Skip to content

Skip to table of contents

Ná gwe fika Yehofa fu di taawan nai tyai denseefi bun

Ná gwe fika Yehofa fu di taawan nai tyai denseefi bun

„Gi taawan paadon anga u hii ati.”KOLOSESAMA 3:13.

SINGI: 121, 75

1, 2. San Beibel be taki fu a foluku fu Yehofa?

A FOLUKU fu Yehofa di den e kai Yehofa Kotoigi, de aini wan olikanisâsi. A olikanisâsi ya á de enke den taawan. Den sama ya lobi Yehofa. Den wani libi enke fa a wani tu. Winsi fa den na sondu sama, winsi fa den e meke fowtu, toku Yehofa e tii den anga en santa yeye. Meke u luku wantu fasi fa Yehofa e belesi den.

2 Aini a yali 1914, a wantu sama namo be e dini Yehofa. Ma Yehofa belesi a peleikiwooko. Miliyunmiliyun sama kon fusutan den sani di sikiifi aini a Beibel, neen den toon Kotoigi. Yehofa be taki a sani ya a fesi. A taki: „A pikin kulu o toon wan dunsu. A pikin foluku o toon wan gaan foluku. A mi Yehofa, o meke a sani ya pasa gawgaw te a yuu doo” (Yesaya 60:22). Aini a ten ya, wi e si kelle taki a sani di Yehofa be taki e pasa. Den sama  di e dini Yehofa, de enke wan gaan foluku. Te u luku a hii goontapu, da wi e si taki a omen kondee ná abi sama ipi, enke den Kotoigi di de a hii goontapu.

3. Fa a foluku fu Gadu soi taki den lobi taawan?

3 Aini den lasiti dei ya, Yehofa yeepi en foluku fu den lobi denseefi. „Gadu a lobi.” A foluku fi en e waka neen baka (1 Yohanisi 4:8). Yesesi be taigi den bakaman fi en taki den mu ’lobi denseefi’. A taigi den tu taki: „A so ala sama o sabi taki wi a mi bakaman, te u lobi useefi” (Yohanisi 13:34, 35). Aini den ten di pasa, a foluku fu Yehofa soi taki den lobi taawan, winsi den taa foluku be e feti anga denseefi. Wan fu den feti ya, a du fu Tu Goontapu feti. A wan sani fu 55 miliyun sama dede aini a feti ya. Ma a foluku fu Yehofa á kii nawan sama di a feti be e feti. (Leisi Mika 4:1, 3.) Neen meke den „ná abi nawan buulu paiman”.Toli 20:26.

4. Saide a wan foondoo sani taki a foluku fu Yehofa e ipi namo?

4 A foluku fu Gadu e ipi namo, winsi den abi wan ogii-ati feyanti di den e kai Saatan. Neen na „a gadu fu a goontapu ya” (2 Korentesama 4:4). A Saatan e tii den politiki olikanisâsi fu a goontapu. Neen e holibaka gi den nyunsu di e paati a laadiyow, tv, anga kolanti. Ai koboloiki den sani ya fu tapu a peleikiwooko. Ma a á poi tapu a wooko ya. Saatan sabi taki a ten fi en satu, ai du ala san a poi fu tapu u fu wi á dini Yehofa.Openbaring 12:12.

YU O HOLIDOO TE TAAWAN MEKE WAN FOWTU?

5. Saide taawan e du hati sani anga u son leisi? (Luku a fowtow na a bigin.)

5 A foluku fu Gadu leli taki a de taanga fanowdu fu lobi Gadu anga taa sama. Yesesi be taki: „’I mu lobi i Gadu Yehofa anga i hii ati, i hii libi anga ala i fusutan.’ A disi na a fosi anga a moo gaan weiti. Du fu tu weiti de enke a fosi wan, dati na: ’I mu lobi taa sama enke fa i lobi iseefi’” (Mateyesi 22:35-39). Beibel e soi taki ala libisama meke anga sondu, fu di Adan sondu. (Leisi Romesama 5:12, 19.) Neen meke son leisi kande son sama aini a kemeente o du wan sani efuso taki wan sani di hati u. San wi o du te a sani ya miti u? Wi o lobi Yehofa anga u hii ati ete? Wi o dini en ete? Wi o holibaka gi a foluku fi en ete? Beibel e soi fa wantu sama di be e dini Yehofa du efuso taki sani di be hati taawan. Meke u luku san u sa leli fu a sani ya.

