Skip to content

Skip to table of contents

A WAKITITOLEN (ANGA SUTUDI-ARTIKEL) september 2017

A Wakititolen ya abi den sutudi-artikel di wi o luku 23 oktober te anga 26 november 2017.

Dwengi iseefi

Fa den toli di sikiifi aini Beibel sa yeepi u fu dwengi useefi? Saide Kelesten mu meke moiti fu abi a manii ya?

I mu e fii gi taawan enke Yehofa

Wan leisi di Yehofa taki anga Mosesi, a taigi en san neen nen anga sowtu manii a abi. A taigi en taki a abi tyali-ati. Disi a wan fu den fosi sani di a taigi en. San a tyali-ati? Saide u mu meke moiti fu abi a fasi ya?

„Den sani di Gadu taki e tan fu teego”

Fanafu di Beibel kaba sikiifi, neen a toon a buku di e seli moo ala buku, winsi fa den tongo di sama e taki e kengi, winsi san son tiiman du, anga winsi sama á be wani den poti a Beibel aini taa tongo.

„A Wowtu fu Gadu . . . abi kaakiti”

A omen sama kengi den libi di den ondoosuku a Wowtu fu Gadu. San o yeepi u fu fende wini fu den leli fu Beibel?

„Tei ati da i du a wooko”

Saide u mu abi deki-ati? Fa u sa soi taki wi abi deki-ati?