Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Yehofa Kotoigi

Okanisitongo

A Wakititolen (anga sutudi-artikel)  |  september 2017

„Den sani di Gadu taki e tan fu teego”

„Den sani di Gadu taki e tan fu teego”

„Guun gaasi anga boomiki e dee, ma den sani di Gadu taki e tan fu teego.”​—YESAYA 40:8.

SINGI: 95, 97

1, 2. (a) Fa a libi be o de efu wi á be abi a Beibel? (b) San o yeepi u fu fende moo wini fu Beibel?

FA I LIBI be o de efu Beibel á be de? Yu á be o sabi fa i mu libi. Yu á be o sabi sama a Gadu. Yu á be o sabi sani fu a libi efuso san o pasa aini a ten di e kon. Yu á be o sabi san Yehofa du gi libisama den ten di pasa tu.

2 Wi e piisii taki Yehofa gi wi en Wowtu, Beibel. A paamisi u taki a bosikopu fu Beibel o tan fu teego. Apostel Peitilisi be taki aseefi sani di sikiifi a Yesaya 40:8. A ná a Beibel a tekisi ya e taki, ma a den sani di sikiifi aini. (Leisi 1 Peitilisi 1:24, 25.) Wi o moo fende wini fu a Beibel te wi e leisi en aini u mamabee tongo. Den sama di lobi a Wowtu fu Gadu sabi a sani ya. Omen ondoo yali pasa, sama poti a Beibel aini taa tongo winsi fa sama be wani du ogii anga den. Yehofa „wani ala sowtu sama kon fii, den mu sabi a waaleiti soifili tu”.​—1 Timotiyesi 2:3, 4.

3. San wi o luku aini a artikel ya? (Luku a fowtow na a bigin.)

 3 Aini a artikel ya wi o si fa Beibel du de ete (1) winsi fa den tongo di sama e taki e kengi, (2) winsi fa son tiiman kengi a tongo di son sama be e taki (3) winsi sama á be wani den poti en aini taa tongo. Sowtu wini wi o fende fu a artikel ya? A o bigi gi u taki wi abi a Beibel. A o bigi gi u tu taki Yehofa gi wi en.​—Mika 4:2; Romesama 15:4.

DEN TONGO DI SAMA E TAKI E KENGI

4. (a) Fa den tongo di sama e taki kengi aini den ten di pasa? (b) Fa u du sabi taki Yehofa á lobi wan tongo moo a taawan? Fa yu e fii di i sabi a sani ya?

4 Den tongo di sama be e taki fosi anga den tongo di sama e taki aini a ten ya, a ná aseefi. A fasi fa sama be e kai son sani fositen, a ná so den e kai den moo. Kande iseefi sabi wantu wowtu di kengi aini a tongo fi i. Na a sani de pasa anga den fositen tongo. A Hebrewtongo anga a Giikitongo di den sama e taki aini a ten ya, anga di a Beibel be sikiifi aini, a ná aseefi. Somen sama nai fusutan den fositen tongo, neen meke a be de fanowdu fu poti a Beibel aini den tongo di wi e taki nownow. Taawan be denki taki den be o moo fusutan a Beibel efu den leli a Giikitongo anga a Hebrewtongo di sama be e taki fosi. Ma a sani de ná o yeepi den enke fa den denki. * (Luku a maiki a ondoo.) Wi e piisii taki a hii Beibel efuso son pisi fu a Beibel de aini moo enke 3000 tongo. Yehofa wani „sama fu ala nasi, lo anga tongo” fende wini fu a Wowtu fi en. (Leisi Openbaring 14:6.) A sani ya e meke wi anga a Gadu di lobi ala sama toon mati.​—Toli 10:34.

Wi e piisii taki a Beibel efuso pisi fu a Beibel de aini moo enke 3000 tongo

5. Saide sama be lobi a King James Beibel?

5 Den tongo di den poti a Beibel aini seefi kengi. Neen meke son Beibel di be makiliki fu fusutan, á makiliki nownow moo. Wan fu den Beibel ya, na a King James Beibel di be kon a doo aini a yali 1611. A Beibel ya a be wan fu den moo balinen Beibel aini Ingiisitongo. Son sama e koboloiki den wowtu di de aini a King James Beibel te den e taki. * (Luku a maiki a ondoo.) Ma a nen fu Yehofa ná ipi aini a Beibel ya. A omen peesi aini den Hebrewbuku fu Beibel pe a nen fu Yehofa be sikiifi, den poti „MASAA” aini a King James Beibel anga gaan letter. Na aseefi sani den du anga den Giikibuku. Den poti „MASAA” anga gaan letter aini son tekisi. Den be wani soi  taki aini a Nyun Testamenti wawan a nen fu Yehofa be mu kon a son peesi.

