Skip to content

Skip to table of contents

 SUTUDI-ARTIKEL 8

Saide u mu e soi taki wi e teke san taawan e du gi u fu bigi?

Saide u mu e soi taki wi e teke san taawan e du gi u fu bigi?

„Soi taki yu e teke sani fu bigi.”​—KOL. 3:15.

SINGI 46 Gaantangi fi i, Yehofa

SAN WI O LELI *

1. Fa a Samaliyaman di Yesesi be deesi soi taki a sani di Yesesi du bigi gi en?

TIN man be abi a takuu siki den e kai kokobe. Den á be e si enke den be o betee wan dei. Wan dei neen den si Yesesi, a moo Gaan Leliman a faawe. Den be yee taki Yesesi e deesi ala sowtu siki. Den be e biibi taki a poi deesi den tu. Neen meke den bali taki: „Yesesi, leliman, soi tyali-ati gi u baa!” Neen Yesesi deesi ala den. U sabi taki ala den tin man be e teke en fu bigi taki Yesesi deesi den. Ma a wan fu den namo soi Yesesi taki a sabi kiyoo *. Di a Samaliyaman ya betee, a daai go a Yesesi neen „a bali taanga gi Gadu daa”.​—Luk. 17:12-19.

2-3. (a) Saide son leisi u nai soi taawan taki den sani di den e du e bigi gi u? (b) San wi o luku aini a artikel ya?

2 Leti enke a Samaliyaman u wani soi taawan taki den sani di den e du e bigi gi u. Ma son leisi wi e feegete fu gi taawan daa te den du wan sani gi u.

3 Wi o luku aini a artikel ya saide u mu e taki efuso du sani di e soi taki den sani di taawan e du e bigi gi u. Wi o luku wantu toli aini Beibel fu sama di be e teke sani fu bigi anga sama di á be e teke sani fu bigi. Baka dati wi o luku wantu fasi fa u sa soi taawan taki den sani di den e du e bigi gi u.

 SAIDE U MU E SOI TAAWAN TAKI DEN SANI DEN E DU E BIGI GI U?

4-5. Saide u mu e soi taawan taki den sani di den e du e bigi gi u?

4 Yehofa a wan Gadu di e soi taki a sabi kiyoo. Wan fasi fa ai du a sani ya, na a belesi di ai belesi den sama di e du sani enke fa a wani (2 Sam. 22:21; Ps. 13:6; Mat. 10:40, 41). Beibel e gi u taanga-sikin fu „du sani enke fa u sabi taki Gadu seefi be o du sani” (Efe. 5:1). A di u wani waka a Yehofa baka meke u mu e soi taawan taki den sani di den e du e bigi u.

5 Meke u luku wan taa sani saide u mu e soi taawan taki den sani di den e du e bigi gi u. Te wan sama gi u daa fu di u du wan sani gi den, wi e fii bun. Taawan e fii bun tu te u gi den daa fu wan sani di den du gi u. Den e si taki u fende wini fu a sani di den du. A sani ya e meke wi anga a sama toon bun mati.

6. Saide a soi di wi e soi taawan taki u sabi kiyoo, de enke wan gowtu apaa?

6 A abi wini te wi e soi taawan taki den sani di den e du e bigi gi u. Beibel taki: „Te wan sama taki wan sani na a bun yuu, da a sani di a taki de enke gowtu-apaa aini wan solufu beenki” (Odo 25:11). Efu den meke wan gowtu-apaa poti aini wan solufu beenki ná pikin moin a be o moin! Sama be o si a sani ya enke wan gaan gudu! Fa i be o fii efu wan sama gi yu a sani ya enke kado? A letiso taawan e fii te yu e taigi den taki den sani di den e du e bigi gi i. Leti enke fa wan gowtu-apaa nai poli gaw, a letiso a sama ná o feegete den sani di i taigi en fu soi en taki a bun di a du e bigi gi i. A o membee a sani ya en hii libi.

