San na a Kownukondee fu Gadu?

SON SAMA E BIIBI TAKI a wan sani di de aini wan sama ati. Taawan e denki taki na a moiti di libisama e meke fu sama libi na a wan a goontapu. San i denki?

SAN BEIBEL E TAKI FU A TOLI YA?

„A Gadu fu hemel o sete wan Kownukondee di sama ná o poi puu a pasi. . . . A o booko ala den taa kownukondee ya pisipisi. A o puu den a pasi” (Daniyeli 2:44). Gadu Kownukondee a wan tuutuu tii.

SAN BEIBEL E LELI U MOO FU A TOLI YA?

On ten Gadu Kownukondee o kon?

SAN I BE O PIKI?

  • Nawan sama á sabi

  • Dyonson

  • A ná o kon

SAN BEIBEL E TAKI FU A TOLI YA?

„A bun nyunsu fu a Kownukondee fu Gadu mu paati na a hii goontapu meke ala sama yee, dan fosi a kaba o kon” (Mateyesi 24:14). Baka di a bun nyunsu o paati na a hii goontapu, da a Kownukondee o kon fu poli a ogii goontapu ya.

SAN BEIBEL E LELI U MOO FU A TOLI YA?