Skip to content

Skip to table of contents

Biibi da i du sani anga koni!

Biibi da i du sani anga koni!

’Akisi naamo anga biibi. Ná biibi anga tu ati.’YAKOWBESI 1:6.

SINGI: 81, 70

1. San meke Kain du wan gaan ogii? Fa sani waka di a du a ogii de?

KAIN be mu denki bun san a be o du. Efu Kain be holi enseefi, da sani be o waka bun gi en. Ma efu a be du sani enke fa a fii, da ogii be o miti en. Beibel taki Kain du wan don sani. A kii en baala Abel. A sani de meke en anga Gadu poli.Genesesi 4:3-16.

2. Saide u mu denki bun fosi u du wan sani?

2 Useefi mu denki bun fosi u du wan sani. Te u du son sani a u hii libi wi e fii a bakapisi. Te u du sani anga koni, da dati sa meke son ogii á miti u. U libi o moo go bun tu. Ma te wi á denki fosi u du wan sani, da a omen booko-ede anga polobelema sa miti u.Odo 14:8.

3. (a) Saide wi abi biibi fanowdu fu man du sani anga koni? (b) Sowtu akisi wi o luku?

3 San o yeepi u fu du sani anga koni? U mu biibi  taki Gadu o gi wi a koni di wi abi fanowdu fu du sani di o tyai wini gi u. U mu biibi tu taki a Wowtu fi en man yeepi u fu du sani anga koni. (Leisi Yakowbesi 1:5-8.) Te wi anga Yehofa toon bun mati, te u kon lobi en Wowtu, wi o biibi taki a sabi san moo bun gi u. A sani ya o yeepi u fu luku san a Wowtu fi en e taki fosi u du wan sani. San o yeepi u fu du sani anga koni? Wi o du sani taa fasi efu u si taki a de fanowdu?

ALA WI ABI FU DENKI BUN FOSI U DU WAN SANI

4. Sowtu okasi Adan be abi? Sowtu bakapisi a sani di a du tyai gi u?

4 Senten di Gadu meke libisama, neen a gi den a okasi fu luku san den wani du anga den libi. A fosi man Adan be mu luku efu a be o aliki Yehofa di meke en efuso en uman Efa. Adan aliki Efa, neen a du wan gaan don sani. Neen meke Yehofa puu en aini Eden. Bakaten a dede. Na a sani de e kii wi te anga a dei fu tide.

Yehofa gi wi en Wowtu Beibel di e soi wi fa u mu du sani anga koni

5. Fa u mu si a gaandi di Gadu gi u fu luku san u wani du anga u libi?

5 Son sama e si enke a libi be o moo switi efu wi á be abi fu booko wi ede anga san u mu du efuso san wi á mu du. Kande a so wi e denki tu. Ma a bun fu holi a pakisei taki Gadu á meke libisama enke masini di á poi denki. A gi wi en Wowtu Beibel di e soi wi fa u sa du sani anga koni. Yehofa wani useefi luku san u wani du anga u libi. A sani ya a wan bun sani. Wi o luku wantu sani di e soi saide u sa taki so.

6, 7. San den Islayelisama be mu du? Saide a be taanga gi den fu teke wan se? (Luku a fowtow na a bigin.)

6 Di den Islayelisama be de aini a Paamisi Kondee, den be mu luku efu den be o dini Yehofa efuso taa gadu. (Leisi Yowsuwa 24:15.) A sani ya a ná be wan lawlaw sani. Bika a be sa tyai dede gi den efu den be go dini taa gadu. A ten fu den kuutubakaa, den Islayelisama be e meke omen fowtu. Den be e dini falisi gadu a peesi fu Yehofa (Kuutubakaa 2:3, 11-23). Aini a ten fu polofeiti Eliya, a foluku fu Gadu be mu luku efu a Yehofa den be o dini efuso Baa-al (1 Kownu 18:21). Kande wi e si enke efu u be de a den peesi a á be o taanga gi u fu sabi san u mu du, bika u sabi taki a moo bun sani di wan sama sa  du, a fu dini Yehofa. Ma tokuso a foluku be de anga tu pakisei. Beibel taki den be e „daaidaai”. Eliya gi a foluku taanga-sikin fu du a moo bun sani. A taigi den fu dini Yehofa, a tuu Gadu.

7 Saide a be taanga gi den Islayelisama fu teke a se fu Yehofa? A fosi sani, den á be e biibi Yehofa anga den hii ati, neen meke den á be wani aliki en. Den á be e fitoow Yehofa. Den á be e meke moiti fu sabi Yehofa fu si fa a koni. Efu den be e du den sani ya, den be o sabi fa den mu tyai denseefi (Psalm 25:12). Du fu tu, a den foluku di á be e dini Yehofa. Den sama ya be e meke den Islayelisama denki enke den. Son leisi a den be e taigi den Islayelisama san den mu du. Te fu kaba den Islayelisama be bigin waka a den sama ya baka. Den be bigin dini den gadu fu den tu. Ma Yehofa be wasikoi den Islayelisama omen yali a fesi taki den á mu paa anga den sama ya.Ekisodesi 23:2.

