Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Yehofa Kotoigi

Okanisitongo

A Wakititolen (anga sutudi-artikel)  |  februari 2016

Waka a den sama baka di be e du sani enke fa Yehofa wani

Waka a den sama baka di be e du sani enke fa Yehofa wani

„Te wan sama e du sani enke fa i wani, i nai fika a sama de.”PSALM 18:25

SINGI: 63, 43

1, 2. Fa David soi taki a be wani du sani enke fa Yehofa wani? (Luku a fowtow na a bigin.)

SAUL be wani kii David. A teke 3000 suudati neen den go suku David aini a sabana fu Yuda. Wan neti, neen David anga den man fi en si pe Saul anga den suudati fi en be sete kampu. A ten de Saul anga den suudati fi en be e siibi. David anga Abisai waka saafi pasa den suudati, te enke den doo pe Saul be e siibi. Abisai taigi David taki: „Meke mi sutu en fasi a doti anga a lansi. Wan leisi sai. A ná o de fu mi sutu en tu leisi.” Ma David á be wani a kii Saul. A taigi Abisai taki: „Fika en, ná kii en. I si sama du sani anga wan sama di Yehofa salufu kaba, da a á fende en sitaafu.” David taigi en tu taki: „Te mi pakisei fa Yehofa e si sani, da noiti mi o langa mi ana du ogii anga a sama di Yehofa salufu!”1 Samuweli 26:8-12.

 2 David be sabi fa a mu tyai enseefi efu a be wani libi enke fa Yehofa wani. A be sabi taki a mu lesipeki Saul. A á be e denki fu du ogii anga en. Saide? Bika a Yehofa be poti Saul enke kownu. A so Yehofa wani u lesipeki den sama di a gi faantiwowtu aini a ten ya.Leisi Psalm 18:25.

3. Fa Abisai soi taki a be e holibaka gi David?

3 Abisai be e lesipeki David, bika a be sabi taki a David Yehofa be salufu fu toon Kownu. Ma baka di David toon Kownu, a du wantu gaan sondu. A siibi anga a uman fu Uriya. Boiti dati, a taigi Yowab fu sete sani fu meke Uriya dede te den be o go feti (2 Samuweli 11:2-4, 14, 15; 1 Koloniki 2:16). Kande Abisai be yee san David du, bika en anga Yowab a be baala. Ma tokuso a be e lesipeki David ete. A be sa puu David enke kownu, bika David be poti en enke wan fu den edeman fu den suudati fi en. Ma noiti a du a sani de. A be e saka enseefi a David ondoo. A be e feti anga den feyanti fu David fu den á fende David kii.2 Samuweli 10:10; 20:6; 21:15-17.

4. (a) Fa David soi taki a be e du sani enke fa Yehofa wani? (b) San wi o luku aini a artikel ya tu?

4 David du sani enke fa Yehofa wani te enke a dede. Di a be yonkuu, a be kii wan gaan gadyaa man di den e kai Goliyat, bika a man ya be e wisiwasi Yehofa anga den Islayelisama (1 Samuweli 17:23, 26, 48-51). Di David be e tii enke kownu, Yehofa be sende a polofeiti Natan fu kaasi en, bika a be du wantu gaan sondu. David á daaidaai fu piki taki a sondu. A hati en taki a be du den ogii de (2 Samuweli 12:1-5, 13). Di David kon gaandi, a be gi omen gudu fu den meke a tempel fu Yehofa (1 Koloniki 29:1-5). Den sani ya e soi taki winsi David be du wantu gaan sondu, tokuso a be e meke moiti fu libi enke fa Yehofa wani (Psalm 51:4, 10; 86:2). Aini a artikel ya, wi o luku fa u sa waka a David baka. Wi o luku fa u sa waka a wantu taa sama baka tu di be e libi aini a ten fu David. Ala den sama ya be e si Yehofa enke a moo pelensipali sama di den mu aliki. Boiti dati, wi o taki fu wantu manii di o yeepi u fu libi enke fa Yehofa wani.