 DEN SOI TAKI DEN E TEKE SANI FU BIGI

7. Enke fa Psalm 27:4 e soi, da fa David anga wantu taa psalm sikiifiman be e soi taki den e teke sani fu bigi?

7 A omen sama di be e dini Gadu a fositen be e soi taki den e teke sani fu bigi. Wan fu den sama ya a David. (Leisi Psalm 27:4.) A be e si a dini di a be e dini Gadu enke wan gaan sani. Wi e si a sani ya te u luku den sani di a du. A omen gudu a gi fu meke a tempel. Te u luku den psalm efuso den singi di den bakapikin fu Asaf sikiifi, wi e si taki den be sabi kiyoo. Aini wan fu den singi di den sikiifi, den gafa Gadu fu den ’gaan sani di a du’ (Ps. 75:1). A sani ya e soi kiin taki David anga den bakapikin fu Asaf be e meke moiti fu soi Yehofa taki den sani di a du gi den be e bigi gi den. Fa i sa waka a den sama ya baka?

San a biifi di Pawlesi be sikiifi gi den Romesama e leli u fu a teke di u mu e teke sani fu bigi? (Luku paragraaf 8-9) *

8-9. Fa Pawlesi soi den baala anga sisa fu Rome taki a be e teke den sani di den e du fu bigi? Fa sani waka di a du a sani ya?

8 Apostel Pawlesi be soi taki a be e teke den sani di den baala anga sisa be e du fu bigi. Ala yuu a be e gi Gadu daa fu den baala anga sisa ya. Te a be e sikiifi biifi gi den kemeente, a be e soi den baala anga sisa taki a lobi den. Pawlesi kai 27 baala anga sisa nen aini den fosi 15 vers fu Romesama 16. Pawlesi sikiifi taki Preskela anga Akwila „be de kabakaba fu dede” gi en. Boiti dati a taki Feibe ’yeepi en anga omen taa baala anga sisa’. A gafa den baala anga sisa ya fu a taanga wooko di den be e du.​—Rom. 16:1-15.

9 Pawlesi be sabi taki den baala anga sisa fu Rome be e meke fowtu, ma toku a taki fu den bun sani di den e du na a kaba fu a biifi di a sikiifi gi den. Pakisei fa den baala anga sisa ya fii di den leisi a biifi fu Pawlesi ya aini a kemeente! A sani ya be musu meke den anga Pawlesi toon bun mati. Yu e gafa den baala anga sisa fi i kemeente te den du wan bun sani?

10. San wi e leli te u luku a fasi fa Yesesi be e gafa den bakaman fi en fu den bun sani di den be e du?

10 Yesesi be gafa den bakaman fi en di be de a Pikin Asiya fu den bun sani di den be e du. Di a bigin taki anga a kemeente a Tiyatira a taigi den taki: „Mi sabi fa yu e tyai iseefi. Mi sabi taki yu abi lobi anga biibi. Mi sabi fa yu e du a diniwooko. Yu e holidoo. Den sani di yu e du nownow, bigi moo den sani di i be e du fosi” (Openb. 2:19). Yesesi á taigi den namo taki den e go a fesi, ma a kai den bun manii fu den tu. Winsi fa Yesesi be abi fu wasikoi son wan fu den Kelesten a Tiyatira, toku den sani di a taki na a bigin anga a kaba gi den taanga-sikin (Openb. 2:25-28). Pakisei a faantiwowtu di Yesesi abi enke edeman fu ala den kemeente. A ná abi fu gi u daa fu den bun sani di wi e du. Tokuso ai soi u taki den sani di wi e du e bigi gi en. Owluman sa waka a Yesesi baka!

DEN Á BE E TEKE SANI FU BIGI

11. Enke fa Hebrewsama 12:16 e soi, da fa Esau be e si santa sani?

11 A wan tyali sani taki son sama di kai aini Beibel á be e teke sani fu bigi. Esau a wan fu den sama ya. Esau mma anga en dda be lobi Yehofa. Den be e lesipeki en tu. Ma toku Esau á be abi lesipeki gi santa sani. (Leisi Hebrewsama 12:16.) Fa Esau soi a sani ya? A seli a leti di a be abi enke fosi manpikin gi en baala Yakopu fu wan peeti nyanyan ede (Gen. 25:30-34). Bakaten a hati Esau taki a be du a  sani ya. A á be teke en fu bigi taki en a be a fosi manpikin, neen meke a á be abi leti fu kuutu di a á fende den sani di a fosi manpikin be mu fende.

12-13. Fa den Islayelisama soi taki den á be sabi kiyoo? San a be a bakapisi?

