Tolibai kumaa id suang

Sasi-Sasi'd Yohuwah

Pilio boros Dusun

Sasi-Sasi’d Yohuwah—Sinompuruan di Popinhabar dit Habar dot Osonong

Lobi no’d 100 toun, o sinompuruan Sasi-Sasi’d Yohuwah dot popinhabar dit habar dot osonong. Pason diti pinolombus kumaa’d hinotusan o boros om pinaatod id lobi’d 200 o’t pomogunan. Nokuro tu apatut do wonsoiyon iti? Poingkuro’d kotongkop do pomogunan iti? Video nopo ti nga monimbar dilo ponguhatan om popokito’d ababayan dahai’d sompomogunan.