“Muyuul joojubo di ka kontaan máamak, haani baje waati yikutuk jibabaj waaf wásuumut sísigiruul mati mátaañiamu manokoorut.” —1 Piyeer 1:6

Haani jikaane búrom mambi jibaj kasúumaay di búyabaabu booluul di poop famiyey, waaf panuŋoolen uwolenuul. Pántáañiuul kákontine ebaj kásuumaayaku kan jibajumi. (Ecclésiaste 9:​11) Ateemit narambeneolaalramben nan ubajaale mátaañiamu umu, ban panakaanumo di kamaŋ. Jikanujaa wan Biibley eregumi, au di famiyey yooli jiŋoolene jijuum bújonnoor bati mátaañie mafaŋe man múkalae manooman.

 1 ÚGOLUM DI JEHOVAH

WAN BIIBLEY EREGUMI: ‘Jibet di oo wakaanemi búrom man buyegetabu booluul bujuum, mati oo bineoobin di wolaal.’ (1 Piyeer 5:7) Fok umanj bee nanoonan mati úje’eriit beet elaaf Ateemit manoone mátaañiamu di oo mújoumulo. (Jacques 1:​13) Ulofool ban panarambeni man faŋumi man jake. (Isaïe 41:10) “Jíwulen sísigiruul bújonnoorool.”—Soom 62:8.

Au uliire ban nulikiten di Biibley funakoofunak, pánujukuro waje’e beet eseni ésigir yagilene. Moo nuje’e beet ejukey Jehovah ‘nakaanekaan man sísigirolaal siginlen di mátañie manooman moololaal.’ (2 Korenceŋ 1:3, 4; Romains 15:4) Narereg mati panasenuul kásuumaay kati ateemit kawujumi kawonoor kanookan.—Philippiens 4:6, 7, 13.

WAN UŊOOLEMMI UKAAN:

  • Ulaw Jehovah man arambeni manubeb man poop uwonoor set

  • Jijiker waŋoolemmi ukaani búrom ban dijigiten wa faŋumi manujake wan jiŋoolemmi jikaan

2 JITOPOTOOR FAŊAFU FOOLUUL DI FAMIYEY YOOLUUL

WAN BIIBLEY EREGUMI: Esigirey yati abajumi búyeget paneŋar mumanjaay, kawosaku kati abajumi búyeget kuñeñes mumanjaay. (Proverbes 18:15) Jiñes manjimanj búrom wagorumi búyabaabu manjijuk wan anooan ati famiey yooluul asoolami. Jisanken di bukoo. Jijanteniil.​—Proverbes 20:15.

Bajujaa an akete? Jakum jíkoli éyiis wammi di sísigirasu sooluul. Jiwoolo mati Yeesu naŋaŋŋan. (Jean 11:35; Ecclésiaste 3:4) Nafanafa mánjiyokulo, ban di jimoor jiyajen. (Ecclésiaste 4:6) Pankaan man máalabiamu mati mátaañiamu mugumbulo.

WAN UŊOOLEMMI UKAAN:

  • Bala búyiikabu bubaj, jipulen kámik di famiey, moo waaf ubajjaa, panrint di bukoo kasenken di muyuul

  • Jisanken di kámusumi kubaj mátaañiamu umu

 3 ÑES MANKURAMBENI

WAN BIIBLEY EREGUMI: “Apaalaay alegen namaŋemaŋ nanoonan, ban panalako atiaay nan búyiikabu bubaje.” (Poroverb 17:17) Kupaaluul kumammaŋ karambenuul, bare manteer kumanjut waa kuje’e ekaan. Jakum uyoyen eregiil wan usoolami faŋ. (Proverbes 12:25) Jow utook kamanjumi Biibley jak mankurambeni kabenen sembe tutoraay yooli di Ateemit. Egamey yan ku ŋoolemmi kuseni di wájomulomi di Biibley panerambeni.—Jacques 5:14.

Panubaj karambenaku kan usoolami enoojaa nupulenpulen kariiboor di bukanaku káiinemmi faŋ di Ateemit, di wan aregumi panakaan. Jow poop uramben kasoolami ebaj sembe di sígiriil. Panjak faŋ bee di ésigirey yooli. Sanken di bukoo káiinenaku kan ubajumi di Jehovah di poop wan aregumi panakaan. Kóntine di karamben kabajumi soolaasu. Jakumutey kamaŋimi di biniil di au.—Proverbes 18:1;Corinthiens 15:58.

WAN UŊOOLEMMI UKAAN:

  • Umik di apaali alegen ban nukatool man arambeni

  • Reg set di malegen wan usoolami