Saide Yesesi kai den sama di be e seli sani aini a tempel a Yelusalem „fufuuman”?

MATEYESI sikiifi taki: „Yesesi go aini a tempel neen a yaki ala den sama di be e seli sani anga den sama di be e bai sani poti a doo. A daai den tafaa fu den sama di be e booko moni tapu. A daai den bangi fu den sama di be e seli doifi tapu tu. A taigi den taki: „Gadu Buku taki, ’sama o kai mi osu, wan osu pe sama e kon fu begi,’ ma wi e meke a toon fufuuman osu.’”Mateyesi 21:12, 13.

Ondoosukuman kon si taki den sama di be e seli sani aini a tempel be e bidiigi den sama di be e bai sani a den, bika den be e seli den sani dii tumisi. Doifi a ná be dii sani. Pootiman seefi be man bai den fu tyai ofaandi. Ma enke fa wan gaandi buku fu den Dyu e soi, da aini a ten fu den fosi Kelesten wan sama be mu abi wan gowtu denari fu be man bai tu doifi. A wan sani fu 25 dei wan sama be o abi fu wooko gi a moni ya. Doifi be kon dii te neen pootiman á be man bai en moo (Lefitikesi 1:14; 5:7; 12:6-8). A sani ya be e fooseli wan Rabi den e kai Simeon ben Gamaliel te, neen a puu wantu fu den ofaandi di den Dyu be mu tyai. A so doifi kon bunkopu baka.

Enke fa a toli ya e soi, da den sama di be e seli sani aini a tempel be abi takuudu. Den be e bidiigi den sama. Neen meke Yesesi kai den „fufuuman”.