Skip to content

Skip to table of contents

Lukuman anga sama di e luku sitali poi sabi fa wan sama libi o waka?

Lukuman anga sama di e luku sitali poi sabi fa wan sama libi o waka?

SAMA DI E LUKU SITALI

Den sama di e luku sitali fu sabi fa sama libi o waka, e biibi taki den sitali, a mun anga den taa palaneiti e meke sama tyai denseefi a son fasi. Den taki a peesi pe den sani ya de a tapu te wan pikin meke, e meke a pikin abi son manii. Den taki den sani ya e soi tu fa a pikin libi o waka.

A senten a ten fu den Babilonsama sama be e luku sitali fu sabi fa sani o waka. Ma tokuso a sani ya abi balinen ete. Aini a yali 2012, den be du wan ondoosuku na Ameekankondee. Den akisi omen sama fa den e si a luku di sama e luku sitali fu sabi fa sani o waka. A omen fu den sama taki a luku di sama e luku sitali a beina aseefi enke te koniman ondoosuku sani enke meti anga bon. Wantu sama taki a ná beina, na aseefi. Ma a tuu? Nono. Saide u taki a ná so a de?

  • Den palaneiti anga den sitali á poi meke sama tyai denseefi a son fasi enke fa den sama di e luku sitali e taki.

  • Gaanse fu den sani di den sama ya e taki o pasa anga wan sama, a sani di sa miti ala sama.

  • Aini a ten ya, den sama di e luku sitali e taki den palaneiti e daai lontu a goontapu. Ma a sani de a ná tuu. A wan haw denki fu den sama a fositen. Den palaneiti e daai lontu a san, a ná a goontapu.

  • Te wan sama go a moo enke wan sama di e luku sitali, da ala den e taigi en wan taa sani.

  • Sama di e luku sitali, e paati sama a 12 kulu. Na a dei di wan sama meke e soi aini sowtu kulu a de. Ma a omen ondoo yali kaba den be paati den 12 kulu ya. A goontapu, den sitali anga den palaneiti di den be luku fu paati den 12 kulu, á de na aseefi peesi moo. Neen meke aini a ten ya, a dei di wan sama meke nai kai moo anga a kulu di den poti en aini.

Den sama di e luku sitali taki te den luku on ten wan sama meke, den e sabi sowtu manii a o abi. Ma u sabi taki sama di meke na aseefi dei nai abi denseefi manii. A sani ya e soi taki a dei di wan sama meke, nai soi sowtu manii a o abi. Den sama di e luku sitali nai meke moiti fu sabi fa wan sama de tuutuu. Ma a sitali den e luku da den e taki fa den denki wan sama o tyai enseefi. Yu á si enke a kuutu den e kuutu sama sondee fu den sabi den noh?

 LUKUMAN

A ná a tide sama e go a lukuman fu taigi den fa sani o waka. Son wan fu den lukuman ya, a sani enke meti anga libisama gaanbee den be e luku fu sabi san o pasa aini a ten di e kon. Taawan be e luku fa foo e toto en nyanyan. Taawan be e luku fa te uwii meke efuso den be e luku kofi sakasaka fu sabi san o pasa. Den lukuman fu a ten ya e wooko anga kaita, gaasi bal anga taa sani fu sabi fa wan sama libi o waka. U sa biibi den sama ya? Nono. Meke u luku saide.

Te den lukuman koti luku den nai fende aseefi sani. Winsi den e wooko anga aseefi sani fu koti luku, toku den sani di den taki nai de aseefi. Efu wan sama akisi tu lukuman fu koti luku gi en, neen ala tu koti luku anga denseefi kaita, na aseefi sani den mu fende. Ma gaanse fu den lukuman nai fende aseefi sani te den koti luku.

A omen sama nai fitoow lukuman moo. Den taki a ná den kaita anga a gaasi bal den lukuman e „leisi”. Wan lukuman di gwenti du a wooko ya, e luku fa wan sama e poti en fesi efuso fa ai piki te a akisi en wan sani. Ai meke enke na a koti di a koti luku meke a sabi a sama libi. Ma a den sani di a sama du meke a lukuman sabi wantu sani fu a sama. A sani ya e meke a sama biibi a lukuman. A so son lukuman e koli sama nyan omen moni.

SAN BEIBEL E TAKI FU A SANI YA?

Lukuman anga den sama di e luku sitali fu sabi fa sani o waka, wani u biibi taki a sikiifi a fesi kaba fa u libi o waka. Ma a sani ya a tuu? Beibel taki useefi poi luku san u wani biibi anga san u wani du anga u libi. A taki den sani di wi e du sa tyai bun efuso takuu bakapisi gi u.​—Yowsuwa 24:15.

Sama di e dini Gadu á mu go a lukuman efuso a sama di e luku sitali fu sabi fa den libi o waka, bika Gadu á lobi sama di e du lukuman wooko. Beibel taki: „Nawan fu u mu . . . du lukuman wooko, bonu efuso tofuu wooko. Wi á mu go suku maiki fu sabi san o pasa. Nawan wisiman, sama di e taki anga ogii yeye, sama di e koti luku efuso sama di e taki anga dede mu de a u mindii. Bika Yehofa e buuse den sama di e du den sani ya. A di den foluku di e tan aini a kondee e du den sani ya, meke Yehofa o puu aini a kondee gi u.” *​—Deitolonomi 18:10-12.

^ paragraaf 17 A nen fu a „Moo Gaan Gadu fu hii goontapu”.​—Psalm 83:18.