12 A omen sani Yehofa du gi den Islayelisama. Den be mu soi taki den e teke den sani ya fu bigi. Yehofa be puu den enke saafu a Egepte baka di a meke den tin ogii miti den Egeptesama. Baka dati Yehofa kii ala den Egepte suudati di be e lon a den baka aini a Lebi Se. A sani ya be bigi gi den Islayelisama te neen den singi gafa Yehofa. Ma den be tan soi Yehofa taki den sani di a du e bigi gi den?

13 Di taa tesi miti den Islayelisama neen den feegete ala den bun di Yehofa be du gi den. Den be soi taki den á sabi kiyoo (Ps. 106:7). Fa den soi a sani ya? „Den Islayelisama bigin kuutu a Mosesi anga Aron ede.” Fu u mu taki en enke fa a de, da a Yehofa ede den be e kuutu (Ek. 16:2, 8). Yehofa á be lobi a sani di den du. Bakaten a meke ala den sama ya dede aini a sabana, boiti Yowsuwa anga Kalepu (Num. 14:22-24; 26:65). Meke u luku san u mu du fu wi á de enke den sama ya. Boiti dati wi o luku san u mu du fu de enke den sama di be e soi taki den e teke sani fu bigi.

SOI TAKI YU E TEKE SANI FU BIGI

14-15. (a) Fa man anga uman sa soi taki den e teke den sani di a taawan e du fu bigi? (b) Fa mma anga dda sa leli den pikin fu teke san taawan e du gi den fu bigi?

14 Aini a osufamii. A hii osufamii e fende wini te ala sama aini a osu e soi taki den sani di taawan e du e bigi gi den. Te man anga uman e teke san a taawan e du fu bigi, den e toon moo bun mati. Ai moo makiliki gi den fu gi denseefi paadon tu. Wan man di e teke den sani di en uman e du fu bigi, nai luku namo taki a uman e du bun sani da a kaba, ma ai „opo taampu gafa en” tu (Odo 31:10, 28). A uman mu e taigi en man san a den sani di ai du, di e bigi gi en.

15 Fa mma anga dda sa yeepi den pikin fu soi taawan taki den sani di den e du e bigi gi den? Ná feegete, a san yu enke mma anga dda e du a pikin e luku da ai du tu. Neen meke i mu e gi i pikin daa ala yuu te a du wan sani gi i, da den pikin fi yu o lobi gi sama daa tu. Leli den taki te wan sama du wan sani gi den, den mu gi  en daa. Soi den taki a ná fu di i taigi den meke den mu gi daa, ma a mu komoto a den ati. Boiti dati i mu soi den taki taawan e fii bun te den gi den daa. Wan sisa den e kai Clary taki: „Di mma be abi 32 yali, neen wawan be mu solugu dii pikin. Di mi tapu 32 yali, neen mi bigin pakisei fa a be sa taanga gi en di a be abi a yali fu mi. Neen meke mi gi en daa fu a moiti di a meke solugu mi anga den baala fu mi. Taade ya a taigi mi taki a lobi pakisei a sani di mi be taigi en. A sani ya e meke a fii bun.”

Leli i pikin fu soi taawan taki den sani di den e du e bigi gi den (Luku paragraaf 15) *

16. Gi wan toli di e soi fa taawan e fii te yu e gafa den fu den bun sani di den e du.

16 Aini a kemeente. Te wi e soi den baala anga sisa aini a kemeente taki den sani di den e du e bigi gi u, wi e gi den taanga-sikin. Jorge, wan owluman di abi 28 yali be siki wan gaan siki. Wan hii mun langa a á be man go a komakandaa. Di a bigin go a komakandaa baka, a á be man holi lezing. A taki: „Mi be e fii enke mi ná abi fa, bika mi á be man tyai den faantiwowtu fu mi. Ma baka wan komakandaa, neen wan baala taigi mi taki: ’Mi wani gi i daa fu a taanga-sikin di yu e gi mi anga mi osufamii. Ná pikin taanga-sikin i gi wi anga den lezing di i be holi den yali di pasa. Den yeepi mi osufamii fu u biibi kon moo taanga.’ A sani ya meke mi fii bun te neen wataa lon a mi ain. Mi be abi a taanga-sikin de fanowdu tuutuu.”

