Skip to content

Skip to table of contents

Fa den e kai Gadu nen?

Fa den e kai Gadu nen?

A fosi sani di yu e akisi wan sama te i wani sabi en na: „Fa den e kai i nen?” San Gadu be o piki efi i be akisi en a sani ya?

„Mi a Yehofa, a so de e kai mi.”​Yesaya 42:8.

A fositoon i yee a nen ya? A sa de so tuu, bika a wantu leisi namo a nen fu Gadu de aini son Beibel. Den lobi puu a nen ya, da den poti „MASAA”. Ma a wan sani fu 7000 toon a nen ya be de aini a fosi Beibel. A nen ya be sikiifi anga fo letter aini Hebrewtongo. Den letter ya na JHWH efuso JHVH. Den e kai a nen ya „Jehovah” aini Ingiisitongo.

A nen fu Gadu be de aini den Hebrew buku fu Beibel. A de aini omen taa Beibel tu

Dede Se Lolo, Psalm A pisiten fu a yali 30 te anga a yali 50, HEBREWTONGO

Tyndale Beibel 1530, INGIISITONGO

Reina-Valera Beibel 1602, SIPANYOOTONGO

Union Beibel 1919, SINEISITONGO

SAIDE U MU SABI A NEN FU GADU?

Gadu e si a nen fi en enke wan pelensipali sani. A ná sama gi Gadu a nen ya, neen seefi teke en. Yehofa taki: „A disi a mi nen fu teego. A so sama o membee mi fu teego” (Ekisodesi 3:15). A nen fu Gadu ipi aini Beibel moo ala den taa fasi fa sama e kai en. A ipi moo den wowtu: Gadu di abi ala makiti, Dda, Masaa efuso Gadu. A ipi moo ala den taa nen tu. A ipi moo nen enke Abalaham, Mosesi, David anga Yesesi. Ma a moo pelensipali sani a taki a Yehofa seefi wani u sabi en nen. Beibel taki: „Meke den sabi taki a yu di den e kai Yehofa, a yu wawan na a Moo Gaan Gadu fu hii goontapu.”​—Psalm 83:18.

Yesesi e si a nen fu Gadu enke wan pelensipali sani. Di Yesesi be e leli den bakaman fi en fa den mu begi, a be taki: „U Dda di de a hemel, i nen mu santa” (Mateyesi 6:9). Boiti dati Yesesi be begi Gadu taki: „Nda, gi a nen fi i gaandi” (Yohanisi 12:28). Yesesi be du ala san a poi fu meke Gadu nen santa, neen meke a be man taki: „Mi meke den sabi i nen. Mi o tan taigi den fu a nen fi i.”​—Yohanisi 17:26.

Den sama di sabi Gadu e si a nen fi en enke wan pelensipali sani. Den sama di be e dini Gadu a fositen be sabi taki, Gadu be o fii den fu di ai holi a nen fi en a pakisei. „A nen fu Yehofa a wan bun kibii peesi. Na ape den sama di e aliki Gadu e lon go,  da de e fende kibii” (Odo 18:10). „Yehofa o kibii ala den sama di e kai en nen” (Yoweli 2:32). Beibel e soi taki den sama di e dini Gadu be o de apaiti fu di den e tyai a nen fi en. A taki: „Ibii foluku o tyai a nen fu a gadu fu den. Den o du san a gadu fu den wani. Ma wi dati o tyai a nen fu Yehofa fu alaten. Wi o du san a wani tu. Eeye, fu teego.”​—Mika 4:5; Toli 15:14.

SAN A NEN FU GADU WANI TAKI?

A nen fu Gadu e soi u sama a Gadu. A omen koniman di e ondoosuku Beibel taki a nen Yehofa wani taki „Ai meke sani kon de.” Yehofa Gadu meke u sabi san a nen fi en wani taki di a be e taki anga Mosesi. A be taki: „Mi o toon iniiwan sani di mi wani toon” (Ekisodesi 3:14). A nen fu Gadu e soi u taki a ná meke Gadu meke ala sani namo da a kaba, ma a man du moo enke dati. A nen ya e soi taki Gadu man toon iniiwan sani di a wani efuso a man meke den sani di a meke toon iniiwan sani di a wani, fu meke den sani di a abi a pakisei kon tuu. Te sama e kai Yehofa Masaa efuso Gadu efuso a Moo Gaan Gadu, a soi den e soi fa a bigi efuso fa a taanga. Ma neen nen Yehofa wawan e meke u sabi fa a de tuutuu, san a man du anga san a man toon.

A nen e soi taki Gadu e booko en ede anga u. A nen fu Gadu e soi taki Gadu lobi den sani di a meke. A lobi u tu. Efu Gadu á be wani u sabi en, a á be o meke u sabi en nen. A meke u sabi en nen sondee wi akisi en. Wi á be sabi seefi taki u sa akisi Gadu en nen. A sani ya e soi kiin taki Gadu á wani u si en enke wan sani di wi á poi sabi efuso wan sani di de faawe fu u, ma a wani u si en enke wan tuutuu Sama di sa de u mati.​—Psalm 73:28.

Te wi e kai Gadu neen nen wi e soi taki u wani toon en mati. Kon u taki i wani toon mati anga wan sama, neen i taigi en taki i wani a kai yu ai nen. Fa i be o fii efu a sama nai kai i nen te ai taki anga i? I be o akisi iseefi efu a sama wani de i mati tuutuu. A so Gadu wani u kai en nen tu. Yehofa taigi libisama en nen. A wani den kai en nen tu. Te wi e kai a nen ya, da wi e soi taki u wani toon Gadu mati. Beibel taki Gadu e „poti pakisei” a den sama di e „pakisei a nen fi en”!​—Maleyaki 3:16.

A fosi sani di u mu du efu u wani sabi Gadu, a meke u mu meke moiti fu sabi en nen. Ma te u sabi en nen wi á kaba ete. U mu sabi en bun. U mu sabi fa a de tuutuu.

FA DEN E KAI GADU NEN? A nen fu Gadu a Yehofa. A nen ya e soi taki Gadu man du ala san a abi a pakisei