Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Yehofa Kotoigi

Okanisitongo

A Wakititolen (anga sutudi-artikel)  |  maart 2016

Yehofa e soi en foluku san den mu du fu fende teego libi

Yehofa e soi en foluku san den mu du fu fende teego libi

„A ya a pasi de. A ya u mu waka.”YESAYA 30:21.

SINGI: 65, 48

1, 2. (a) San yeepi omen sama fu tan a libi? (Luku a fowtow na a bigin.) (b) Fa Gadu e yeepi a foluku fi en?

„SITOPU, LUKU, ALIKI.” A moo enke 100 yali den be e sikiifi a sani ya a den loko pasi a son kondee. Saide? A fu wasikoi den sama di e lei wagi fu den luku bun fu loko a naki den. A omen sama tan a libi di den poti pakisei na a sani ya.

2 Ma den sani di Yehofa e du gi u bun moo den sani ya. Ai soi a foluku fi en fa den mu libi fu fende teego libi. Boiti dati, ai soi den san den mu du fu ogii á miti den. Yehofa de enke wan sikapuman di lobi den sikapu fi en. Ai tii den, boiti dati ai wasikoi den fu den á go waka a peesi pe den sa kisi mankei.Leisi Yesaya 30:20, 21.

NÁ A TIDE YEHOFA E TII EN FOLUKU

3. Saide ogii e miti libisama?

3 Senten di Yehofa meke libisama neen ai soi den fa den mu tyai denseefi. Aini a dyali fu Eden, Yehofa be soi libisama san den be mu du efu den be wani libi aini a paladeisi  fu teego (Genesesi 2:15-17). Ma Adan anga Efa á be wani Yehofa tii den. Efa du san wan sineki taigi en, neen Adan du san en uman taigi en. Fa sani be waka gi den? Ogii miti den. Te fu kaba den dede. Boiti dati fu di den taangayesi Gadu meke ogii e miti ala sama. Ala den e dede.

4. (a) Saide Gadu meke taa weiti baka a fuudu? (b) Fa a nyun weiti ya soi fa Gadu e pakisei?

4 Gadu be taigi Nowa san a be mu du fu sama be sa tan a libi. Baka a Fuudu, Yehofa taigi libisama taki den á mu nyan efuso diingi buulu. Saide? Yehofa be taigi den taki den be sa nyan meti. Neen meke a be gi den wan nyun weiti. A taigi den taki: „Te a libi efuso a buulu fu wan meti de aini en sikin ete, wi á mu nyan en” (Genesesi 9:1-4). A weiti ya e soi u fa Gadu e si a libi. Neen meke ala sani. Neen gi u libi. Neen meke neen na a sama di mu soi u fa u mu libi. A be taki libisama á mu kii taawan. A sani ya e soi taki Gadu e si libi anga buulu enke wan sani di santa. A o sitaafu den sama di nai lesipeki a libi. A o sitaafu den sama di nai lesipeki buulu tu.Genesesi 9:5, 6.

5. San wi o luku aini a artikel ya? Saide?

5 Baka a Fuudu, Gadu be e tii en foluku ete. Aini a artikel ya, wi o luku fa a be e tii den. A sani ya, o gi u taanga-sikin fu du sani enke fa Yehofa wani fu u sa go aini a nyun goontapu.

NYUN FOLUKU, NYUN WEITI

6. Saide den Islayelisama be mu aliki den weiti di Gadu be gi Mosesi? Fa den Islayelisama be mu si den weiti ya?

6 Aini a ten fu Mosesi, Yehofa be soi den Islayelisama fa den be mu tyai denseefi. Saide? Sani be kengi. A moo enke 200 yali den Islayelisama be de a Egepte. Den Egeptesama be e dini dedesama anga omen taa falisi gadu. Den be e du omen taa sani di Yehofa á lobi tu. Di Gadu puu en foluku a Egepte, den be abi nyun weiti fanowdu. Den be mu toon wan foluku di e libi enke fa Yehofa wani. Son buku taki „weiti” wani taki „tii” efuso „poti a pasi” aini Hebrewtongo. A Weiti be o kibii den Islayelisama gi a hululibi fu den foluku di be lontu den, anga a dini di den foluku de be e dini falisi gadu. Te den Islayelisama be e aliki Gadu, a be e seigi den. Ma te den be e taangayesi en, sani á be e waka bun anga den.Leisi Deitolonomi 28:1, 2, 15.

7. (a) Saide Yehofa be gi den Islayelisama weiti? (b) Fa a weiti be e tyai den Islayelisama go a Kelestesi?