17. Enke fa Kolosesama 3:15 e soi, da fa u sa soi Yehofa taki den sani di ai du e bigi gi u?

17 Gadu e du omen sani gi u. Yehofa gi wi omen sani fu taanga u biibi. Yehofa e koboloiki den komakandaa, den buku anga den website fu a olikanisâsi fu leli u. I yee wan lezing, i leisi wan artikel efuso luku a broadcasting wan leisi kaba neen i taki: ’Disi a san mi be abi fanowdu’? Fa u sa soi Yehofa taki den sani di ai du e bigi gi u? (Leisi Kolosesama 3:15.) Wan fasi fa u sa du a sani ya, a te wi e gi en daa ala yuu te wi e begi.​—Yak. 1:17.

Te wi e yeepi kiin a komakandaa peesi wi e soi taki u sabi kiyoo (Luku paragraaf 18)

18. Fa u sa soi taki u lobi den Kownukondee zaal fu wi?

18 Den peesi pe wi e go dini Yehofa mu e de kiinkiin ala yuu, a so wi e soi taki den sani di ai du e bigi gi u. Te a de fu u kiin a Kownukondee zaal u mu e gi wan ana. U mu e yeepi seeka en tu. Boiti dati den sama di e wooko anga den computer anga den taa wookosani di e yeepi u fu  yee bun a den komakandaa mu kenisi anga den sani ya fu den á booko den. Efu wi e solugu den Kownukondee zaal fu u bun, den o libi langa. U ná o abi fu seeka gaan sani a den tu. A sani ya e yeepi u fu wi á poli a moni di wi e koboloiki fu meke efuso seeka Kownukondee zaal a hii goontapu.

19. San a toli fu wan kelen-owluman anga en uman e leli i?

19 Den baala anga sisa di e wooko taanga. Te wi e gafa taawan fu den bun sani di den e du, a sani de sa meke den fii bun te tesi e miti den. Meke u luku a toli fu wan kelen-owluman anga en uman. Wan leisi den peleiki aini a koo wan hii dei. Ná pikin weli den weli di den doo osu. A peesi be koo te, neen a sisa go siibi anga a deki dyakiti di a be wei. A taa dei fi en neen a taigi a baala taki a á denki a o man du a kelen wooko moo. Aseefi dei de a beikantoo sende wan biifi gi a sisa. Den gafa en fu a moiti di ai meke fu holibaka gi en man anga a fasi fa ai holidoo. Den soi aini a biifi tu taki den sabi taki a á makiliki fu e siibi a wan taa peesi ala wiki. A baala taki: „Mi uman fii bun te noiti moo a taigi mi taki a wani fika a kelen wooko. A omen leisi a gi mi taanga-sikin fu go doo te mi be fii enke mi á poi moo.” A baala ya anga en uman du a kelen wooko wan sani fu 40 yali.

20. San u mu meke moiti fu du ala dei? Saide u mu meke moiti fu du a sani ya?

20 Meke u meke moiti ala dei fu soi taawan taki den sani di den e du e bigi gi u. Den sama fu a goontapu ya nai teke san taawan e du fu bigi. Kande na a sani di wi o taki efuso du o yeepi wan sama anga den booko-ede di a abi a dei de. A sani ya o yeepi u fu fende bun mati di o tan fu teego. Ma a moo pelensipali sani, wi o soi taki wi e waka a u Dda Yehofa baka, di lobi du bun gi sama. A sabi kiyoo tu.

SINGI 20 I gi wi i Manpikin

^ paragraaf 5 San wi e leli fu a fasi fa u mu e soi taki wi e teke sani fu bigi, te u luku san Beibel e taki fu Yehofa, Yesesi anga a Samaliyaman di be abi kokobe? A artikel ya o leli u moo fu den toli ya. Wi o luku saide u mu soi taki wi e teke sani fu bigi anga wantu fasi fa u sa du a sani ya.

^ paragraaf 1 SAN DEN WOWTU YA WANI TAKI: Te wan sama sabi kiyoo, da a wani taki a sama e soi taki ai si a sani di wan taawan du gi en enke wan gaan sani.

^ paragraaf 55 SAN WI E SI A DEN FOWTOW: Den e leisi a biifi fu Pawlesi aini a kemeente a Rome. Akwila, Preskela, Feibe, anga taa baala anga sisa e poolo di den yee taki Pawlesi kai den nen aini a biifi.

^ paragraaf 57 SAN WI E SI A DEN FOWTOW: Wan mma e leli en pikin fu soi wan gaandi sisa taki den sani di ai du e bigi gi en.