Skip to content

Skip to table of contents

A yeye fu Gadu e soi u kiin taki wi a Gadu pikin

A yeye fu Gadu e soi u kiin taki wi a Gadu pikin

„A yeye fu Gadu e soi u kiin taki wi a Gadu pikin.”ROMESAMA 8:16.

SINGI: 109, 108

1-3. Saide meke a Paskafesa fu a yali 33 anga den taa Paskafesa á be de aseefi? Saide meke u sa taki den sani di pasa a dei de, pasa enke fa Beibel be taki a fesi? (Luku a fowtow na a bigin.)

A BE sonde mamanten, wan sani fu neigin yuu. A sonde ya be de wan gaan dei gi den sama aini Yelusalem. Enke fa a gaan pilisite be gwenti, da fuuku mamanten a be e tyai a ofaandi aini a tempel. Now a yuu be doo fu a tyai den tu beele enke ofaandi di ai doodoi gi Yehofa. Den be meke den beele ya anga fini bolon anga sowda. A ofaandi ya be e soi taki a yuu di den Islayelisama be e koti alisi be doo. A dei ya be de a Paskafesa fu a yali 33.Lefitikesi 23:15-20.

2 A omen ondoo yali langa den gaan pilisite be e tyai a ofaandi ya gi Yehofa. A ofaandi ya be e soi go a wan sani di pasa na a Paskafesa fu a yali 33. A sani ya pasa di 120 disipel fu Yesesi be e begi a wan sodoo a Yelusalem (Toli 1:13-15). Wan sani fu aitin ondoo yali a fesi, a polofeiti Yoweli be taki  fu a dei ya (Yoweli 2:28-32; Toli 2:16-21). Sowtu gaan sani be pasa na a dei ya?

3 Leisi Toli 2:2-4. Na a Paskafesa fu a yali 33, Gadu gi den bakaman fu Yesesi a santa yeye fi en, neen den toon salufu Kelesten (Toli 1:8). Baka di den salufu anga santa yeye neen wan gaan kulu sama kon taampu lontu den. Den disipel bigin taigi den sama den moin sani di den si anga di den yee. Neen a apostel Peitilisi taigi den sama san a sani di pasa wani taki. A taigi den tu saide a sani de be mu pasa. Bakadati a taigi den sama taki: „U daai u libi, da u dopu aini a nen fu Yesesi Kelestesi fu u sa kisi paadon fu den sondu fu u. Da a so Gadu o gi wi a santa yeye di ai gi sama fu soso.” A dei de, a wan sani fu 3000 sama dopu. Ala den be salufu anga santa yeye.Toli 2:37, 38, 41.

4. (a) Saide u mu meke moiti fu sabi san be pasa na a Paskafesa? (b) Sowtu taa pelensipali sani be pasa omen yali a fesi na a dei di den e holi a paskafesa? (Luku a pisi ete wantu pelensipali sani.)

4 Sama a gaan pilisite anga a ofaandi di a be e tyai na a Paskafesa e soi go? A gaan pilisite a Yesesi. Den beele a den bakaman fu Yesesi di be salufu anga santa yeye. Den bakaman fu Yesesi di Gadu teke fu go a hemel, a sondu sama. Beibel e kai den, den „fosiwan” (Yakowbesi 1:18). Gadu teke den sama ya enke en manpikin. A o meke den tii enke kownu anga Yesesi a hemel (1 Peitilisi 2:9). Yehofa o meke a Kownukondee fi en tyai wini gi ala den sama di e libi enke fa a wani. Neen meke a Paskafesa fu a yali 33 pelensipali gi wi, winsi wi o go tan hemel anga Yesesi, efuso tan a goontapu ya aini a paladeisi. [1] —Luku a pisi ete wantu pelensipali sani.

SAN E PASA ANGA WAN SAMA TE A SALUFU ANGA A SANTA YEYE?

5. Fa u du sabi taki a ná aseefi fasi ala den Kelesten e salufu?

5 Noiti den disipel o feegete a dei di den be de na a sodoo a Yelusalem. Wan sani di be gei wan pikin faya be de a den ede. Boiti dati, Yehofa be meke den taki omen sowtu tongo. Ala den be e si kiin taki Gadu salufu den anga a santa yeye (Toli 2:6-12). Ma den sani ya á be e pasa anga ala den Kelesten te den be salufu anga santa yeye. A dei de a dunsudunsu Kelesten salufu anga santa yeye tu. Ma Beibel nai taigi u taki wan pikin faya be de a den ede. Den Kelesten ya be salufu di den dopu (Toli 2:38). Ma son leisi sani be e waka taa fasi. Den Kelesten fu Samaliya be salufu wan pisi ten baka di den be dopu (Toli 8:14-17). Koneiliyesi anga en osufamii be salufu anga santa yeye fosi den be dopu.Toli 10:44-48.

