Jaw bee di wándomi

Ujaw bee di sommaire-ey

Ku-Témoins de Jéhovah-aku

Ugiten kasanken Jóola

 BUWAAS 11

Nafa yei sílingaasu sati Biibley sibajumi di wolaal ?

Nafa yei sílingaasu sati Biibley sibajumi di wolaal ?

1. Buu kaane bukanaku di kusoola erungi ?

Buu sílingaasu sati Biibley siŋoolenumi sikaan man ukaan búrom mánukaanum mati síŋindaasu sooli di sati bukaaku ? — PSAUME 36:9.

Átuutolaami nafaŋolaafaŋ lónda. Nacookooreolaacookoor nen ampa abaje kamaŋ. Di poop akaanutolaal mambuulakoaal kúko’olaal keb basoolautool (Jérémie 10:23). Nen man añiil atiit asoolami man kubajaool kurungool, moo wolaal búrom usoola’aami man Ateemit arungolaal (Isaïe 48:17, 18). Erungey yan sílingaas sati Biibley sisenumi, kawul kati Ateemit.​—Úliir 2 Timoti 3:16.

Sílingaasu sati Jéhovah siliikenolaaliiken buroŋabu bafaŋumi man bujake jaat, di síyiisolaal buu nuŋoolenaale ubajaal kajom kásonien kábaneriit. Man kaanumi Ateemit atuutolaal, sensen mánsuumolaal emaŋ erungey yoola.​—Úliir Psaume 19:17 ; Kamanjenak 4:11.

2. Buu furimafu fati Ateemit furungeolaami eeno ?

Ateemit naregolareg di Biibley kurim kati malegen kan amaŋumi manuriibenaal di waajupoe wan ukaanalemi, kurim kaaku, sílinga san amaŋe manuriibenaal di waaf wákon (Deutéronome 22:8). Nootaale uwonooraal jak mánuwotaal buu nootaale kariiben sílingaasu usu (Proverbes 2:10-12). Nuŋooleŋŋoolen ujukumo di wan Biibley eregumi mati maroŋaamu. Yoone kawul kati Ateemit. Furimafu ufu fati malegen fuŋooleŋŋoolen furungolaal di burokabu, síndaay di kaja’aburuŋ. Panfukaan manukaan búrom mánukaanum mati síŋindaasu sooli di sati bukaaku.​—Úliir Mukaanaam 17:28.

3. Sílinga sigaba sei sifaŋumi nafa ?

Ensa nasankensanken mati sílinga sigaba safaŋe nafa. Étiaarey éyiyiis wakilumi man Ateemit átuut anau, woo emmi emanj Ateemit, emaŋool di  poop kariiben jak sílingaasu soola. Di wanoowan nusofaalumi ekaan nootaale enen úyegetaw woololaal di élingaay étiaarey uyu (Proverbes 3:6). Bukanaku kanenuyomi di sísigirasu sooliil pankubaj bapaalaay bajake di Ateemit, kásuumaay kalegen di maroŋe mábaneriit.​—Úliir Matiu 22:36-38.

Élingaay egabuteney paneŋoolen erambenolaal manubajaal tutoraay yajake di bukaaku (1 Korint 13:4-7). Panuŋoolenaal uriibenaal élingaay egabuteney uyu di kaliikooraku di man Ateemit akaanemi di bukanaku eeno.​—Úliir Matiu 7:12 ; 22:39, 40.

4. Nafa yei sílingaasu sati Biibley sibajumi di wolaal ?

Sílingaasu sati Biibley siliikenliiken kati famiyasu buu kamaŋaku kúŋareumi tutoraay yajake (Kolose 3:12-14). Furimafu fati Ateemit fupopooy poop famiyasu di man fuliikeneolaami élinga yikee yaane mati búyabo boote bupio bee nanoonan.​—Úliir Genèse 2:24.

Wolaal uriibenaale sílingaasu sati Biibley, panuŋoolenaal upooyaal wajakaaw wan ubajaami di poop ésigirey yoololaal. Jiker, kabajumi kuroka, kufanfaŋ man kumaŋe kuroka kariibenemi sílingaas sati Biibley nen ekaan waajoone di kásiten di burokabu (Proverbes 10:4, 26 ; Kúhiburak 13:18). Furimafu fati Ateemit poop fuliikeneolaaliiken mati ubajaalujaa wan usoola’aami, woo woote uyajolaal. Fuliikeneolaaliiken enen bapaalaayabu boololaal di Ateemit bufaŋ fubajafu.​—Úliir Matiu 6:24, 25, 33 ; 1 Timoti 6:8-10.

Kariiben sílingaasu sati Biibley ŋooleŋŋoolen pooyolaal di úsumutaw (Proverbes 14:30 ; 22:24, 25). Jiker, kariiben élingaay yati Ateemit yáfirenumi kákaliaku panpooyolaal di úsumutaw wabujemi di akisidaŋasu (Proverbes 23:20). Jéhovah nasenolaasen manuŋoolenaal uraanaal bunuk di wanokooremo, bare náfirenfiren eraan fúuf (Psaume 104:15 ; 1 Korint 6:10). Sílingaasu sati Ateemit sibabaj nafa di wolaal mati sireut di kaliikenolaal kákaanum mukaanaayamu moololaal keb, bare poop uwonooraw woololaal (Psaume 119:97-100). Bare kukerekenaku kulegenaku kuriibenut sílingaasu sati Ateemit keb mati nafanafa bee di kúkoyiil. Bukoo ekaanumo bee kámaaren Jéhovah.​—Úliir Matiu 5:14-16.