Skip to content

Saide a bun fu sutudeli Beibel?

Saide a bun fu sutudeli Beibel?

Luku fa Beibel o yeepi i fu sabi somen sani di omen taa sama á poi fusutan.