Skip to content

Skip to table of contents

A wan gaandi buku efuso wan buku di e taki san o pasa?

A wan gaandi buku efuso wan buku di e taki san o pasa?

SANI DI KONIMAN ONDOOSUKU

WINSI FA BEIBEL NAI TAKI FU SANI DI KONIMAN ONDOOSUKU, TOKUSO SANI SIKIIFI AINI DI KONIMAN FU A TEN DE Á BE SABI. LUKU WANTU FU DEN SANI YA.

Hemel anga goontapu abi wan bigin?

A omen koniman be denki taki hemel anga goontapu ná abi bigin. Den kon si taki den abi bigin. Ma a sani ya be sikiifi aini Beibel senten.​—Genesesi 1:1.

Fa goontapu meke?

Fosi, sama be e denki taki goontapu paata. Na a pisiten fu a yali 500 fosi Kelestesi, koniman fu Giikikondee kon si taki a lontu. Ma wan sani fu 300 yali a fesi, a Beibel sikiifiman Yesaya be sikiifi taki goontapu lontu. ​—Yesaya 40:22.

Den palaneiti anga den sitali e gaandi?

Aristoteles be denki a goontapu wawan sani e gaandi, da den e poli. A be denki den palaneiti anga den sitali á poi kengi efuso gaandi. A omen ondoo yali sama biibi a sani ya. Ma na a pisiten fu a yali 1900, den koniman kon fusutan wan taa sani. Den kon si taki ala sani a hemel anga goontapu e gaandi. Kelvin a wan fu den koniman di ondoosuku a sani ya. A taki a sikiifi aini Beibel taki hemel anga goontapu e „gaandi enke fa koosi e gaandi” (Psalm 102:25, 26). Kelvin e biibi taki Gadu poi meke den sani ya á gaandi fu ogii á miti libisama anga meti enke fa Beibel taki.​—Peleikiman 1:4.

San holi a goontapu?

Wan ondoosukuman fu Giikikondee di den e kai Aristoteles be e leli sama na a pisiten fu 400 fosi Kelestesi taki, ala den sitali anga den palaneiti de aini lontu sani di meke anga kristal. A be taki ala den fasi a denseefi, da goontapu de a mindii. Na a pisiten fu 1800 fosi, koniman bigin fusutan taki den palaneiti anga den sitali á fasi a nawan sani. Ma aini a Beibel buku Yopu, di be sikiifi na a pisiten fu a yali 1500 fosi Kelestesi, wi e leisi taki goontapu á fasi a nawan sani.​—Yopu 26:7.

 DEESI

BEIBEL A NÁ WAN DATAABUKU, MA DEN SANI DI SIKIIFI AINI E KAI ANGA SAN DATAA KON FUSUTAN.

Sama di siki á mu mosoo anga taawan.

A Weiti fu Mosesi be e soi taki wan sama di abi kokobe á be mu go koosube fu taa sama. Ma a di a siki ya kii omen sama na a pisiten fu den yali 500-1500 fosi, den dataa kon fusutan a sani ya. Te anga now den e wooko anga a leli ya.​—Lefitikesi, kapitel 13 anga 14.

I mu wasi te i holi wan dede.

Te anga den ten fu a yali 1900, den dataa di be e wooko anga dede be e go deesi sama sondee den wasi den ana. A sani ya kii omen sama. Ma a Weiti fu Mosesi be e soi taki wan sama di be holi wan dede á be kiin. A be e soi tu taki a sama mu wasi fu a sa kiin baka. Den leli ya be e yeepi sama fu den á siki.​—Numeri 19:11, 19.

San i mu du te i weisei.

Ala yali, lusubee e kii moo enke wan afu miliyun pikinnengee. Gaanse leisi a fu di sama e weisei a tapu doti meke den e siki a bee. Son leisi den e weisei aini olo, ma den nai tapu en bun. Ma a Weiti fu Mosesi e soi taki te wan sama be e go weisei, a be mu diki wan olo, da a tapu en te a be kaba. A á be mu weisei koosube fu a kampu tu.​—Deitolonomi 23:13.

On ten den be mu besnei wan boi.

A Weiti fu Gadu e soi taki den be mu besnei wan boi te a be tapu aitin dei (Lefitikesi 12:3). Sama kon si taki te sani koti wan potopoto pikin baka a fosi wiki di a meke, da a buulu e koti moo gaw. Aini Beibel ten, a sani ya a be wan gaan yeepi.

Te wan sama e fii bun en gusontu e go a fesi.

Dataa anga koniman kon si taki te wan sama e piisii, te ai teke sani fu bigi efuso te ai denki bun fu a ten di e kon, en gusontu e go a fesi. Wan sani di e yeepi a gusontu fi en tu, a te ai gi taawan paadon. Beibel taki: „Wan ati di e piisii a wan bun deesi, ma wan sama di e fii booko-saka nai abi kaakiti.”​—Odo 17:22.