faga k’a kɛ saraka ye.’

O kumaw ye Ibrayima dusu kasi kosɔbɛ sabu, a dencɛ koo tun ka di a ye hali. I hakili b’a la fana ko Ala tun ye layidu ta k’a fɔ ko Ibrayima bɔnsɔnw tun bena sigi Kanaan jamana na wa? Nka o kumaw tun bena dafa cogo di ni Isiyaka tun fagara? Ibrayima tun ma o faamu, nka a kɔni ye Ala kaan minɛ tugun.

A sera kulu kan tuma min na, Ibrayima ye sarakabɔlan lɔ ani a ye Isiyaka siri k’a la a kan. O kɔ, a ye muru ta walisa k’a dencɛ faga. O yɔrɔnin kelen, Ala ka mɛlɛkɛ y’a weele ko: ‘Ibrayima, Ibrayima!’ Ibrayima y’a jaabi ko: ‘Naamu!’

Ala y’a fɔ a ye ko: ‘Kana maga deen nin na, kana foyi kɛ a la. Ne y’a lɔn sisan ko i lanin be ne la sabu i ma ban ka i dencɛ di ne ma, i dencɛ kelenpe.’

Ibrayima ka limaniya barika tun ka bon hali! A tun lara a la ko Jehova tɛ dɛsɛ foyi la, ani ko Jehova tun be se ka Isiyaka suu yɛrɛ lakunu. Nka, Ala sago tun tɛ ko Ibrayima ka Isiyaka faga yɛrɛ yɛrɛ la. O la, Ala y’a kɛ sagajigi dɔ balanna a gɔɔnw fɛ yiri denninw cɛma Ibrayima gɛrɛfɛ. A y’a fɔ Ibrayima ye ko a ka o sagajigi kɛ saraka ye a dencɛ nɔɔ na.

Zɛnɛzi 21:1-7; 22:1-18.Ɲiningaliw

 • Ala tun ye layidu juman ta Ibrayima ye, ani a y’o dafa cogo di?
 • I ko i ɲɛɛ b’a la jaa kan, cogo juman na Ala ye Ibrayima ka limaniya kɔrɔbɔ?
 • Hali ni Ibrayima tun tɛ Ala ka cikan kɔrɔ faamu, a ye mun lo kɛ?
 • Mun lo kɛra tuma min na Ibrayima ye muru ta ko a be a dencɛ faga?
 • Ibrayima ka limaniya barika tun ka bon Ala la cogo di?
 • Ala ye mun lo di Ibrayima ma k’a kɛ saraka ye, ani a y’o kɛ cogo di?

Ɲiningali wɛrɛw

 • Zɛnɛzi 21:1-7 kalan.

  Mun na Ibrayima y’a dencɛ kɛnɛkɛnɛ tile seeginan loon? (Zɛnɛzi 17:10-12; 21:4)

 • Zɛnɛzi 22:1-18 kalan.

  Isiyaka y’a yira cogo di ko a be a facɛ Ibrayima kaan minɛ, ani o tun be kooba nata juman lo tagamasiɲɛ yira? (Zɛnɛzi 22:7-9; 1 Kor. 5:7; Fil. 2:8, 9)