A TAAWAN MU TAIGI U SAN U MU DU?

8. San a toli fu den Islayelisama e leli u?

8 A sani di miti den Islayelisama e leli u taki efu u wani du sani anga koni, u mu wooko anga san Gadu Wowtu taki. Galasiyasama 6:5 e soi kiin taki ala sama mu gi faantiwowtu fu den sani di a du. Neen meke wi á mu e meke taawan taigi u san u mu du. Ma u mu meke moiti fu sabi san Gadu taki, da u wooko anga dati.

Efu u meke taawan taigi u san u mu du, da a den baka wi e waka

9. Saide wi á mu meke taawan taigi u san u mu du?

9 Fa wan sama e soi taki a sama e taki gi en? A te ai meke taawan dwengi en fu du wan sani di á bun (Odo 1:10, 15). A sani ya sa tyai ogii gi u. A wi faantiwowtu fu du sani enke fa u leli aini a Beibel. Efu u meke taawan dwengi u fu du san den wani, da a den baka wi e waka. A sani de sa meke ogii miti u.

10. Sowtu wasikoi Pawlesi gi den Kelesten fu Galasiya?

10 Apostel Pawlesi be wasikoi den Kelesten fu Galasiya taki den á mu e meke taawan taigi den san den mu du. (Leisi Galasiyasama 4:17.) Son baala aini Galasiya be e dwengi den baala anga sisa aini a kemeente fu du sani enke fa den wani. Saide? Den man ya be wani sama waka a den baka, pe fu den waka a den apostel baka. Den á be abi sakafasi. Boiti dati den á be e  lesipeki a gaandi di den baala anga sisa be abi fu du san den wani anga den libi.

11. Fa u sa yeepi taawan te den mu du wan sani?

11 Ala u sa leli wan sani fu apostel Pawlesi. A be e lesipeki a gaandi di den baala anga sisa be abi fu du san den wani anga den libi. (Leisi 2 Korentesama 1:24.) Aini a ten ya den owluman mu waka a Pawlesi baka te den e soi taawan fa den mu du son sani. Den mu soi den baala anga sisa san a Wowtu fu Gadu e taki fu wan toli. Ma owluman mu luku bun fu den á taigi den baala anga sisa san den mu du, bika a den baala anga sisa o tyai a faantiwowtu fu den sani di den du. Holi a sani ya a pakisei: U sa yeepi a sama fu a fusutan san Beibel e taki fu wan toli, ma na enseefi mu luku san den wani du. Efu den du sani anga koni, sani o waka bun gi den. Noiti u mu denki taki wi abi a leti fu taigi den baala anga sisa san den mu du.

Owluman e soi taawan fa den mu du sani anga koni (Luku paragraaf 11)

YU Á MU DU SANI ANGA FII

12, 13. Saide a sa tyai ogii gi u te wi e du sani anga ati boon efuso te u lasi-ati?

12 Aini a ten ya, a omen sama e du sani enke fa den ati fii. A sani ya sa meke ogii miti u. Beibel e wasikoi u taki wi á mu du sani enke fa u fii. Wi á mu fitoow a sondu ati fu u (Odo 28:26). Wi á poi fitoow wi ati, bika wi „ati na a moo bidiigi sani di de, a ogii te ná sipowtu” (Yelemiya 17:9). A omen toli de aini Beibel di e soi taki sani nai  waka bun te sama e fitoow den ati (1 Kownu 11:9; Yelemiya 3:17; 13:10). San sa pasa efu wi e du san wi ati fii?

13 Yehofa taki u mu lobi en anga u hii ati. Boiti dati a taki u mu lobi taa sama enke fa u lobi useefi (Mateyesi 22:37-39). Ma u mu luku bun, bika den tekisi di de aini a paragraaf a fesi be soi taki sani ná o waka bun gi u te wi e du san u fii. Te wan sama ati boon a nai man denki bun (Odo 14:17; 29:22). A taanga gi sama di lasi-ati fu du sani anga koni tu (Numeri 32:6-12; Odo 24:10). Neen meke u mu meke a Wowtu fu Gadu tii a fasi fa wi e denki (Romesama 7:25). Te u mu du wan pelensipali sani, wi á mu du san wi ati fii.

ON TEN U MU KENGI PAKISEI?