Efi i be de na a ten fu Eli, neen i be sabi taki a so den manpikin fi en be e tyai denseefi, san i be o du? (Luku paragraaf 6)

6. Saide u sa taki Eli á sitaafu den boi fi en?

6 Eli a be a hei pilisite, ma den tu boi fi en á be e holi den weiti fu Yehofa. Beibel taki: „Den manpikin fu Eli be wisiwasi. Den á be e lesipeki Yehofa” (1 Samuweli 2:12). Eli be sabi taki den boi fi en be e du omen ogii. Toku a á sitaafu den enke fa a be mu sitaafu den. Baka wan pisiten Yehofa sitaafu Eli anga den tu boi fi en. Fanafu a ten de, Yehofa á meke den bakapikin fu Eli toon hei pilisite moo. Efi i be de na a ten fu Eli, neen i be sabi taki a so den pikin fi en be e tyai denseefi, san i be  o du? Den sani ya be o swaki i biibi te da i gwe fika Yehofa?

7. Sowtu gaan sondu David du? San Gadu du di David du a sondu ya?

7 David be abi bun manii, neen meke Yehofa be lobi en (1 Samuweli 13:13, 14; Toli 13:22). Ma David be du wan gaan ogii. Di Uriya go a wan feti, neen David didon anga Batseiba, a uman fu Uriya. Neen Batseiba de anga bee. David be wani kibii a taki. Neen meke a meke moiti fu sende Uriya go a osu. A be wani Uriya go didon anga Batseiba, da a foluku be o denki taki a Uriya be gi Batseiba bee. Ma Uriya á be wani go a osu. A so David meke den kii Uriya aini a feti. Di David du a sani ya, a omen polobelema miti en anga en osufamii (2 Samuweli 12:9-12). Toku Yehofa soi tyali-ati gi en. A gi en paadon. A be sabi taki David ati be bun (1 Kownu 9:4). Efu na a ten de i be e libi, fa i be o si a sani di David du? A sani de be o meke i gwe fika Yehofa?

8. (a) Fa Peitilisi soi taki á be du san a be paamisi? (b) Saide Yehofa meke Peitilisi wooko gi en winsi fa a be e meke fowtu?

8 Wan taa sama di Beibel e taki fi en a Peitilisi. Winsi fa son leisi a be e taki efuso du sani di á fiti, tokuso Yesesi meke a toon wan apostel. Wan leisi Peitilisi be taki, winsi ala den taa apostel gwe fika Yesesi, a ná o gwe fika en (Malikisi 14:27-31, 50). Ma di den kisi Yesesi, ala den apostel gwe fika en, Peitilisi seefi gwe. Baka dati, a sitee dii leisi taki a á sabi Yesesi (Malikisi  14:53, 54, 66-72). Ma Peitilisi soi taki a sani di a du be hati en. Neen meke Yehofa gi en paadon. A meke a wooko gi en go doo. Efi i be de wan bakaman fu Yesesi a ten de, neen i be sabi san Peitilisi du, i be o gwe fika Yehofa?

