Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Yehofa Kotoigi

Okanisitongo

Kotoigi e peleiki osu fu osu a Italiya

A LIBI FU WI ENKE KELESTEN ANGA A PELEIKIWOOKO–KOMAKANDAA BUKU yuli 2017

Fa u sa paati den sani ya

Fa u sa paati A Wakititolen anga a tuu leli di e soi saide libisama e pina. Luku fa i sa paati den sani ya.

DEN GUDU DI DE AINI A WOWTU FU GADU

Yu ati safu?

Fa a fasi fa wi e meke piisii, a fasi fa wi e wei koosi anga a fasi fa wi e modo e soi san de aini wi ati? San a wani taki wan sama ati safu?

DEN GUDU DI DE AINI A WOWTU FU GADU

Yu e du san i paamisi?

Enke fa a toli fu Sedekiya e soi, da san e pasa te wi á du san u paamisi?

DEN GUDU DI DE AINI A WOWTU FU GADU

Yehofa e membee den sondu fu u ete te a gi u paadon?

Sowtu toli aini Beibel e soi taki Yehofa e gi sama paadon? Fa a toli fu David, Manase, anga Peitilisi e soi u taki ai gi sama paadon tuutuu?

A LIBI FU WI ENKE KELESTEN

Yu e gi iseefi paadon?

Te Yehofa gi u paadon kaba fu wan sondu, da son leisi ai taanga fu u gi useefi paadon. San o yeepi i fu gi iseefi paadon?

DEN GUDU DI DE AINI A WOWTU FU GADU

Na a sama di abi a leti fu tii o toon kownu

Fa a polofeititoli fu Eseikiyeli be soi taki Yesesi be abi a leti fu tii enke kownu? San a sani ya e leli u fu Yehofa?

A LIBI FU WI ENKE KELESTEN

Soi lesipeki te i de a sama doomofu

Te u de a den sama doomofu, kande u nai si taki den e luku efuso aliki wi. Fa u sa soi lesipeki te u de a den doomofu?

DEN GUDU DI DE AINI A WOWTU FU GADU

A sani di Yehofa be taki o pasa anga Tirus e meke u moo biibi a Wowtu fi en

Eseikiyeli be taki a fesi fa den be o poli Tirus. A leti so a be pasa tu.