„Ondi fu u ya o wani meke wan osu, da a á go sidon luku fosi, efu a moni di a abi o sai fu kaba meke en?”LUKASI 14:28.

SINGI: 120, 64

A artikel ya anga a taawan a gi yonkuuwan di wani dopu

1, 2. (a) San e meke a foluku fu Gadu piisii aini a ten ya? (b) Fa mma, dda anga owluman sa yeepi yonkuuwan fu fusutan san a wani taki fu dopu?

CHRISTOPHER abi 12 yali. Wan leisi neen wan owluman taigi en taki: „Senten di i meke, neen mi sabi i. Ai switi gi mi taki i wani dopu. Ma mi wani akisi i wan sani. ’Saide i wani dopu?’” A owluman sabi saide a akisi Christopher a sani ya. Ai switi gi u te wi e si fa omen yonkuuwan e dopu ala yali (Peleikiman 12:1). Ma den owluman, den mma anga dda di e dini Yehofa wani den yonkuuwan fusutan bun san a wani taki fu dopu. Boiti dati den yonkuuwan mu kaba fosi den go dopu. Sama á mu dwengi den.

2 Beibel e soi u taki a paamisi di wan sama e paamisi fu libi enke fa Yehofa wani, anga a dopu di ai dopu, a leti enke ai bigin libi wan nyun libi. Te wan sama dopu a o si den wini di Yehofa o meke a fende. Ma Saatan o tesi en  tu (Odo 10:22; 1 Peitilisi 5:8). Neen meke mma anga dda mu yeepi den pikin fu den fusutan san a wani taki fu waka a Kelestesi baka. Efu den yonkuuwan ya ná abi mma anga dda di de a waaleiti, da den owluman aini a kemeente mu yeepi den fu sabi san a wani taki fu paamisi Yehofa taki den o libi enke fa a wani, anga san dopu wani taki. (Leisi Lukasi 14:27-30.) Wan sama mu teke seeka a fesi efu a wani meke wan osu. A so yonkuuwan mu seeka a fesi te den wani dopu. A sani de o yeepi den fu dini Yehofa „te na a kaba” (Mateyesi 24:13). Meke u luku san a wantu sani di o yeepi yonkuuwan fu dini Yehofa fu teego.

3. (a) San den sani di Yesesi anga Peitilisi taki e leli u fu dopu? (Mateyesi 28:19, 20; 1 Peitilisi 3:21) (b) Sowtu akisi wi o luku? Saide wi o luku den akisi ya?

3 Yu a wan yonkuuwan di wani dopu? A moin fu toko taki i wani du a sani de! A wan gaandi te u dopu enke wan Kotoigi fu Yehofa. Beibel taki a wan sani di wi enke Kelesten mu du. Boiti dati a de taanga fanowdu efu u wani pasa a gaan banowtu (Mateyesi 28:19, 20; 1 Peitilisi 3:21). A dopu di i dopu e soi sama taki i paamisi Yehofa taki yu o dini en i hii libi. U sabi taki i wani du san i paamisi Yehofa. Meke u luku wantu akisi di o yeepi i fu si efi i kaba fu dopu. Den akisi na: (1) Mi e fusutan waaleiti bun? (2) A miseefi wani dopu? (3) Mi e fusutan san a wani taki fu paamisi Yehofa taki mi o dini en mi hii libi? Meke u luku den akisi ya.

MI E FUSUTAN WAALEITI BUN?

4, 5. (a) Saide a ná gaansama wawan sa dopu? (b) On ten u sa taki wan sama fusutan waaleiti bun?

4 Beibel nai taki omen yali wan sama mu abi fosi a sa dopu. Odo 20:11 e taki: „A den sani di wan pikin e du, e meke sama sabi sama neen. Den e sabi efu ai du bun. Den e sabi efu ai du sani anga wan kiin ati tu.” Pikinengee seefi poi fusutan san a wani taki fu tyai denseefi bun. Den poi fusutan tu san a wani taki fu paamisi a Gadu di meke den taki den o dini en. Te wan yonkuuwan soi taki a fusutan waaleiti bun, neen a paamisi Yehofa taki a o libi enke fa a wani, da a fiti fu a dopu, bika dopu a wan pelensipali sani.Odo 20:7.

5 On ten wan sama fusutan waaleiti bun? A ná gaansama wawan poi fusutan waaleiti bun. Beibel e soi taki den sama di e fusutan waaleiti sabi „fa fu koboloiki den fusutan a wan bun fasi, fu sabi san bun anga san á bun” (Hebrewsama 5:14). Boiti dati, den e angii fu du san bun anga den hii ati. Neen meke sama á poi koli den makiliki fu du ogii. Den ná abi sama  fanowdu tu fu taigi den ala yuu taki den mu du sani enke fa Yehofa wani. Neen meke efu wan yonkuuwan wani dopu, a mu e du san Yehofa taki, winsi en mma anga en dda efuso taa gaansama á de ape.—Luku Filipisama 2:12.