U sa biibi taki ala yuu Yehofa o du sani di bun

9. Saide yu e biibi taki Yehofa o kuutu sani anga leti?

9 Den toli ya e soi u taki, wantu sama di be e dini Yehofa du sani di á bun. Den sani di den du be hati taawan. Efu den sani ya pasa aini a ten ya, san yu o du? Yu o go a komakandaa ete? Yu o gwe fika Yehofa anga a kemeente? Yu o fusutan taki a di Yehofa abi tyali-ati meke ai wakiti fu a sama kengi? Ma son leisi a sama di du wan sondu nai booko en ede anga a fasi fa a tyai enseefi. Yu e biibi taki Yehofa sabi san e pasa? Yu e fitoow Yehofa taki a o seeka a toli na a moo bun yuu? Kande a puu a sama na a kemeente efu a de fanowdu. Yu e biibi taki Yehofa o kuutu sani anga leti?

NÁ GWE FIKA YEHOFA

10. San Yesesi be holi a pakisei di Yudasi anga Peitilisi be sondu?

10 A omen toli sikiifi aini Beibel fu sama di tan dini Yehofa winsi fa taawan meke gaan fowtu. Yesesi na a moo bun sama di u sa waka neen baka. Baka di a begi en Dda wan hii neti fu a yeepi en, neen a teke 12 fu den bakaman fi en enke apostel. Ma wan fu den di den e kai Yudasi bidiigi en. Boiti dati Peitilisi be sitee taki a á sabi Yesesi (Lukasi 6:12-16; 22:2-6, 31, 32). Yesesi be sabi taki a ná Yehofa efuso a foluku fi en meke a sani ya miti en. Neen meke winsi fa den apostel du sani di Yesesi á be lobi, tokuso en ati á boon na a foluku fu Yehofa. En ati á boon a Yehofa tu. Ma a dini Yehofa anga en hii ati, winsi fa den sani ya miti en. Neen meke Yehofa pai en. Di a dede a weki en baka. Baka dati a meke a toon Kownu fu a Kownukondee a hemel.Mateyesi 28:7, 18-20.

11. San Beibel be taki fu a foluku fu Yehofa?

11 A toli ya e soi u taki wi á mu fika Yehofa anga en foluku. Wi o fende wini te u tan aini a olikanisâsi fu Yehofa. Wi e si taki Yehofa e tii en foluku aini den lasiti dei ya. Ai yeepi den fu den paati a bun nyunsu na a hii goontapu. A den wawan e du a wooko ya. Den sani di Yehofa e leli den e yeepi den fu libi na a wan. Den e yeepi den fu de anga piisii tu. Yehofa taki: „Wi aliki, den futuboi fu mi o bali piisii fu di den ati bun.”Yesaya 65:14.

A á be o de wan koni sani fu gwe fika Yehofa anga en foluku, fu di wan sama fu a kemeente meke wan fowtu

12. Fa u mu si den fowtu fu taawan?

12 Wi e piisii fu di Yehofa e tii wi. Ai yeepi u fu du omen bun sani tu. Den sama di de aini a goontapu fu Saatan á  sabi fa sani o de aini a ten di e kon. Den á de koloku tu. Neen meke wi á mu gwe fika Yehofa anga en foluku, fu di wan sama fu a kemeente taigi u wan hati sani efuso du wan hati sani anga u! Ma u mu dini Yehofa winsi san e pasa. A san a taki u mu du. Boiti dati u mu meke moiti fu sabi fa u mu si den fowtu di taawan e meke. Te wan sama meke wan fowtu u mu sabi san u mu du tu.

SAN I MU DU?

13, 14. (a) Saide u mu abi pasensi anga taawan? (b) San wi á mu feegete?

13 San i mu du te wan baala efu sisa du wan sani di hati i? Beibel taki: „Yu ati á mu e boon gaw, bika a don sama ati e boon gaw” (Peleikiman 7:9). Ala sama e meke fowtu. Wi á mu denki taki a soso bun sani den baala anga sisa o go e du. U ná o fende nawan wini efu wi e tan pakisei den fowtu fu taawan. Efu wi e du a sani ya, u ná o dini Yehofa anga piisii moo. San moo ogii, a taki a sani de sa swaki u biibi. A sa meke u fika a olikanisâsi fu Yehofa tu, da u ná o dini Yehofa moo. U ná o abi a howpu fu libi aini a nyun goontapu tu.

