Tolibai kumaa id suang

Sasi-Sasi'd Yohuwah

Pilio boros Dusun

Nokuro Tu Minsingilo do Baibol?—Video’d Poinponu

Monguhup o Baibol do tongoulun id pointongkop do pomogunan do mogihum sisimbar montok ponguhatan dit oponting id koposion. Siilo ko nangku iya?

Nunu Owonsoi’d Minsingilo’d Baibol?

Id pointongkop do pomogunan nointutunan o Sasi-Sasi’d Yohuwah sabap manahak iyolo’d pinsingilaan do Baibol dit a gatangon. Intangai poingkuro’d pinaharo o pinsingilaan do Baibol.

Nunu ot Ababayan id Walai’d Pitimungan?

Rikot noh hilo’d walai’d pitimungan dahai om intangai noh pogi.

Pokianu do Pinsingilaan do Baibol

Pokianu do palajaran Baibol tumanud do maso om koiyonon di kosumanangan nu.

Pitimungan Sidang do Sasi-Sasi’d Yohuwah

Ihumo id hombo yahai’d tumimung om poingkuro yahai’d sumambayang.

Kopoilaan​—Sompomogunan

  • 239​—Pogun do koiyonon do Sasi-Sasi’d Yohuwah do sumambayang

  • 8,201,545​—Sasi-Sasi’d Yohuwah

  • 9,499,933​—Pinapaharo’d pinsingilaan Baibol dit aiso baraian

  • 19,950,019​—Nokorikot id Pomuhandaman monikid toun dot kinapataiyon di Yesus

  • 115,416​—Sidang