Tolibai kumaa id suang

Tolibai hilo’d table of contents

Sasi-Sasi'd Yohuwah

Pilio boros Dusun

 BOOGIAN 6

Poingkuro Tangaanak dot Monimban dit Pisasawaan

Poingkuro Tangaanak dot Monimban dit Pisasawaan

‘Tangaanak nopo om nipuhawang i’ do mantad di Yohuwah.’—Sinding 127:3

Kinosusuon nopo dit baragang nga mogoit dot kasanangan om nogi katangkabaan. Mikoruhang nopo dit kosisiliu’d tina om tapa, nga amu doti kosorou’d kogumuan nopo’d timpu om vinakas nga maan no’d mitamong do baragang. Todop nga a’ kabagal om topurimanan nga kosimban om iti nopo nga kaanu’d mangantob do piuludan dokoyu. Kaanu kou’d mintingubas do mitamong do baragang om popoimagon do pisasawaan dokoyu. Poingkuro tutuduk do Bible dot monguhup dokoyu tumimbaba do katangkabaan diti?

 1 ROTIO NOH POINGKURO’I BARAGANG DOT POSIMBAN DIT KOPOSION DOKOYU

NUNU KA’D BIBLE: ‘Tulun nopo dit obingupus om alanut i’ o ginawo om osonong koulun.’ Om obingupus nopo nga “a’ mononsog do tulun suai do tumanud do dau’d korohian, om a’ obingkaus.” (1 Korintus 13:4, 5) Songulun tina di kosususu nopo nga, dau-dau’d id orohian toomod dot mitamong do baragang. Nga sorohon noh dot kopuriman doti o sawo nu’d otolikudan, om kada lihuai do iyau nga antang-antangan nu nogi. Kolonuton om kosonongon do ginawo nu noh i’t kaanu’d monguhup dau’d kopurimon dot kakal kopo’d oupus dau om iyau nga koponguhup nogi’d mitamong do tanak.

“Tongokusai nopo’d di ongkisawo om mositi noh do kosuhut kopio kou’d kowoyo-woyoon di sinawo nu.” (1 Pitrus 3:7) Rotio noh dot ilo nopo sinawo nu nga dau-dau’d id kosorou nopo’d mitamong do tanak. Tonggungon kawawagu nopo ti nga kapanahak doti’d koluukon, kohuyanan toi ko kolunguian. Haro nogi maso’d obintogod diya, nga umbalai no’d sumonod, tu “tulun nopo’d dit alanut o ginawo nga lobi’d osonong ko i tulun dit haro kuasa’.” (Boros Dot Aralom 16:32) Pokitono noh dot kikorotian om monguhup ko’d dit pokionuon dit sinawo nu.—Boros Dot Aralom 14:29.

NUNU WONSOIYON:

  • Tapa: Uhupai not sinawo nu’d mitamong do tanak, mulong piya’d dongotuong. Ingkuriai noh timpu nu’d hid suai-suai om ogumu nondo ot timpu nu’d montok do sinawo om tanak nu

  • Tina: Romito noh kouhupan dot sawo nu’d mitamong do tanak dokoyu. Kada’d ulito ondung kowonsoi noh sawo nu’d dit a’kohumponong dot kasanangan nu, nga tudukai nogi’d tosonong-sonong

 2 POHIMOGONO NOH PIROMUTAN DOKOYU

NUNU KA’D BIBLE: “Osiliu indo iyolo dot iso-iso.” (Kinawansayan 2:24) Mulong piya’d haro nodi tulun do wagu id sampaganakan dokoyu, nga yokoyu nopo’d mikoruhang om kakal id “iso.” Nga pohimogono noh o piromutan dokoyu.

Sinawo, unsikoho noh o sokodung om ponguhupan do koruhang nu. Pongunsikahan nu nopo nga miagal ko “pinokotubat di kolingos.” (Boros Dot Aralom 12:18) Sawo, sunudai noh sinawo nu’d oupus kopio ko om ounsikou ko nogi dau. Royoho noh i’t koporion dau.—Boros Dot Aralom 31:10, 28.

“Kada’ nod haro o tongoiso’ pod tulun do tumotos do mogihum di dau nod koinsanangan. Suai ko’ apatut nogi’ do tumotos do mogihum do koinsanangan do tulun do suai.” (1 Korintus 10:24) Wonsoiyon noi’t osonong kopio’d montok do koruhang nu. Sobaagi’d mikoruhang paganu kou nod timpu’d dit osimbayan dit pikoruma-rumaan dokoyu. Nga soira nopo miboros kou’d kopidudunan, kada toisaai kopomusarahan dokoyu. Boros ka’d Bible, “kada kou sopikada-kada do midudun do miagal dit apatut do wonsoiyon do misasawo, do kotumboyo no goduo.” (1 Korintus 7:3-5) Pibarasai noh dokoyu iti’d ososonong. Kolonuton do ginawo om kopirotian dokoyu nga kaanu’d kopohimagon dot pihunungan dokoyu.

NUNU WONSOIYON:

  • Kada lihuai i’t piruma-rumaan dokoyu

  • Pokitono no’d oupus kopio ko dau. Miagal dot manahak ko dau’d kaad toi ko titoluod

 3 MONGUBAS DO TANAK NU

NUNU KA’D BIBLE: “Mantad di okoro’ ko po om nokoilo ko no pasal do Buuk do Kinorohingan, i monuduk diya do ralan do koposion.” (2 Timotius 3:15 ) Pomusarahai noh nunu i’t mangan nu poubasanai’d tanak nu. Kikoimayaan dot toilaan yau mulong piya’d a’po yau nosusu. Di hiri po yau’d tian nga kotutun no mantad yau’d lohou nu om sumimbar dit topurimanan nu. Pambasa no’d kumaa dau mulong piya’d barangang po yau. Amu piya yau karati’d nunu i basaon nu nga kouhup dau iri’d asanangan do mambasa soira’d agayo yau.

Mulong piya’d baragang po, porongoho no tanak nu’d pasal dot Kinorohingan. Porongoho noh tanak nu’d soira’d sumambayang ko’d Yohuwah. (Ponugutan 11:19) Soira’d nopo’d mogkoringau ko dau, poboroson noi’t winonsoi’d Kinorohingan. (Sinding 78:3, 4) Sumukod nopo i tanak nu, kopuriman yau’d oupus ko’d Yohuwah om kowoyo nondo yau.

NUNU WONSOIYON:

  • Sambayang no’d mokianu’d toilaan poingkuro ko’d popingubas dilo tanak nu

  • Piguli-guliai poboros o kasarahan dit oponting om iti nondo kotimpuunon do tanak nu’d minsingilo