14 San o yeepi i fu dini Yehofa anga piisii te wan baala efu sisa du wan sani di meke yu ati boon? Noiti i mu feegete san Yehofa paamisi i. A taki: „Yee, mi o meke nyun hemel anga wan nyun goontapu. Sama ná o membee den fositen sani moo. Den sani de ná o kon a den pakisei moo” (Yesaya 65:17; 2 Peitilisi 3:13). Efi i holidoo, Yehofa o gi i den belesi ya.

15. San Yesesi taki u mu du te taawan meke wan fowtu?

15 A tuu, wi á de aini a nyun goontapu ete. Neen meke te wan sama du wan sani anga u, u mu teke ten pakisei fa Yehofa wani u tyai useefi. Membee san Yesesi be taki: „Efu yu e gi taawan paadon fu den fowtu fu den, i Dda a hemel o gi i paadon fu den fowtu fi i tu. Efi i nai gi taawan paadon fu den fowtu fu den, da i Dda ná o gi i paadon fu den fowtu fi i tu.” Di Peitilisi akisi Yesesi efu a te doo „seibin toon” den mu gi taawan paadon, Yesesi piki en taki: „Ma mi e taigi i taki, a ná seibin toon namo, ma a te doo 77 toon.” Yesesi leli u taki ala yuu u mu gi taawan paadon anga u hii ati.Mateyesi 6:14, 15; 18:21, 22.

16. San wi e leli fu a fasi fa Yowsefu tyai enseefi?

16 A toli fu Yowsefu e soi u san u mu  du te taawan du sani anga u. A tu pikin namo Yakopu meke anga Lakeli. Den pikin di den meke a Yowsefu anga en pikin baala. Yakopu be abi ete tin manpikin, ma a be moo lobi Yowsefu. Neen meke den taa manpikin be e dyalusu anga Yowsefu. Den be buuse en te neen den seli en enke saafu. Den sama di bai en, tyai en go a Egepte. Baka omen yali, neen a kownu fu Egepte poti Yowsefu enke du fu tu tiiman fu a kondee, bika a be lobi den bun sani di Yowsefu be e du. Baka dati neen den baala fi en kon bai nyanyan a Egepte, bika wan angiiten be de aini a kondee. Di den si Yowsefu, den á be sabi en, ma Yowsefu be sabi den. Winsi fa den be libi ogii anga Yowsefu, tokuso a á libi ogii anga den. A du wantu sani fu luku efu den baala fi en be kengi. Di Yowsefu si taki den baala fi en kengi, neen a taigi den sama neen. Baka dati a gi den taanga-sikin. A taigi den taki: „Ná feele. Mi o gi u anga den pikin fu u nyanyan.”Genesesi 50:21.

17. San u mu meke moiti fu du te taawan meke wan fowtu?

17 Holi a pakisei taki, fu di ala sama e meke fowtu, meke son yuu iseefi e du sani di hati taawan tu. Neen meke te i fusutan taki i du wan sani di hati wan sama, da i mu du san Beibel taki. Akisi en fu a gi i paadon. Baka dati meke moiti fu yu anga en á poli. (Leisi Mateyesi 5:23, 24.) Ai switi gi u te taawan gi u paadon. Neen meke u mu gi den paadon tu. Kolosesama 3:13 e taki: „U mu abi boo anga taawan. Gi taawan paadon anga u hii ati tu te wan sama du wan hati sani anga u. Leti enke fa Yehofa e gi u paadon anga en hii ati, a so useefi mu gi taawan paadon tu.” Efu u lobi u baala efuso sisa tuutuu, da u ná o holi den na ati (1 Korentesama 13:5). Boiti dati, efu wi e gi taawan paadon, Yehofa o gi u paadon tu. Neen meke te taawan meke wan fowtu, meke u meke moiti fu gi den paadon enke fa u Dda Yehofa e gi u paadon.Leisi Psalm 103:12-14.