7 Ma Gadu be abi ete wan sani a pakisei di a gi Islayelisama nyun weiti. A Weiti be mu yeepi den fu teke seeka gi a Mesiyas efuso Yesesi Kelestesi. A Weiti be e yeepi den Islayelisama fu den á feegete taki den a sondu sama. A be e yeepi den fu fusutan tu taki den abi wan sama fanowdu fu fii den fu sondu anga dede (Galasiyasama 3:19; Hebrewsama 10:1-10). Boiti dati, te den Islayelisama be o wooko anga a Weiti, da na a famii di Gadu be abi a pakisei be o meke a Mesiyas. A weiti be o yeepi den Islayelisama fu sabi sama na a Mesiyas te a yuu be o doo. A Weiti be mu tyai den go a Kelestesi.Galasiyasama 3:23, 24.

8. Saide u mu sidon pakisei den sani di a Weiti fu Mosesi e leli u?

 8 Useefi e fende wini fu a weiti di Yehofa be gi den Islayelisama. Fa u sa fende wini fi en? U mu sidon pakisei den sani di a Weiti leli u. Winsi fa u nai holi a weiti moo, tokuso a sa soi u fa u mu tyai useefi. Yehofa meke sama sikiifi den sani ya aini Beibel fu leli u wan sani efuso fu poti wi a pasi. Den sani ya e soi u tu taki u mu teke den sani di Yesesi leli u fu bigi. U mu aliki en. A be taki: „U be yee taki: ’Uman anga man di toow a mu didon anga taa sama.’ Ma mi e taigi u taki ala sama di e luku wan uman naamo fu di a wani didon anga en, didon anga en kaba aini en ati. Ala sama di e luku wan uman naamo anga a fii fu didon anga en, didon anga en kaba aini en ati.” A sani ya e soi taki wi á mu didon anga wan sama di wi anga en á toow, wi á mu pakisei a sani de tu. U mu feti anga den takuu fii de.Mateyesi 5:27, 28.

9. Saide Gadu du sani taa fasi aini a yali 33?

9 Baka di Yesesi kon enke a Mesiyas, neen Yehofa soi moo fini san abi a pakisei. Boiti dati a gi en foluku nyun weiti. Saide? Yehofa be o du sani taa fasi. Aini a yali 33, Yehofa á be wani den Islayelisama enke en foluku moo. A teke den Kelesten enke en foluku.

GADU E TII A NYUN ISLAYELI

10. Saide Gadu be gi a Kelesten kemeente nyun weiti? Saide a weiti ya á de enke a weiti fu Mosesi?

10 A weiti di Yehofa be gi den Islayelisama be e soi den fa den mu tyai denseefi. A be e soi den tu fa den mu dini en. Aini a ten fu den fosi Kelesten, a ná den Dyu wawan a be Yehofa foluku. Ma a be teke taa nasi enke en foluku tu. A den a be a Kelesten kemeente. Gadu be meke wan kuudei anga den. Neen meke Yehofa be gi den nyun weiti fu soi den fa den mu tyai denseefi anga fa den mu dini en. A sani ya e soi taki „Gadu á lobi a wan sama moo a taawan. Ma winsi sowtu kondee wan sama komoto, efu ai lesipeki Gadu, efu ai libi a wan leti fasi, Gadu o lobi en” (Toli 10:34, 35). Den be e du san „a weiti fu Kelestesi” e taki. A weiti ya á be sikiifi a siton tapu, ma a be de aini den ati. Winsi pe den Kelesten be e tan, a weiti ya be e soi den fa den mu libi fu sani waka bun anga den.Galasiyasama 6:2.

11. San a den tu sani di „a weiti fu Kelestesi” taki u mu du?

11 Gadu poti Yesesi fu tii a nyun foluku fi en. A Kelesten kemeente fende wini fu a fasi fa Yesesi e tii den. Fosi Yesesi taki fu a nyun kuudei, a taigi den taki den mu du tu sani. Den be mu leli sama. A taa sani, na a fasi fa Kelesten be mu libi anga denseefi. Na ala Kelesten be mu du den sani ya. Neen meke u mu du den tu, winsi wi o libi fu teego a hemel efuso a goontapu ya.

12. Fa den Kelesten be mu peleiki bakaten?

12 Biginbigin a den taa kondee sama be e go a Islayeli fu dini Yehofa (1 Kownu 8:41-43). Ma di Yesesi kon a goontapu, a taigi den bakaman fi en a sani di sikiifi aini Mateyesi 28:19, 20. (Leisi.) Yesesi be taigi den taki den mu „go” a sama fu ala kondee. Na a Paskafesa fu a yali 33, Yehofa be du wan sani fu soi taki a wani a bun nyunsu  paati na ala se fu goontapu. A dei de, Gadu gi 120 Kelesten santa yeye, neen den bigin taki omen tongo. Den be taki anga den sama di be kon na a fesa, Dyu anga den taa kondee sama (Toli 2:4-11). Bakaten den bigin peleiki gi den Samaliyasama tu. Aini a yali 36 den bigin peleiki gi den taa kondee sama di á be teke a Dyu biibi. A sani ya e soi taki na ala sama den Kelesten be mu leli.

