A WAKITITOLEN (ANGA SUTUDI-ARTIKEL) yuni 2019

A Wakititolen ya abi den sutudi-artikel di wi o luku 5 augustus–1 september 2019

’Luku bun fu sama á fende i koli!’

Saatan kofaliki. A sabi fa fu koli sama. Fa ai koli sama? Fa ai meke moiti fu meke u feegete Yehofa?

Puu ala falisi denki di nai kai anga san Gadu leli u!

A fasi fa u kiya, den sani di miti wi aini u libi, anga a sikoo di u go abi kaakiti na a fasi fa wi e denki. San o yeepi u fu fika den takuu gwenti di wi abi?

Fitoow Yehofa te sani e moo yu

Te wi e booko wi ede tumisi, da a sani ya sa meke u siki. U sa leli wan sani fu toli aini Beibel di e soi fa Yehofa be yeepi sama di be abi booko-ede a fositen.

Yeepi taawan fu holidoo te den abi booko-ede

Lot, Yopu, anga Naomi be e dini Yehofa anga den hii ati, ma toku a omen sani be e miti den di be e gi den booko-ede. San u sa leli fu den sama ya?

Ná meke Saatan kisi yu anga wan fu den beti fi en

Saatan kisi omen sama di e dini Gadu fu luku sekisi felon. San o yeepi u fu wi á du a tyobo sani ya?

Den fende wan fasi fu leisi wan gaandi bukulolo

Aini 1970 koniman fende wan gaandi bukulolo a Islayeli. Wan 3-D scanner be yeepi ondoosukuman fu leisi san sikiifi aini a bukulolo ya. San den si di den leisi en?