YU O DU SAN YEHOFA WANI?

5. San a toli fu Abisai e leli u?

5 Di Abisai be wani kii Saul, a wani a be wani soi David taki neen ai holibaka gi. Ma David be sabi taki a fowtu fu kii „a sama di Yehofa salufu”, neen meke a á meke Abisai kii a kownu (1 Samuweli 26:8-11). A sani ya e leli u wan pelensipali sani. Wi e leli taki u mu sidon denki den sani di sikiifi aini Beibel te u wani sabi sama u mu moo aliki.

A Yehofa na a moo pelensipali sama di u mu aliki

6. Anga san u mu luku bun, te wi e holibaka gi u famii anga u mati?

6 Fu di u lobi u mati anga u famii, meke wi e wani holibaka gi den. Ma fu di wi a sondu sama, meke wi ati sa koli u (Yelemiya 17:9). Neen meke efu wan  sama di u lobi du wan ogii, neen a gwe fika a kemeente, da wi á mu feegete taki a Yehofa na a moo pelensipali sama di u mu aliki.Leisi Mateyesi 22:37.

7. Fa wan sisa du san Yehofa wani winsi fa a be taanga gi en?

7 Efu den puu wan famii fi i aini a kemeente, yu abi a okasi fu soi Yehofa taki yu o du sani enke fa a wani. Wan leisi a mma fu wan sisa den e kai Anne, telefon en. A taigi en taki a wani kon luku en. Ma en mma a ná be Kotoigi moo. [1] (Luku a pisi ete wan pelensipali sani.) En mma taki a be e kusumi, bika den famii fi en á be wani taki anga en. Tyali be kisi Anne di en mma taigi en a sani de. Neen Anne taigi en mma taki a o sikiifi wan biifi gi en. Fosi Anne sikiifi a biifi, a sidon denki san Beibel e taki fu a toli de (1 Korentesama 5:11; 2 Yohanisi 9-11). A taigi a mma aini a biifi taki neen gwe fika den famii fi en, bika a du wan gaan sondu, ma a á wani kengi a fasi fa ai libi. Anne taigi en mma taki a wan enkii fasi fa a sa piisii baka, a te a daai kon dini Yehofa.Yakowbesi 4:8.

8. Sowtu manii o yeepi u fu du san Yehofa wani?

8 Den sama aini a ten fu David di be e libi enke fa Gadu wani be abi sakafasi, switifasi anga deki-ati. Meke u go luku fa den manii ya o yeepi u fu du san Yehofa wani.

U MU ABI SAKAFASI

9. Saide Abner be wani kii David?

9 Yonatan be si di David tyai a ede fu Goliyat gi Kownu Saul. A edeman fu den suudati di den e kai Abner be si a sani ya tu. Yonatan be toon David mati. A be e holibaka gi David winsi san be e pasa (1 Samuweli 17:57–18:3). Ma Abner á be e holibaka gi David. Boiti dati a be e holibaka gi Saul di Saul be wani kii David (1 Samuweli 26:1-5; Psalm 54:3). Yonatan anga Abner be sabi taki a David Yehofa be wani toon kownu baka Saul. Ma di Saul dede, Abner á holibaka gi David. A moiti a be  e meke fu poti Isboset a manpikin fu Saul enke kownu. Kande Abner seefi be wani toon kownu, bika a be sibii anga wan fu den uman fu Saul (2 Samuweli 2:8-10; 3:6-11). Fu saide Abner á be e holibaka gi David enke fa Yonatan be e holibaka gi en? A di Yonatan be wani du san Yehofa wani, meke a be e holibaka gi David. A be abi sakafasi. Ma Abner á be wani du san Yehofa wani. A á be abi sakafasi tu.