6. San ala den salufu Kelesten e fende? San den e fusutan te den fende en?

6 Son wan fu den salufu Kelesten e fusutan wanten taki den salufu anga santa yeye. Taawan e fusutan a sani de baka wan pisiten. A apostel Pawlesi be soi san e pasa anga ala den. A be taki: „Ma baka di u soi taki wi e biibi, neen Gadu gi wi a santa yeye di a be paamisi u. Gadu meki Yesesi poti a sata yeye a u tapu enke wan sitampu. A santa yeye de enke wan maiki di e soi taki wi o fende wan gudu” (Efeisesama 1:13, 14). A sani ya e soi taki Yehofa koboloiki a santa yeye fi en fu meke den Kelesten ya sabi taki a teke den fu go a hemel. Neen meke a santa yeye de enke wan maiki gi den salufu Kelesten taki aini a ten di e kon, den o libi fu teego a hemel. Den ná o tan a goontapu moo.Leisi 2 Korentesama 1:21, 22; 5:5.

7. San ala salufu Kelesten mu du efu den wani fende a bun di Gadu paamisi den?

 7 Te wan Kelesten salufu anga santa yeye, a sani de wani taki kaba taki a o go hemel? Nono. A sabi taki Gadu kai en fu go a hemel. Ma efu a á holidoo Yehofa ná o pai en. Peitilisi be taki: „Baala, neen ede meke u mu du ala san u poi fu tan tyai useefi enke wan sama di Gadu kai, wan sama di a teke. Efu wi e du den sani ya naamo, da noiti wi o fika a biibi. Da Gadu o gi wi wan gaan bun. A o meke u go aini a Kownukondee fu wi Masaa anga wi Yeepiman Yesesi Kelestesi. A Kownukondee ya de fu teego” (2 Peitilisi 1:10, 11). Neen meke den salufu Kelesten á mu meke sani tapu den fu dini Yehofa. Winsi Gadu kai den fu go a hemel, efu den á holidoo, den ná o fende a bun di a paamisi den.Hebrewsama 3:1; Openbaring 2:10.

FA WAN SAMA E DU SABI TAKI A SALUFU ANGA SANTA YEYE?

8, 9. (a) Saide a taanga gi gaanse sama di e dini Yehofa fu fusutan fa wan sama e fii te Gadu salufu en anga santa yeye? (b) Fa wan sama e du sabi taki Gadu kai en fu go a hemel?

8 A taanga gi gaanse sama di e dini Yehofa fu fusutan fa wan sama e fii te Gadu salufu en anga santa yeye. Den á poi fusutan en bunbun, bika den á salufu anga santa yeye. Gadu be meke libisama fu libi fu teego a goontapu. A á be meke den fu tan a hemel (Genesesi 1:28; Psalm 37:29). Ma tokuso Yehofa teke wantu libisama fu wooko enke kownu anga pilisite a hemel. Te Gadu salufu den sama ya, den nai fii fu libi fu teego a goontapu moo. A fasi fa den e denki e kengi tu. Fanafu a ten de, den sabi taki den o go a hemel.Leisi Efeisesama 1:18.

9 Fa wan sama e du sabi taki a salufu anga santa yeye? Luku san Pawlesi be taigi den salufu Kelesten fu Rome, di Gadu be teke enke „santa sama”. A taigi den taki: „A yeye fu Gadu nai meke u toon saafu. A nai meke u feele tu. Ma ai meke Gadu teke wi enke en manpikin. Ai meke u bali; ’Abba, Nda!’ A yeye fu Gadu e soi u kiin taki wi a Gadu pikin” (Romesama 1:7; 8:15, 16). Gadu e koboloiki a santa yeye fu meke wan sama sabi taki a kai en fu tii enke kownu anga Yesesi a hemel.—1  Tesalonikasama 2:12.

