Tolibai kumaa id suang

Tolibai hilo’d table of contents

Sasi-Sasi'd Yohuwah

Pilio boros Dusun

 BOOGIAN 8

Soira’d Kotoguang do Koligaganan

Soira’d Kotoguang do Koligaganan

“Kongotood kou no do daamot, mulong piya’d oontok kou’d pogumbalan dit mogisuaian.”—1 Pitrus 1:6

Mulong piya’d mintotos kou’d popoundar dot pisasawaan dokoyu, nga haro kasari ot kaantakan dit a’piman-imanan, iti nogi nga kaantob dot kasanangan do pisasawaan dokoyu. (Gomponuduk 9:11) Manahak nogi ot Kinorohingan dot ponguhupan do monoguang dit kobolingkangan. Ondung wonsoiyon nu ot prinsip do Bible diti, koinsanai’d paganakan nu nga kaanu’d tumoguang dot nunu nopo ot pogumbalan dit awagat.

 1 SUMONDIU NO’D YOHUWAH

NUNU KA’D BIBLE: “Patahako no nga’i dokoyu do id Kinorohingan koinsanai’d katangkaaban dokoyu tu mamadul i Iyau dokoyu.” (1 Pitrus 5:7) Soroho no’d soira nopo’d kotoguang kou’d pogumbalan, okon i ko Kinorohingan ot sosolon. (Yakub 1:13) Soira nopo’d minsomok ko Dau nga onuan ko’i Dau’d ralan dit poinsonong. (Yosaya 41:10) “Sunudan ngai’ no iyau dit kosusaan dokoyu.”—Sinding 62:8.

Kaanu kou nogi’d kosimbayanan do ginawo soira’d sumiwat kou’d mambasa’d Bible dot monikid tadau. Om kopuriman ko nondo’d poingkuro i Yohuwah’d “popogirot do ginawo’d koinsanai’d tulun dit id suang do kosusaan.” (2 Korintus 1:3, 4; Rum 15:4) Nakabatos dot manahak Yau diya’d “kosimbayanan dit amu osuhutan dot tulun.”—Pilipi 4:6, 7, 13.

NUNU WONSOIYON:

  • Sumambayang no’d mokianu’d ponguhupan dot kosimbayanan om kopomusarahan dit apatut

  • Intangan no koinsanai dit nongopili om wonsoiyo noh i’t kootuson dot tosonong

2 TAMANGAI NOH TINAN OM SAMPAGANAKAN NU

NUNU KA’D BIBLE: “Tulun nopo’d dit kirongod om sianu kasari toilaan om orohian i’ kasari do tudukan.” (Boros Dot Aralom 18:15) Onuo no’i koisanai dit otopot. Ihumo no ot koinsanai’d kosionuon dit pointikid-tikid do sampaganakan nu. Ponongkiboros no diyolo. Pokinongou noh diyolo.—Boros Dot Aralom 20:5.

Poingkuro’d ondung haro tulun dit koupusan kopio’d napatai? Polombuson noh i’t koihadan. Sorohon no dot ‘i Yesus nga minihad nogi’. (Yohanis 11:35; Gomponuduk 3:4) Ogonop ot koundarangan om todop nga oponting nogi. (Gomponuduk 4:6) Iti noh nga’i o kouhup dot monoguang om papagaan dot kolungguiyan.

NUNU WONSOIYON:

  • Ubasanon no’d monongkiboros dot sampaganakan nu om oubas nondo yolo’d monongkiboros diya dot soira’d aantakan dot koligaganan

  • Ponongkiboros no’d tulun dit nokoumbal dot monoguang di miagal di diya’d kinaantakan

 3 POKIANU NO’D SOKODUNG

NUNU KA’D BIBLE: “Mogiinsian-sian i kasari i mogiambalut, om . . . mogi tulung-tulung nogi’d tontok do haro o kosusaan.” (Boros Dot Aralom 17:17) Monguhup doti daa i tambalut nu nga a’ koilo yolo’d nunu wonsoiyon. Kada kotingayamai’d poposunud dot nunu kopio i’t pokionuon nu. (Boros Dot Aralom 12:25) Om pokianu nogi’d ponguhupan rusod do Kinorohingan dot mantad dit karati kopio’d Bible. Tu ilo noh i’t kapanahak diya’d kouhupan om sokodung dot mantad Bible.—Yakub 5:14.

Kaanu ko nogi’d sokodung ondung asaru ko’d mamung dot tongoulun dit otumbayaan om monongkuyaan dit batos dot Kinorohingan. Kaanu ko nogi’d kosimbayanan ondung monguhup ko no’d tulun dot suai dit sianu’d kounsuban. Poilango noh yolo’d kotumbayaan nu’d Yohuwah om i batos Dau. Pimpogot no’d mogihum dot tulun dit sianu’d kouhupan, om kada nogi insodu mantad dit tongotobpinai dit oupus om gumompi diya.—Boros Dot Aralom 18:1; 1 Korintus 15:58.

NUNU WONSOIYON:

  • Ponongkiboros no’d tambalut om pologoso noh yau’d monguhup diya

  • Posunudo noi’t pokionuon nu