10. Saide Absalom á be e aliki Gadu?

10 Fu di Absalom, a manpikin fu kownu David, be abi heimembee, meke a á be e aliki Yehofa. A be wani toon kownu, neen meke ’a poti asi e tyai a wagi fi en, neen a poti 50 suudati e lon na a wagi fesi’ (2 Samuweli 15:1). A koli omen Islayelisama fu holibaka gi en. Boiti dati, a be e meke moiti fu kii en dda, anga ala fa a be sabi taki a Yehofa be poti en enke kownu.2 Samuweli 15:13, 14; 17:1-4.

11. San wi e leli fu Abner, Absalom anga Baruk?

11 Wan sama di ná abi sakafasi, efuso e wani basi taawan, ná o poi du san Yehofa wani. U lobi Yehofa, neen meke wi á wani de enke Abner anga Absalom di be abi takuu manii anga ogii-ati. Ma u mu luku bun fu wi á suku fu kon gudu efuso suku balinen aini a goontapu ya. A sani ya sa poli wi anga Yehofa. Wan hii pisi ten a seketasi fu Yelemiya di den e kai Baruk á be e dini Yehofa anga piisii moo, bika a be wani sani di a á be abi. Yehofa be taigi Baruk taki: „Yee! Mi o booko den sani di mi meke. Mi o hali den sani di mi paandi puu. Na a sani de mi o du na a hii kondee. Ma i dati e suku gaan sani. Ná suku den sani de moo” (Yelemiya 45:4, 5). Baruk aliki Yehofa. Useefi mu aliki Yehofa tu, bika dyonson a o poli a hii goontapu.

Yu e soi switifasi gi i baala te i taigi en fu a go a den owluman fu den yeepi en. A so yu e du san Yehofa wani tu

12. Saide u ná o poi du san Yehofa wani efu wi e denki useefi namo?

12 Daniel, wan baala di e tan a Meksikow be mu luku efu a be o aliki Yehofa. A be wani toow anga wan meisyo di á be e dini Yehofa. Daniel taki: „Winsi fa mi be bigin pionili, tokuso mi be e  sikiifi biifi gi a meisyo ete.” Ma bakaten Daniel be kon fusutan taki neen seefi a be e denki. A á be e booko en ede fa Yehofa e denki fu a toli. A be mu soi sakafasi. Neen meke a go taki anga wan owluman di abi ondoofeni. Daniel taki: „A owluman meke mi fusutan taki efu mi wani du san Yehofa wani, da mi á mu sikiifi biifi gi a meisyo moo. Baka di mi begi omen leisi, anga di mi kee omen leisi, neen mi fika a meisyo. A á teke langa, neen mi bigin du a peleikiwooko anga piisii baka.” Nownow Daniel a wan kelen-owluman. A toow anga wan uman di lobi Yehofa.

WI O SOI SWITIFASI GI TAAWAN TE WI E DU SAN YEHOFA WANI

Efi i sabi taki i mati du wan gaan sondu, yu o taigi en fu a go taki anga den owluman fu den yeepi en? (Luku paragraaf 14)

13. Fa Natan soi lesipeki gi David sondee fu taangayesi Yehofa?

13 Te wi e du san Yehofa wani, wi o holibaka gi taawan tu. Wi o soi switifasi gi den te wi e yeepi den. A polofeiti Natan be du san Yehofa wani, ma a be e lesipeki David tu. David be puu wan man uman neen ana, neen a kii a man. Di David du a sani ya, neen Yehofa sende Natan fu kaasi David. Natan be abi deki-ati, bika a du san Yehofa taigi en. Ma a be wooko anga koni, bika a á taki goofu anga David. A taki switi anga en di a pii ain gi en. A be wani yeepi en fu a fusutan taki a wan gaan ogii a du. Neen meke a gi en wan toli fu wan guduman di be fufuu a wan kodo sikapu fu wan pootiman. Di David yee a toli ya, en ati boon na a guduman. Neen Natan taigi en taki: „A yu na a man!” Neen fosi David fusutan taki a du wan gaan sondu.2 Samuweli 12:1-7, 13.