10. A tekisi fu 1 Yohanisi 2:27 taki den salufu Kelesten ná abi sama fanowdu fu leli den. San a sani de wani taki?

10 Den sama di Gadu kai ná abi sama fanowdu fu taigi den taki Gadu salufu den anga santa yeye. Bika Yehofa e meke den sabi taki den salufu. A apostel Yohanisi be taigi den salufu Kelesten taki: „Na a santawan salufu u. Ala u sabi a tuu leli.” Baka dati a taki: „Ma Gadu salufu u anga a yeye fi en. Na a yeye ya, de anga u. U ná abi sama fanowdu fu leli u. A salufu u tuu. A sani ya a ná lei. Leti enke fa a yeye leli u, u mu de wan anga a sama di salufu u fu alaten” (1 Yohanisi 2:20, 27). Den salufu Kelesten abi den leli fu Yehofa fanowdu leti enke ala den taa Kelesten. Ma tokuso den ná abi sama fanowdu fu taigi den taki Gadu salufu den. Yehofa e koboloiki a moo gaan kaakiti, di den e kai a santa yeye, fu meke den sabi taki a salufu den.

DEN „MEKE ETE WAN LEISI”

11, 12. San son salufu Kelesten e akisi denseefi? Ma san den e biibi?

11 Te wan Kelesten salufu anga santa yeye, en libi e kengi. Neen meke Yesesi taki den o „meke ete wan leisi” (Yohanisi 3:3, 5). Baka dati a taki: „Wi á mu foondoo di mi taigi u taki: U mu meke ete wan  leisi. A winta e wai go pe a wani. Wi e yee te ai wai. Ma wi a sabi pe a komoto. Wi á sabi tu pe ai go. A leti so a de anga den sama di a yeye meke ete wan leisi” (Yohanisi 3:7, 8). Noiti wan sama di á salufu o poi fusutan finifini fa wan sama di salufu anga santa yeye e fii. [2]—Luku a pisi ete wantu pelensipali sani.

12 Kande wan salufu Kelesten e akisi enseefi taki: ’Saide a mi Yehofa salufu? Saide a á salufu wan taa sama?’ Kande ai akisi enseefi tu efu a fiti fu de wan salufu Kelesten. Ma winsi fa, ai biibi taki Yehofa salufu en. Neen meke ná pikin piisii ai piisii taki Yehofa gi en a gaandi ya. Ai bigi gi en tuutuu. A so Peitilisi be fii tu. A be sikiifi taki: „U mu gafa a Gadu anga a Dda fu wi Masaa Yesesi Kelestesi, bika a fu di a abi tyali-ati anga wi, meke u kon de enke pikin di meke baka. A so a gi wi wan howpu di e tan fu teego. A di a weki Yesesi Kelestesi baka meke wi abi a howpu ya. Neen meke u fende wan libi di nai poli efuso tyobo. Ai tan fu teego tu. A libi ya a wan gudu di a poti a hemel gi u” (1 Peitilisi 1:3, 4). Te den salufu Kelesten e leisi a pisi ya, den sabi taki a den Dda e taki anga den.

13. Fa wan sama di salufu anga santa yeye be e denki fosi? San meke den e denki taa fasi?

13 Den Kelesten ya be abi a fii fu libi fu teego a goontapu, fosi Yehofa gi den a fii fu go a hemel. Kande den be e angii fu si fa Yehofa o meke a goontapu toon wan paladeisi baka te a puu ala ogii. Sonten den be e angii fu miti den famii efuso den mati fu den di o kon a libi baka. Kande den be e si kaba fa den e meke den osu aini a nyun goontapu, fa den e paandi bon, anga fa den e nyan den sii fu den bon (Yesaya 65:21-23). San meke den bigin denki taa fasi? A den booko-ede fu a libi efuso den polobelema di miti den? A si den e si enke den o fuufeli te den o libi fu teego a goontapu? A wani den wani sabi fa a tan fu go a hemel? Nono. A Gadu meke den bigin denki so. Di a kai den, a meke a santa yeye kengi a fasi fa den e denki. A kengi a howpu di den abi tu.

14. Fa den salufu Kelesten e pakisei fu a libi fu den a goontapu ya?

14 A sani ya wani taki den salufu Kelesten wani dede? Pawlesi be sikiifi fa den salufu Kelesten e denki. A be taki a libisama sikin fu den de enke wan „masanga”. A taki: „Fu taki en kiin, wi e geme aini a masanga ya, bika ai tyotyo u. A ná wani u wani komoto aini a masanga ya, ma na a nyun wan u wani. Da libi o kon na a peesi fu dede” (2 Korentesama 5:4). Den Kelesten ya á wani dede. Den lobi a libi di den abi nownow. Den wani dini Yehofa ala dei anga den mati anga den famii. Ma winsi san den e du, den e holi a sani di Gadu paamisi den a pakisei.1 Korentesama 15:53; 2 Peitilisi 1:4; 1 Yohanisi 3:2, 3; Openbaring 20:6.

