Jaw bee di wándomi

Ku-Témoins de Jéhovah-aku

Ugiten kasanken Jóola

Manteer numammaŋ emanj malegenam?

Manteer numammaŋ emanj malegenam?

MALEGEN mati waa? Malegen mati ekeeŋ wareore di wafaŋumi manubaje nafa wan bukanak kupiimi di kukeeŋ. Nen ure:

  • Manteer Emitey emaŋolaamaŋ fanfaŋ?
  • Manteer futiikafu di bugaalabu pamban funak fákon?
  • Ucetaajaa, beet ekaan buu?
  • Manteer kacetumi pankumus kulaañ kuroŋ?
  • Buu niwaarum ilaw ati Emit manajamom?
  • Buu niwaarum ikaan manibaj kásuumaay?

Manteer numuse ukeeŋ beet emanj duuru búrom? Bey noote ejuk kalaañen kasete di wakeeŋimi? Ujowujaa beet ban kunoomenem mbaa ban kukaraŋeem síliibras, manteer panujuk síliibar sajuupoe saanemi simammanj malegenam. Bare leepiyo leesinafa, mánkupurendo mbaa di kúbenendo rikee. Nikee, elibarey yákoon elatujaa wan yayu eregumi, dikukiik yikee.

Bare babaj éliibar yabaje kalaañen kúfiumaay. Éliibar yati malegen. Ensa di kalaw Emit, naane: “Furimaf fooli fulejen.” (Jean 17:17) Éliibarey yan koonemi Biibley yo yemmi Furim fukila. Di wariibentom panujuk reoor kalaañen kati Bibley kasete ban malegen di wakeeŋimi fatia.

Manteer Emitey emaŋolaamaŋ fanfaŋ?

Anau ambukanak kuŋoobenumi

WAKIIMI EKEEŊEYI: Walaa kooku di dunia yameeŋe bulaputabu di wajoonutumi. Uŋar wameeŋe woone bugaalabu boololaa ati Emit amaŋe mankaan.

WAN BIBLEY EREGUM: Emitey emususut ekaan wajakut. Bibley yoone di Job 34:10 “Ekaan wajakut síloyoorloyoor fanfaŋ di Emitey elegeney, ekaan wajoonut síloywoorloywoor fanfaŋ di Atisembe.” Emitey ebabaj fujuum di kamaŋ káamak bee bukanak. Moo kaane Ensa naanolaa ulawaa maa. “Ampaolaa ammi fatia, mansaaete yooli éjo’ ol. Wan umaŋumi…ubajo tentaam. nen mambajom fatia.” (Matthieu 6:9, 10) Emitey emaŋolaamaŋ fanfaŋ. Moo kaane deemaŋ ekaan waaf wáamak. -Jean 3: 16.

Jijut pooret Genèse 1:26-28; Jacques 1:13; di 1 Pierre 5:6, 7.

Manteer futiikafu di bugaalabu pamban funak fákon?

Kutiika

WAKIIMI EKEEŊEYI: Futiikafu foofu di ebujey bukanak kajuupoe. Anoosan di walaa apakut di bugaalabu.

WAN BIBLEY EREGUM: Emitey erereg mati pambaj waati panejuumen kásuumaay di mofam búrom. Di mansaetey yoola yammi fatia bukanak leekukaraŋ múk futiikafu. Bare “pankufaañ mutiikuma kulaañen múwañuma.” (Isaïe 2:4). Emitey pánepuren bulaputabu di wajoonutumi búrom. Bibley éyiinenyiinen mati: “[Emitey ] pánetil mukulam di kúkilak: ecetey letebajo, ñikul, búruulen, wátaañie, wajakutumi no [di bulaputabu, di bugaalabu bati jaat], bamban bándoor.” -Révélation 21:3, 4.

Jijuk pooret Psaumes 37:10, 11; 46:9; di Mika 4:1-4.

Ucetaajaa, beet ekaan buu?

Fufokaf

WAKIIMI EKEEŊEYI: Uŋaraw wajuupoe woone anau acetujaa pambaj waaf wándo waate eroŋ iñaa. Uruŋ waawu woone kacetumi pankuŋoolen kukaan wajakut karoŋumi mbaa Emitey déesuuluken kálaputumi di bugaal bee nanoosan di sambun sati jahanama.

WAN BIBLEY EREGUM: “Anau aketumi alet bándoor.” Kacetumi kumanjut wabaje. Moo Bibley eregum di Ecclésiaste 9:5. Kacetumi kuŋoolenut kumanj wanoosan; kumanjutjaa jari, leekuŋoolen kukaan wajakut mbaa karambenkaroŋumi.-Psaumes 146: 3, 4).

Jijut pooret Genèse 3:19 di Ecclésiaste 9:6, 10.

Manteer kacetumi pankumus kulaañ kuroŋ?

Añiilau buŋan ano ecetumi

WAKIIMI EKEEŊEYI: Numaŋaamaŋ eroŋ, di numaŋaamaŋ ebaj kásuumaay di kamaŋoolaami.

