Skip to content

Skip to table of contents

Sani di leisiman akisi

Sani di leisiman akisi

Saide den sani di Mateyesi sikiifi fu a libi fu Yesesi anga den sani di Lukasi sikiifi a ná aseefi?

Mateyesi anga Lukasi sikiifi sani fu a pisiten di Yesesi meke anga wantu sani di pasa di a be yonkuu. Ma den á sikiifi denseefi toli. Ibiiwan fu den sikiifi wan taa toli fu Yesesi di a be yonkuu, fu di den á poti pakisei a denseefi sama di be de makandaa anga Yesesi.

Di Mateyesi be e sikiifi toli fu Yesesi, a moo poti pakisei a Yowsefu. Ai soi san Yowsefu du di Maliya taigi en taki a de anga bee, fa wan engel kon soi Yowsefu aini wan deen saide Maliya be de anga bee anga fa Yowsefu wooko anga san a engel taigi en (Mateyesi 1:19-25). Mateyesi sikiifi tu fa wan engel taigi Yowsefu aini wan deen fu lowe go a Egepte anga en osufamii. A sikiifi taki Yowsefu du san a engel taigi en. Mateyesi sikiifi taki bakaten wan engel taigi Yowsefu aini wan deen taki en anga en osufamii mu daai go a Islayeli baka. A sikiifi taki Yowsefu anga en osufamii daai go a Islayeli baka, neen den go tan a Nasaleti (Mateyesi 2:13, 14, 19-23). Aini kapitel wan anga tu fu a Beibel buku Mateyesi, a aitin leisi Mateyesi kai Yowsefu nen, ma a fo leisi namo a taki fu Maliya aini den kapitel ya.

Lukasi moo poti pakisei a Maliya. Ai soi fa a engel di den e kai Gabiliyeli be kon luku Maliya, fa Maliya be go luku en famii Elisabet anga fa a be gafa Yehofa (Lukasi 1:26-56). A sikiifi tu san Simeyon taigi Maliya fu a pina di Yesesi be o pina. Baka dati a sikiifi fa Yesesi anga den famii fi en be go na a tempel di a be abi 12 yali. Di Lukasi sikiifi a toli ya, a san Maliya taki a sikiifi, a á sikiifi san Yowsefu taki. A sikiifi tu taki Maliya be e pakisei den sani di pasa a dei de (Lukasi 2:19, 34, 35, 48, 51). Aini kapitel wan anga kapitel tu fu a Beibel buku Lukasi, a 12 leisi Lukasi kai Maliya nen. Ma a 3 leisi namo a kai Yowsefu nen aini den tu kapitel ya. Mateyesi sikiifi san Yowsefu du anga fa a be e denki. Ma Lukasi sikiifi fa Maliya be e denki anga den sani di miti en.

Den nen fu den afo fu Yesesi á sikiifi na aseefi fasi baka makandaa aini den Beibel buku Mateyesi anga Lukasi. Mateyesi sikiifi den nen fu den famii fu Yowsefu, a kweki dda fu Yesesi, fu soi taki Yesesi be abi a leti fu toon kownu enke bakapikin fu David. Saide? A fu di Yowsefu a be wan bakapikin fu Salomo, a manpikin David (Mateyesi 1:6, 16). Ma Lukasi sikiifi den nen fu den afo fu Maliya, fu soi taki Yesesi abi a leti fu toon kownu fu di en anga Kownu David a famii. Neen abi a leti fu toon kownu enke „bakapikin fu David” (Romesma 1:3). Saide? A fu di Maliya a be wan bakapikin fu Natan, wan fu den boi fu Kownu David (Lukasi 3:31). Saide Lukasi kai Yowsefu a manpikin fu Eli, aladi a Maliya na a umanpikin fu Eli? A den manengee nen wawan be e de aini den buku te den be e sikiifi den nen fu den afo fu wan sama. Neen meke di Lukasi kai Yowsefu manpikin fu Eli, di a be e taki fu den afo fu Maliya, ala sama be sabi taki Yowsefu be toow anga Eli umanpikin.​—Lukasi 3:23.

Den nen fu den afo fu Yesesi di kai aini a Beibel buku Mateyesi anga Lukasi e soi taki Yesesi a be a Mesiyas di Gadu be paamisi. Ala sama be sabi taki Yesesi a be wan bakapikin fu David. Den Faliseiman seefi á be poi taki Yesesi a ná bakapikin fu David. Den nen fu den afo fu Yesesi di Mateyesi anga Lukasi sikiifi e yeepi u fu biibi taki den taa sani di Gadu paamisi o kon tuu.