Jaw bee di wándomi

Ujaw bee di sommaire-ey

Ku-Témoins de Jéhovah-aku

Ugiten kasanken Jóola

 BUWAAS 12

Buu nuŋoolene ulof Ateemit ?

Buu nuŋoolene ulof Ateemit ?

1. Manteer Ateemit najantenejanten ulawaw búrom ?

Ateemit nawowonk bukan kanookan mankulofool di kalawaku (Psaume 65:2). Bare ájanteneriit, mbaa áyaberiit, ulawaw búrom. Ániine álaamene aseekool, ulawaw woola panuŋoolen ukaño (1 Peter 3:7). Poop nan bukanaku kati Isirayel kusayumi kúko mankukaan wajakutaw, Ateemit nalatumi ejam ulawaw wooliil. Fifiit mati kalawaku ebaj kálabien. Bare Ateemit nayabeyab ulawaw wati kuwoofooraku kasofumi sifayen haani kakaanumi uwoofoor wáamak.​—Úliir Isaïe 1:15 ; 55:7.

2. Buu nootale elaw ?

Kalawaku kunannaam di kamiikeletaku koololaal, moo kaane Jéhovah átuutolaami kebool nootale elaw (Matiu 4:10 ; 6:9). Poop man ukaanutaami bukan káriiŋe nootale ulawaal di kareesaku kati Ensa mati oo aketumi bee mati uwoofooraw woololaal (Yohan 14:6). Jéhovah amaŋut man uregulankenaal ulaw wan ulikitenaale mbaa wakiiki. Namammaŋ manulawaal di wájowumulo di ésigirey yoololaal.​—Úliir Matiu 6:7 ; Filipo 4 6, 7.

Átuutolaami naŋooleŋŋoolen ajam ulaw wakaani di búyeget basankenut (1 Samuel 1:12, 13). Namammaŋ manulawaal waati yanooyan nen bújomoraay di kaloofaku, di furiafu di nan ubajaale mátaañie.​—Uliir Psaume 55:22 ; Matiu 15:36.

3. Buu kaane kukerekenaku di kujoj ?

Elof Ateemit táañitaañi mati nukinoraakinoor di bukan káyiinenut Ateemit ban di kurinten mbaa kúfaralak man aregumi pánaŋarul kásuumaayaku baabe tentaam (2 Timote  3:1, 4 ; 2 Peter 3:3, 13). Moo kaane nusoola’aalsoola káliŋen kájowomulo di kariibooraku kati kupaalolaal di káyiinen, bukoo poop di kusoola’olaal.​—Úliir Kúhiburak 10:24, 25.

Kariiboor di bukan kamaŋe Ateemit panrambenolaal elof Ateemit. Sireñonasu sati ku–Témoins de Jéhovah–aku sisenesen manuŋoolen ubaj káliŋen kájowumulo di káyiinenaku kati bukaaku.​—Úliir Róoma 1:11, 12.

4. Buu nuŋoolene ulof Ateemit ?

Nuŋooleŋŋoolen ulof Ateemit uwonoorujaa sánki di wan ulikitenumi di Furimafu foola. Uwonoor di wan uŋoolenumi ulikiten di mukaanaayamu moola, egamey yoola di wan aregumi panakaan. Kawonoor kásankie kariiboore di kalawaku pankukaan manufaŋ man umaŋe di ésigirey yooli kamaŋaku di lóndaay sati Ateemit.​—Úliir Josué 1:8 ; Psaume 1:1-3.

Letuŋoolen ulof Ateemit ubajutujaa káfium di káyiinen di oo. Bare káyiinenaku kunokoonokoor di waaf waroŋe wasoolae kákuumen. Noote úkuumen nanoonan káyiinenaku kooli di elaañey uwonoor wapebumi wan úyiinenumi.​—Úliir Matiu 4:4 ; Kúhiburak 11:1, 6.

5. Buu elofey Ateemit eje’e bee kanafai ?

Jéhovah nacookoorecookoor kamaŋoomi. Naŋooleŋŋoolen apooyiil di wanoowan waŋoolene ukajen káyiinenaku kooliil di kágolumaku kooliil ebaj maroŋe mábaneriit (Psaume 91:1, 2, 7-10). Nagameolaagam mánukaanumaal mukaanaay maŋoolene mukajen éjuay yoololaal di kásuumaayaku koololaal. Jéhovah naliikeneolaaliken buroŋabu bafaŋumi man bujake.​—Úliir Psaume 73:27, 28 ; Yankuba 4:4, 8.