13, 14. (a) San na a „nyun weiti” di Yesesi be gi den bakaman fi en? (b) San wi e leli fu Yesesi?

13 Yesesi be gi den bakaman fi en „wan nyun weiti” fu soi den fa den mu libi anga denseefi. (Leisi Yohanisi 13:34, 35.) U mu soi u baala anga sisa taki u lobi den, boiti dati u mu de kabakaba fu dede gi den. A sani ya á be sikiifi aini a Weiti fu Mosesi.Mateyesi 22:39; 1 Yohanisi 3:16.

14 Yesesi na a moo bun sama di soi fa u mu lobi taawan anga u hii ati. A be lobi den disipel fi en, neen meke a dede gi den. Yesesi wani u waka neen baka. A sani ya e soi taki u mu de kabakaba fu nyan pina efuso dede gi u baala anga sisa.1 Tesalonikasama 2:8.

YEHOFA E TII EN FOLUKU NOWNOW, A O TII DEN AINI A TEN DI E KON TU

15, 16. Fa sani e waka aini a ten ya? Fa Gadu e tii wi aini a ten ya?

15 Yesesi poti „a koni saafu di u sa fitoow” fu gi den bakaman fi en ’leli na a ten di den abi en fanowdu’ (Mateyesi 24:45-47). Wan fu den fasi fa a saafu e leli u, a te den e soi wi san u mu du te sani kengi. Fa sani e waka aini a ten ya?

16 Wi e libi aini „den kiiboi dei”. Dyonson a gaan banowtu o doo. Na a moo gaan sani di o miti libisama (2 Timotiyesi  3:1; Malikisi 13:19). Boiti dati, den fiingi Saatan anga den ogii yeye kon a goontapu. Den e pina libisama (Openbaring 12:9, 12). Nownow wi e peleiki na ala se fu goontapu aini omen tongo moo iniiwan ten a fesi!

17, 18. San u mu du anga den sani di a olikanisâsi fu Yehofa e leli u?

17 A olikanisâsi fu Yehofa e gi u omen sani di e yeepi u fu du a peleikiwooko. Yu e wooko anga den sani ya? A den komakandaa, den baala e soi u fa u sa wooko anga den sani ya. Yu e si enke a Yehofa e leli i den sani ya?

18 Efu u wani Gadu seigi u, u mu du ala san wi e leli a den komakandaa. Efu wi e aliki Yehofa nownow, a o moo makiliki gi u fu aliki en na a ten fu „a gaan banowtu”, te a o booko a goontapu fu Saatan (Mateyesi 24:21). Baka dati, Yehofa o soi u fa u mu tyai useefi aini a nyun goontapu te Saatan ná o de moo.

Aini a nyun goontapu, Gadu o gi u nyun bukulolo, di o soi u fa u mu tyai useefi (Luku paragraaf 19, 20)

19, 20. Sowtu bukulolo o opo aini a ten di e kon? San o de a bakapisi?

19 Aini a ten fu Mosesi, den Islayelisama be abi nyun weiti fanowdu, neen meke Gadu gi den a Weiti fu Mosesi. Bakaten Yehofa gi den Kelesten „a weiti fu Kelestesi”. Beibel e soi taki aini a nyun goontapu wi o fende nyun bukulolo di o abi nyun weiti. (Leisi Openbaring 20:12.) Kande den bukulolo ya o soi u fa Yehofa wani u tyai useefi a ten de. Te wi o ondoosuku den bukulolo, da wi anga den sama di o weki baka o sabi fa Gadu wani u tyai useefi. Den bukulolo o yeepi u fu fusutan fa Yehofa e denki. Den o yeepi u fu fusutan Beibel moo bun tu. A sani ya o yeepi ala sama aini a nyun goontapu fu lobi denseefi anga fu lesipeki denseefi (Yesaya 26:9). Pakisei den tyaipi sani di wi o leli. Pakisei den somen sani di wi o leli taa sama te Yesesi Kelestesi o tii enke Kownu!

20 Efu u du san „sikiifi aini den bukulolo”, efu u tan dini Yehofa te a lasiti tesi o miti u, da a o sikiifi u nen aini a buku fu libi. Wi o fende teego libi tu! Neen meke u mu e leisi a Wowtu fu Gadu. U mu e meke moiti fu fusutan san u leisi. Boiti dati u mu du den sani di Gadu e leli u. Efu wi e du den sani ya, wi o pasa gaan banowtu. Di wi o de aini a nyun goontapu, Yehofa o leli u fu teego.Peleikiman 3:11; Romesama 11:33.