Ala o mambo mena me

Ala o ebambu a mongo

Patan a botea l’ekwali

Patan a botea l’ekwali

NJONGO A BETATEDI

Myuedi: Mo̱ ange̱l ye na mbale̱ e?

Epas’a Bibe̱l: Mye 103:20

Kalati: Nin Njongo a Betatedi e mato̱pea nje Bibe̱l e makwalano̱ ońola ange̱l na ne̱ni i mongwane̱no̱ biso̱ o longe̱ nin we̱nge̱.

OKWE̱LE̱ MBALE̱

Myuedi: O mo̱nge̱le̱ ná dibie̱ la wase di lee̱le̱ ná Bibe̱l e si te̱nge̱n e?

Epas’a Bibe̱l: Yes 40:22

Mbale̱: Nje Bibe̱l e makwalano̱ yembombo na nje dibie̱ la wase di so̱ino̱.

BEBELEDI O NDONGAME̱N A MWEMBA (inv)

Kalati: O belabe̱ o po̱ jukea o ekwal’a ntelele e se̱medi o Bibe̱l o Ndabo a Janea ńe wa be̱be̱, wum’asu ya jowe̱. [Bola dipapa la bebeledi, o lee̱ we̱ni ponda na wum’a ndongame̱n a su la woki ba makabe̱no̱, nde o langwe pe̱ tem’a ekwali.]

Myuedi: O májingea o Ndabo a Janea e? [Yangame̱n te̱, lee̱ sinima Nje e matombe̱ o Ndabo a Janea e?]

LULE̱ ŃO̱NGO̱ PATAN A BOTEA L’EKWALI

Bolane̱ eyembilan a patan ni bolabe̱ ná o lule̱ ńo̱ngo̱ patan a botea l’ekwali o dikalo.