YEHOFA KAI I?

15. Sowtu sani nai soi taki wan Kelesten salufu anga santa yeye?

15 Kande yu e akisi iseefi efu Yehofa kai i fu go a hemel. Efu yu e si enke a kai i, akisi iseefi den sani ya: ’Yu e fii enke yu e peleiki anga i hii ati? I lobi ondoosuku a Beibel? Yu e du ala san i man fu sabi „den dipi toli fu Gadu”? (1 Korentesama 2:10) Yu e si fa Yehofa e yeepi i te yu e peleiki? Yu e si a wani fu Yehofa enke a moo pelensipali sani? I lobi taa sama anga i hii ati? Yu e si en enke i faantiwowtu fu yeepi den fu den dini Yehofa? I si fa Yehofa yeepi i omen leisi aini i libi?’ Kande yu o piki iya  te wan sama akisi i den sani ya. Ma a sani de wani taki Yehofa kai i fu go a hemel? Nono. Saide? Bika ala den sama di e dini Gadu e fii so, winsi den á salufu anga santa yeye. Yehofa e koboloiki en santa yeye tu fu gi ala Kelesten taanga-sikin, winsi sowtu howpu den abi. Efu yu e akisi iseefi efu yu o go a hemel, da Gadu á kai i. Bika den sama di Gadu kai nai akisi denseefi efu Gadu kai den. Den sabi taki a kai den!

16. Fa u du sabi taki a ná ala den sama di Gadu be gi santa yeye o go a hemel?

16 Beibel e taki fu omen sama di Gadu be gi santa yeye, ma den á be go a hemel. Wan fu den a Yohanisi a dopuman. Yesesi be taki sama á de di bigi moo Yohanisi. Ma a be taki Yohanisi ná o tii enke Kownu aini hemel (Mateyesi 11:10, 11). Wan taa sama di Gadu be gi santa yeye, a David (1 Samuweli 16:13). Santa yeye be yeepi en fu fusutan den dipi toli fu Yehofa. A be yeepi en tu fu sikiifi son pisi fu a Beibel (Malikisi 12:36). Ma tokuso a apostel Peitilisi taki David „á go a hemel” (Toli 2:34). A santa yeye fu Yehofa be gi den sama ya a kaakiti fu du gaan sani. Ma Yehofa á koboloiki en santa yeye fu kai den fu go a hemel. A sani ya wani taki den biibi á be taanga sai? A fiti den á be fiti fu go tii enke kownu a hemel? Nono. Ma Yehofa o meke den kon a libi aini a paladeisi a goontapu ya.Yohanisi 5:28, 29; Toli 24:15.

17, 18. (a) Pe gaanse Kelesten fu a ten ya o libi fu teego? (b) Sowtu akisi wi o luku aini a taa artikel?

17 Gaanse Kelesten fu a ten ya ná o go a hemel. Leti enke Abalaham, David, Yohanisi a dopuman anga somen taa sama fu a ten fu Beibel, den e angii fu libi a goontapu te Gadu Kownukondee o tii (Hebrewsama 11:10). A 144.000 sama o tii anga Yesesi a hemel. Ma Beibel e soi taki wantu fu den salufu Kelesten ya „fika ete” a goontapu ya (Openbaring 12:17). A sani ya e soi taki gaanse fu den 144.000 salufu Kelesten dede kaba. Den de a hemel nownow.

18 Ma fa den sama di o tan a goontapu ya mu si wan sama di taki a salufu anga santa yeye? Fa i mu libi anga wan sama aini i kemeente di bigin nyan a beele efuso diingi a win na a Membeefesa? Fa i mu fii efi i si taki den sama di taki den salufu anga santa yeye e kon moo ipi? I mu booko yu ede? Wi o piki den akisi ya aini a taa artikel.

^ [1] (paragraaf 4) Den be e fii a Paskafesa na aseefi yuu di Gadu be gi Mosesi den Weiti fi en na a Sinai Mongo (Ekisodesi 19:1). A sani ya e soi taki kande na aseefi dei di Mosesi meke a Kuudei fu a Weiti anga den Islayelisama, Yesesi meke a nyun kuudei anga den salufu Kelesten.

^ [2] (paragraaf 11) Efi i wani sabi moo san a wani taki fu meke ete wan leisi, da luku De Wachttoren fu 1 april 2009, blz. 3-11.