6. Saide wi e teke en fu bigi taki wi abi a Nyun-Grontapuvertaling?

6 A fasi fa a King James Beibel be sikiifi, na a fasi fa sama fu a ten de be e taki. Ma nownow sama nai taki so moo. Neen meke a King James Beibel taanga fu fusutan aini a ten ya. Na aseefi sani pasa anga den fositen Beibel di den be poti aini taa tongo. Neen meke ai bigi gi u taki wi abi a Nyun-Grontapuvertaling, bika wi e fusutan en moo bun. Nownow a Beibel ya, efuso son pisi fi en de aini moo enke 150 tongo. A sani ya wani taki a omen sama poi leisi en aini den mamabee tongo. A fasi fa a Beibel ya sikiifi, e meke a moo makiliki fu a bosikopu fu Gadu doo sama ati (Psalm 119:97). Ma a sani di e meke a Nyun-Grontapuvertaling moo moin, na a poti di den poti a nen fu Yehofa neen peesi baka.

DEN TONGO DI SAMA BE E MOO TAKI

7, 8. (a) Saide a be taanga gi den Dyu aini den yali dii ondoo Fosi Kelestesi fu fusutan den Hebrewbuku fu Beibel? (b) San na a Septuaginta?

7 Te son tiiman be wini wan kondee, den be e meke den sama fu a kondee taki a tongo fu den. Ma Yehofa meke a Beibel de aini tongo di sama poi fusutan. A den Dyu efuso Islayelisama sikiifi den fosi 39 buku fu Beibel. A den fosi Gadu be gi a ’wowtu fi en’ (Romesama 3:1, 2). Den sikiifi den buku ya aini Hebrew efuso Alameisitongo. Ma wan sani fu dii ondoo yali Fosi Kelestesi, a omen Dyu á be e fusutan Hebrewtongo moo. Saide? Di Alexander a Gaanwan be e tii Giikikondee, a omen kondee a be wini. A so Giikitongo be toon a tongo di sama be e moo taki a den peesi di Giikikondee be e tii. A omen sama be e taki Giikitongo a peesi fu den mamabee tongo (Daniyeli 8:5-7, 20, 21). Omen Dyu be e taki Giikitongo tu, neen meke a be taanga gi den fu fusutan a Beibel aini Hebrewtongo. San be yeepi den?

8 Wan sani fu 250 yali fosi Yesesi meke, den poti den fosi 5 buku fu Beibel aini Giikitongo. Baka dati den poti den taa Hebrewbuku aini Giikitongo tu. Den e kai a Beibel ya, a Giiki Septuaginta. A disi na a fosi leisi di sama poti ala den Hebrewbuku fu Beibel aini taa tongo.

9. (a) Fa a Septuaginta anga den taa pisi fu Beibel di den poti aini taa tongo, yeepi sama fu fusutan a Wowtu fu Gadu? (b) Sowtu pisi fu den Hebrewbuku fu Beibel i moo lobi?

9 A Septuaginta be yeepi den Dyu di be e taki Giikitongo, fu leisi den Hebrewbuku fu Beibel aini Giikitongo. Pakisei fa den be e fii te den be e leisi efuso yee a Wowtu fu Gadu aini den eigi tongo. Bakaten den poti son pisi fu a Beibel aini taa tongo di sama be e taki na a ten de. Son wan fu den tongo ya a be Siriyatongo, Gotistongo anga Lateinitongo. Fu di moo sama be man fusutan a Wowtu fu Gadu, meke den be kon moo lobi en. Leti enke fa wi abi tekisi di u moo  lobi, a so den be abi tekisi di den be moo lobi. (Leisi Psalm 119:162-165.) A Wowtu fu Gadu de ete, winsi fa den tongo di sama e taki kengi den ten di pasa.

