Skip to content

Skip to table of contents

Sani di leisiman akisi

Sani di leisiman akisi

Efu wan man anga wan uman di á toow wawan siibi aini aseefi osu sondee taki a be de fanowdu, a wan buweisi taki den sondu? Den baala mu sete wan komte fu kuutu a toli?

Eeye, efu wan man anga wan uman di á toow, wawan siibi aini aseefi osu sondee taki a be de fanowdu, a wan gaan buweisi taki den siibi anga denseefi. Neen meke efu a á be de taanga fanowdu fu den wawan siibi aini aseefi osu, da den baala mu sete wan kuutu komte fu kuutu a toli.​—1 Korentesama 6:18.

Den owluman fu a kemeente mu ondoosuku wantu sani fu sabi efu a de fanowdu fu sete wan kuutu komte. Den owluman mu meke moiti fu kon sabi den sani ya: Den tu sama abi mofu fu toow? Den owluman be taki anga den kaba fu a fasi fa den de anga denseefi? Saide den siibi aini aseefi osu? Den be meke mofu a fesi fu siibi aini aseefi osu? Taa fasi be de fa den be sa pasa a neti? A wan gaan sani pasa di meke den siibi aini aseefi osu den wawan? (Peleikiman 9:11) Pe den siibi? A ná ala yuu sani e waka na aseefi fasi, neen meke son leisi moo sani o de di den owluman mu poti pakisei fu sabi fa den mu kuutu a toli ya.

Baka te den owluman fu a kemeente ondoosuku a toli, den sa luku efu den mu sete wan kuutu komte.