6, 7. (a) Saide sani á be makiliki gi Daniyeli di a be de a Babilon? (b) Fa Daniyeli soi taki a be e fusutan san a wani taki fu dini Yehofa?

6 Yonkuu sama poi fusutan a waaleiti bun? Kon u luku a toli fu Daniyeli. Kande a be yonkuu di den puu en neen mma anga en dda tyai go a Babilon. Fanafu a dei de, a be e tan anga sama di á be e dini Yehofa. Ma meke u luku a toli fu Daniyeli moo bun. Daniyeli a wan fu den yonkuuwan di den be e tyai a tapu a Babilon. Den be poti en fu a wooko gi kownu (Daniyeli 1:3-5, 13). Efu a Islayeli Daniyeli be de, kande a á be o fende a bun libi di a fende a Babilon.

7 Ma fa Daniyeli tyai enseefi? A be meke den sama fu Babilon tapu en fu a dini Yehofa? A be meke den swaki a biibi fi en? Noiti. Beibel e taki, a ten di Daniyeli be de a Babilon a „be poti neen ede taki a ná o tyobo enseefi” anga den sani fu den falisi gadu (Daniyeli 1:8). A sani ya e soi taki a be e fusutan san a wani taki fu dini Yehofa.

Wan yonkuuwan di fusutan waaleiti nai du enke a lobi Gadu te a de a komakandaa, ma te a de a sikoo da ai du enke den sama di lobi goontapu (Luku paragraaf 8)

8. San a toli fu Daniyeli e leli i?

8 San a toli fu Daniyeli e leli i? Wan yonkuuwan di fusutan waaleiti bun a wan sama di biibi taanga. Winsi sani e miti en, ai du san Yehofa wani. A á de enke wan angama, di e teke a kololu fu a peesi pe a de. A nai du enke a lobi Gadu te a de a komakandaa, ma te a de a sikoo da ai du enke den sama di lobi goontapu. Ma ai tan dini Yehofa winsi tesi e miti en.Leisi Efeisesama 4:14, 15.

9, 10. (a) Sowtu wini yonkuuwan o fende te den teke ten pakisei san den du a lasiti leisi di tesi miti den? (b) San dopu wani taki?

 9 Ala sama e meke fowtu, winsi den yonkuu efuso den gaandi (Peleikiman 7:20). Ma efi i wani dopu, da i mu sabi fosi efi i wani libi tuutuu enke fa Yehofa wani. Akisi iseefi a sani ya: ’A wan hii pisi ten kaba mi e du sani enke fa Yehofa wani?’ Denki luku san i be du a lasiti leisi di tesi be miti i. I be man pasa a tesi? Sama be gi i taanga-sikin fu suku balinen aini a goontapu ya enke Daniyeli? Te tesi e miti i, yu e man du sani enke fa Yehofa wani?Efeisesama 5:17.

10 Saide a de taanga fanowdu fu sabi den sani ya? Bika den o yeepi i fu si taki dopu, a ná wan lawlaw sani. Te i dopu yu e soi taa sama taki i meke wan mofu anga Yehofa. I paamisi en taki yu o lobi en fu teego. Yu o dini en anga i hii ati (Malikisi 12:30). Den sama di dopu mu du san den paamisi Yehofa.Leisi Peleikiman 5:4, 5.

A ISEEFI WANI DOPU?

11, 12. (a) Saide wan sama mu dopu? (b) San o yeepi i fu si dopu enke fa Yehofa e si en?

11 Beibel taki den sama di be o dini Yehofa be o dini en sondee taawan dwengi den, winsi den gaandi efuso den yonkuu (Psalm 110:3). Neen meke wan sama di wani dopu, mu dopu fu di enseefi wani. A sani ya e soi taki a de fanowdu fi i ondoosuku saide i wani dopu, moomoo efu yu a wan yonkuuwan di kiya a waaleiti.

12 Kande i si fa wantu mati efuso i baala anga sisa dopu aini a ten di pasa. Ma yu á mu dopu fu di i si enke i doo a yali fu dopu, efuso fu di taa sama e dopu. San o yeepi i fu si a dopu enke fa Yehofa e si en? Sidon denki saide dopu de taanga fanowdu. A artikel ya anga a taawan di e kon o yeepi i fu si saide dopu de taanga fanowdu.

13. Fa yu o du sabi efi i wani dopu tuutuu?

13 Wan sani di o yeepi i fu sabi efu a iseefi wani dopu, a te i ondoosuku den begi fi i. Omen leisi yu e begi Yehofa? Yu e taigi en san de a yu ati tuutuu? Den sani ya o yeepi i fu si efu yu anga Yehofa a tuutuu mati (Psalm 25:4). Na a Beibel Yehofa e moo koboloiki fu piki den begi fu u. Neen meke wan fu den taa sani di o yeepi i fu si efi i wani toon Yehofa mati tuutuu, na a fasi fa yu e leisi a Beibel (Yowsuwa 1:8). A bun fi i akisi iseefi a sani ya: ’Mi e leisi Beibel ala dei? Mi e de na a Osufamii Anbegi anga piisii?’ Den akisi ya o yeepi i fu sabi efu a iseefi wan dopu.