SAMA Á BE WANI DEN POTI A BEIBEL AINI TAA TONGO

10. Saide omen sama á be poi leisi Beibel na a ten fu John Wycliffe?

10 Aini den yali di pasa, omen tiiman meke moiti fu tapu sama fu leisi Beibel. Ma toku den man di be e lesipeki Gadu, á meke den man ya tapu den fu yeepi sama fu fende a Beibel. Wan fu den man ya, a John Wycliffe di be e tan a Ingiisikondee wan sani fu 600 ondoo yali pasa. A be wani ala sama fende wini fu a Wowtu fu Gadu. A omen sama fu Ingiisikondee á be yee a bosikopu fu Beibel aini den mamabee tongo a pisiten de. Anga ana den be e meke kopi fu a Beibel, neen meke a be dii. A ná ala sama be abi wan Beibel. Boiti dati, gaanse sama á be sabi leisi. Kande son sama be e yee fa den e leisi Beibel aini Lateinitongo te den be go a keliki, ma a omen sama á be e fusutan, bika a tongo ya be gaandi. San Yehofa du fu omen sama be sa fende a Beibel aini den mamabee tongo?​—Odo 2:1-5.

John Wycliffe anga wantu sama be wani ala sama sabi a Wowtu fu Gadu. I wani a sani de tu? (Luku paragraaf 11)

11. Sowtu wini sama fende fu a Wycliffe Beibel?

11 John Wycliffe anga wantu taawan poti a Beibel aini Ingiisitongo aini a yali 1382. Sama be sabi a Beibel ya enke Wycliffe Beibel. Den bakaman fu Wycliffe be lobi a Beibel ya. Den be e waka na ala peesi a Ingiisikondee, da den be e leisi a Beibel ya gi sama. Te den be kaba, den be e gi den sama son pisi fu a Beibel ya di den be sikiifi anga ana. A sani di den bakaman fu Wycliffe du, be meke sama kon lobi a Beibel baka.

12. Fa den pastoo be e si a wooko fu Wycliffe?

12 Den pastoo be e buuse Wycliffe, a Beibel fi en anga den bakaman fi en. Den du omen sani anga den bakaman fu Wycliffe. Boiti dati den boon ala den Beibel fi en di den be fende. Di  Wycliffe dede seefi, den pastoo be e si en enke wan feyanti fu a keliki. Den go diki den bon fi en teke aini geebi, neen den boon den. Baka dati den iti a asisi aini a Swift-liba. Ma toku den keliki á be poi tapu den somen sama di be wani leisi efuso fusutan a Wowtu fu Gadu. Ondoo-ondoo yali baka dati, sama fu Europa anga taa pisi fu goontapu bigin poti a Beibel aini taa tongo. Den meke omen kopi aini den tongo di sama e fusutan.

„A SAMA DI E LELI I SAN I MU DU FU SANI WAKA I BUN”

13. San u sabi fu a Wowtu fu Gadu? Fa a sani ya e taanga u biibi?

13 A Gadu meke sama sikiifi Beibel. Ma a sani ya á wani taki neen meke sama poti a Beibel aini taa tongo. Wantu fu den Beibel di sama poti aini taa tongo na a Septuaginta, a Wycliffe Beibel, a King James Beibel anga wantu taa Beibel. Ma toku te u luku a fasi fa den meke den Beibel ya, wi e si kiin taki a Wowtu fu Gadu e tan fu teego leti enke fa a paamisi. A sani ya e taanga u biibi, bika u sabi taki ala den taa sani di Yehofa paamisi u o kon tuu.​—Yowsuwa 23:14.

14. Fa den sani di u kon sabi fu a Beibel e meke u moo lobi Yehofa?

14 Wi e moo fitoow Yehofa, te u sabi fa a kibii a Beibel fu a á poli. Wi e moo lobi en tu. * (Luku a maiki a ondoo.) Saide di Yehofa gi wi a Beibel, a paamisi taki a o kibii en fu a á poli? A di a lobi u. A wani leli u san u mu du fu u libi waka bun. (Leisi Yesaya 48:17, 18.) A sani ya e yeepi u fu lobi Yehofa. Ai yeepi u fu aliki en tu.​—1 Yohanisi 4:19; 5:3.

15. San wi o luku aini a taa artikel?

15 U lobi a Wowtu fu Gadu anga u hii ati. Ma san u mu du fu fende wini fu a leisi di wi e leisi Beibel? Fa u sa yeepi den sama di wi e miti aini a peleikiwooko fu teke a Beibel fu bigi? Fa den sama di e holi lezing sa meke moiti fu leli sama san sikiifi aini a Wowtu fu Gadu? Wi o luku den akisi ya aini a taa artikel.

^ paragraaf 4 Luku a artikel „Is het nodig Hebreeuws en Grieks te leren?” aini a Bakaatongo Wakititolen fu 1 november 2009.

^ paragraaf 5 Omen fu den sani di den e taki aini Ingiisitongo komoto fu a King James Beibel.

^ paragraaf 14 Luku a faki di den e kai „ Iseefi kon luku en!