WAN BIBLEY EREGUM: Bukan kajuupoe, kacetumi, pankuyito. Ensa na yiisen yiisen mati “kammi di kuyaakak pankuyito.” (Jean 5:28, 29) Nan man Emitey eparemi no, bukanak kaapi kuyitom tentaam, pankuŋoolen kukin di mofam malaañe arjana. (Luc 23:43) Kawoonorak uku, siriibooriiboor di éjuye kereŋ di eroŋ bándoor yati kajamumi Emitey. Emitey erereg mati “bukanak kajoonumi, koo faŋi, koo kootumi ekiley mofam ban pankukin bee nanoosan tentaam”.-Psaumes 37:29.

Jijuk pooret Job 14:14, 15; Luc 7:11-17; Actes 24:15.

Buu niwaarum ilaw ati Emit manajamom?

Anau elau

WAKIIMI EKEEŊEYI: Di uruŋaw wajuupoe, bukanak kulaelaw. Bare kameeŋe kusofesof mati wan kulawemi úbajo’ eriit.

WAN BIBLEY EREGUM: Ensa náyiisenyiisen mati ulakoaajaa elaw, takumuŋaara furim fákon man urilenaafo nanoosan. Naane: “jilakojaa elaw, takunjireg wákonaw wákonaw.” (Matthieu 6:7, NW) Umaŋaajaa man Emitey ejam ulawolaa ware ulawaa manemaŋumi eeno. Uwaraa umanjaa waa emmi kamaŋ Emit banujaa, nulawaa wariiboore di kamaŋ kukila. 1 Jean 5:14 yoone: “wanoosan nu keeŋaami, di kamaŋ [ Emit], panejamolaa.”

Jijuk pooret Psaumes 65:2; Jean 14:6, 14; di 1 Jean 3:22.

Buu niwaarum ikaan manibaj kásuumaay?

Aseekaw eñes kasuum di kakaraŋ Bibley

WAKIIMI EKEEŊEYI: Bukan kameeŋe kúfiyunfiyum mati bákooraabu di kajamoak mbaa majakam moo musenemi kásuumak. Moo kaane pankuriiben dooru ña. Bare, banujaa, di kumanj mati kásuum kukila kupakiipak.

WAN BIBLEY EREGUM: Ensa náyiisenyiisen wasenemi kásuumak. Naane: “Súnsuum di kamanjooromi mati kusoolasoola wati Emit.” (Matthieu 5:3) Panubajaa kásuumaay kulegen, ukaanaajaa wafaŋumi manubaje nafa di kamaŋ Emit umbuujoonenaa sihaajaas soololaa. Malegen mukila, moomu di Bibley. Umanjaale malegen mukila, paŋŋoolen rambenolaa manumanjaa wafaŋum nafa di wanafaut. Ukataajaa Bibley fácul di wan umaŋaami ekaan di wan ukaanaalem, panubajaa wafaŋum manunafae.-Luc 11:28.

Jijuk pooret Proverbes 3:5, 6, 13-18 di 1 Timothée 6:9, 10.

Nujukaajuk wasiikun di wan Bibley elaañenum di wakeeŋimi woono futok di yákon. Manteer numammaŋ emanj rikee rafaŋe manjuupoe? Eé, eenoja au dooro di kamanjooromi mati kusoolasoola wati [Emit]. Manteer nubabaj riike ran umaŋe ekeeŋ nen ure: ‘eenojaa Emitey emaŋolaamaŋ, bukaane di ekat man wajakutaw búrom di wátaañiaw búrom di ubajo bee jaat? Buu niwaarumi ikaan man kalakoaak kati eluupey yúmbaam kufaŋ mankujake?’ Bibley panelaañen búrom di wakeeŋimi di rikee rajuupoe.

Bare jaat, kameeŋe kúyoyeneyoyen eñes di Bibley. Kusosof mati ekalakala ban nikee ésuumut kálaawul. Manteer numaŋeene karamben manujuk walaañenimi di Bibley? Káseediyayemi Seeowa, pankawuni waaf woono ugaba waŋoolene urambeni.

Watooŋum woo wommi éliibarey Uloŋ boot nanoonan di kásuumaay deetaam! erokirok bee karamben bukan kabajenut man kujiker kalañen kasete kati Bibley; di wakeeŋimi wafaŋumi nafa. Wagabutenumi woo wommi babaj program yati kakaraŋ Bibley síndaay yooli ban bajut bacaam. Aseediyem Seeowa alofumi síndoi, aŋoolene kakaraŋ set Bibley, naŋoolenŋoolen ájo’ol atooki síndoi mbaa tikee tan umaŋe, man alako wayiikun, somen yanoosan mánjimik wati Bibley ban an letakeeŋi waaf. Bukan káriiŋe similion sajuupoe di mofam kubabaj nafa di programey ekila. Kameeŋe di buko koone múlamukaam, di kásuum káamak: “Malegenam, kiti, moome.”

Bajut fubaj fafaŋumo. Malegenam mati Bibley pámmuyokulolaa di kafiyum kakaanemi man bukanak kukin di kákoli, di wárime, di kákoli káamak Panesenolaa káyiinen, fujuum di kásuum. Ensa naane: “Jimanje malegenam, malegenam pámmuyokuluu.”-Jean 8:32.

1. Anau kakaraŋ wan Bibley eregum; 2. Aseekaw kakaraŋ wan Bibley eregum