14. Fa i sa holibaka gi i mati anga i famii sondee fu taangayesi Yehofa?

14 Iseefi poi soi switifasi gi taawan sondee fu taangayesi Yehofa. Kon u taki i sabi taki wan baala du wan gaan sondu. Efu a baala ai famii efuso i mati, da kande yu o wani holibaka gi en. Ma i sabi taki a san Yehofa wani fosi i mu du. Leti enke Natan i mu aliki Yehofa, ma i mu yeepi i baala tu. Taigi en taki a á mu daaidaai fu go a den owluman fu den yeepi en. Efu a á go, da a yu mu taigi den owluman. Te i du a sani ya, da yu e soi taki yu e du san Yehofa wani. Boiti dati, i soi switifasi gi i baala tu, bika den owluman o yeepi en a wan switifasi fu a toon wan mati fu Yehofa baka.Leisi Lefitikesi 5:1; Galasiyasama 6:1.

U MU ABI DEKI-ATI FU DU SAN YEHOFA WANI

15, 16. Saide Husai be mu abi deki-ati efu a be wani aliki Yehofa?

15 Husai a be wan fu den mati fu David di be e holibaka gi en. Di wantu sama be wani poti Absalom enke kownu, Husai be mu abi deki-ati fu holibaka gi David. A be mu abi deki-ati fu du  san Yehofa wani. A be sabi taki David be lowe fu di Absalom anga den suudati fi en be kon a Yelusalem (2 Samuweli 15:13; 16:15). Ma san Husai du? A gwe fika David neen a go holibaka gi Absalom? Nono. Anga ala fa David be kon gaandi, anga ala fa omen sama be wani kii en, Husai tan holibaka gi en. A be sabi taki a Yehofa be poti David enke Kownu. Na a sani de meke a meke moiti fu go miti David na a Oleifi-mongo.2 Samuweli 15:30, 32.

16 David be begi Husai fu a daai go a Yelusalem baka. Te a be go a Yelusalem da a be mu du enke en anga Absalom a mati. A be mu koli Absalom fu du san a taki, da a á be o aliki Akitofel. Husai be abi deki-ati, neen meke a du san David taigi en, winsi fa den be sa kii en. A so a aliki Yehofa tu. David be begi Yehofa fu yeepi Husai. Fu di Yehofa aliki a begi fu David, meke Absalom be du den sani di Husai be taki, a á be aliki Akitofel.2 Samuweli 15:31; 17:14.

17. Saide u mu abi deki-ati efu u wani du san Yehofa wani?

17 Efu u wani aliki Yehofa moo u famii, den sama a wookope efuso gaanlanti, da u mu abi deki-ati. Di Taro, wan baala a Yapan be nyoni, a be e du ala san a be poi fu meke en mma anga en dda fii bun. A be e du ala san den be e taigi en. A ná dwengi den be e dwengi en, ma a di a be lobi den meke a be e holibaka gi den. Ma di a bigin sutudeli Beibel anga den Kotoigi, neen en mma anga en dda taigi en taki a á mu mumui anga den Kotoigi moo. A sani ya be meke a fii booko-saka. A be taanga gi Taro fu taigi en mma anga en dda taki a o go a den komakandaa. A taki: „Ná pikin boon den ati boon. A omen yali langa den á be wani mi go luku den. Mi be e begi Yehofa fu a yeepi mi fu mi á gi abaa. Nownow mi sa go luku den bika den ati nai boon a mi moo.”Leisi Odo 29:25.

18. Sowtu wini i fende fu a artikel ya?

18 Leti enke David, Yonatan, Natan anga Husai, wi o fii bun te wi o du san Yehofa wani. Noiti u mu de enke Abner anga Absalom, bika den á be e aliki Yehofa. A tuu taki wi e meke fowtu, bika wi a sondu sama. Ma meke u du san u poi fu soi Yehofa taki a moo pelensipali sani aini u libi na a du di u wani du san ai taki.

^ [1] (paragraaf 7) Son wan fu den nen aini a artikel ya kengi.