14. Fa u du sabi taki a á fowtu fu kengi pakisei son leisi?

14 U mu du sani anga koni ala yuu. Ma toku wan koni sama sabi taki son leisi a de fanowdu fu kengi pakisei, winsi a be poti neen ede kaba fu du wan sani. Yehofa seefi be du a sani ya. Luku san a du gi den Ninifeisama aini a ten fu Yona. Beibel taki: „Di a tuu Gadu si san den du, fa den tapu anga den ogii di den be e du, neen a á du ogii anga den moo enke fa a be taki. A kengi pakisei, a á sitaafu den moo” (Yona 3:10). Di Yehofa si taki den sama fu Ninifei tapu anga den ogii di den be e du, neen a kengi pakisei. A sani ya e soi taki Yehofa de kabakaba fu fiti enseefi. A abi sakafasi, boiti dati a abi tyali-ati. Yehofa á de enke libisama. Ala yuu ai denki bun fosi a du wan sani, winsi en ati boon.

Di Yehofa si taki den sama fu Ninifei tapu anga den ogii di den be e du, neen a kengi pakisei

15. Saide a de fanowdu fu kengi pakisei?

15 Te sani kengi, da a de fanowdu fu kengi pakisei tu. Holi a pakisei taki Yehofa e kengi pakisei son leisi (1 Kownu 21:20, 21, 27-29; 2 Kownu 20:1-5). Wan taa okasi pe u mu kengi pakisei, a te u kon sabi wan sani moo bun. Pakisei David. Di sama taigi en sani fu a galanpikin fu Saul di den e kai Mefibowset, a á kuutu a toli bun, bika a á be sabi taki a lei den be e lei gi Mefibowset. Ma bakaten di David yee san pasa tuutuu, a kuutu a toli moo bun (2 Samuweli 19:24-29). Son leisi, a bun fu du aseefi sani.

16. (a) San a wantu sani di sa yeepi u fu du sani anga koni? (b) Saide a bun fu du sani taa fasi son leisi? Fa u sa du a sani ya?

 16 Beibel taki wi á mu feti, te u mu du wan pelensipali sani (Odo 21:5). U mu denki bun fosi u du wan sani. Dati o yeepi u fu du sani anga koni (1 Tesalonikasama 5:21). Fosi wan osufamii edeman du wan sani, a mu luku san den buku fu wi e taki fu a toli. A mu luku san Beibel e taki tu. Ala yuu a bun fu aliki san den sama fu a osufamii e pakisei fu a sani di yu enke edeman wani du. Ná feegete, Gadu be taigi Abalaham taki a mu aliki en uman Sala (Genesesi 21:9-12). Owluman seefi mu e ondoosuku sani aini Beibel anga den buku fu a olikanisâsi. Efu den kon fusutan taki den á be du wan sani bun, den á mu feele taki efu den du sani taa fasi, sama ná o lesipeki den moo. Te wan Owluman abi sakafasi efuso te ai fiti enseefi, a mu de kabakaba fu kengi a fasi fa ai si son sani te a de fanowdu. Ala wi o fende wini efu u waka a den baka. A sani ya o meke sani go bun aini a kemeente. Wi o libi na a wan tu.Toli 6:1-4.

DU SAN I POTI FU DU

17. San o yeepi u fu du sani anga koni?

17 Son sani di u wani du pelensipali moo taawan. Wan pelensipali sani a te wan sama e luku efu a o toow efuso anga sama a o toow. Wan taa pelensipali sani a te wan sama e luku efu a o bigin anga a fuuten diniwooko. U mu pakisei bun fosi u du den sani ya. U mu begi Yehofa fu a yeepi u tu. Ai teke ten fu du den sani ya, ma efu u wani du sani anga koni u mu fitoow Yehofa. U mu meke moiti fu sabi san a wani u du, da u du sani enke fa a wani (Odo 1:5). A bun leli Yehofa e gi wi aini en Wowtu. Neen meke u mu ondoosuku en bun, da u begi Yehofa fu a yeepi u fu sabi san u mu du. A o gi u den fasi di wi abi fanowdu fu du sani enke fa wani. Fosi u du wan pelensipali sani, u mu akisi useefi taki: ’A sani di mi o du ya e soi taki mi lobi Yehofa? A o meke mi famii piisii? A o meke den libi na a wan? A o soi taki mi abi pasensi anga bun manii?’

18. Saide Yehofa wani u du sani anga koni?

18 Yehofa nai dwengi sama fu dini en. A nai dwengi den fu lobi en tu. A gi wi a okasi fu luku san u wani du anga u libi. Ai lesipeki a gaandi di a gi wi fu luku efu u wani dini en (Yowsuwa 24:15; Peleikiman 5:4). Ma solanga u paamisi en taki wi o du san en Wowtu taki, u mu du san u paamisi. Efu wi e biibi Yehofa neen u du san a soi wi aini en Wowtu, wi o du sani anga koni. Wi o soi taki u sabi san wi e du.Yakowbesi 1:5-8; 4:8.