TE WAN SAMA E PAAMISI YEHOFA TAKI A O DINI EN

14. Saide dopu anga a paamisi di wan sama e paamisi Yehofa taki a o libi enke fa a wani, a ná aseefi?

14 Son yonkuuwan á sabi taki a paamisi di yu e paamisi Yehofa taki yu o libi enke fa a wani, anga dopu a ná aseefi. Kande son wan fu den e taki den paamisi Yehofa kaba taki den o libi enke fa a wani, ma den á kaba fu dopu ete. Ma a sani ya kan? A paamisi di wan sama e paamisi Yehofa fu libi enke fa a wani, wani taki wan sama e  taigi Yehofa aini begi taki a o dini en fu teego. A dopu na a soi di ai soi taa sama taki na a sani de a paamisi Yehofa. Neen meke a bun fu fusutan a sani ya fosi i dopu.

15. San yu e taigi Yehofa te yu e paamisi en taki yu o libi enke fa a wani?

15 Te i paamisi Yehofa taki yu o libi enke fa a wani, yu e taigi en taki neen e taki gi i. Yu e paamisi en taki a dini di yu e dini en na a moo pelensipali sani aini i libi. (Leisi Mateyesi 16:24.) A paamisi ya a ná wan lawlaw sani! (Mateyesi 5:33) Fa i sa soi taki i nai libi gi iseefi moo, ma taki yu e libi gi Yehofa?Romesama 14:8.

16, 17. (a) Tyai kon a kiin san a wani taki te wan sama nai libi gi enseefi moo? (b) San wan sama e taigi Yehofa te a paamisi en taki a o libi enke fa a wani?

16 Kon u taki wan mati gi i wan wagi enke kado. A taigi i taki: „A wagi ya a fi i.” Ma a taigi i tu taki: „I sabi san. Mi ná o gi i a sooto fu a wagi, bika a mi o go e lei a wagi.” I be o si a sani ya enke wan tuutuu kado? Fa i be o si a mati di gi i a kado ya?

17 Te wan sama paamisi Yehofa taki a o libi enke fa a wani, da a leti enke a taigi Yehofa taki: „Mi e gi i mi libi. Mi a fi i.” Yehofa wani a sama du a sani di a paamisi en. Ma kon u taki a sama ya e du ogii kibiikibii noh? Kande a de anga wan sama di nai dini Yehofa. Kande a teke wan wooko di meke a nai peleiki moo enke fosi. Kande a wooko e tapu en fu go a komakandaa ala yuu. Efu a so sani e waka, da a sama ya nai du san a paamisi Yehofa. A leti enke a gi Yehofa a wagi, neen a holi a sooto. Te u paamisi Yehofa taki wi o libi enke fa a wani, wi e taigi en taki: „Mi libi a fi i. A ná fu mi moo.” Neen meke ala yuu u mu du san Yehofa wani, winsi wi e fii fu du sani taa fasi. U mu de enke Yesesi. A be taki: „Mi á kon a goontapu fu du san mi wani, ma a fu du san a sama di sende mi kon, wani.”Yohanisi 6:38.

18, 19. (a) Fa den sani di Rose anga Christopher taki, e soi taki dopu e tyai wini gi sama? (b) Fa yu e si a gaandi di wan sama abi fu dopu?

18 Den sani ya e soi kiin taki dopu a ná wan lawlaw sani. U mu teke en fu bigi taki wi abi a okasi fu paamisi Yehofa taki wi o libi enke fa a wani, da u dopu. Den yonkuuwan di lobi Yehofa anga di e fusutan san a wani taki fu paamisi en taki den o libi enke fa a wani, nai feele fu dopu. Boiti dati, a nai hati den taki den dopu. Wan yonkuu meisyo Rose di dopu taki: „Mi lobi Yehofa, neen meke sani á de di e meke mi piisii enke a dini di mi e dini en. Anga mi hii ati mi dopu.”

19 Fa sani waka gi Christopher, a boi di u be taki fi en na a bigin? San ai taki fu a dopu di a dopu di a be abi 12 yali? A taki a switi gi en taki a du a sani de. A toon wan kowownu pionili di a be abi 17 yali. Di a abi 18 yali neen a toon wan dinali. Nownow ai wooko a Betel. A taki: „A dopu di mi dopu na a moo bun sani di mi du. Anga piisii mi e wooko gi Yehofa anga en olikanisâsi.” San i mu du efu yu a wan yonkuuwan di wani dopu? A taa artikel o taki fu a toli de.