Skip to content

Skip to table of contents

 DEN GUDU DI DE AINI A WOWTU FU GADU | ESTER 1-5

Esite yeepi a foluku fu Gadu

Esite yeepi a foluku fu Gadu

Ester soi taki en biibi taanga di a yeepi a foluku fu Gadu

  • Efu wan sama be go na a kownu sondee a kownu kai en, a be sa dede. A 30 dei langa a kownu á be kai Ester

  • Kownu Ahasferos, di sama be sabi enke Serkses I, ati be e boon gaw. Wan leisi a meke den koti wan man a mindii, neen a soi a foluku. A sani ya be mu de enke wasikow gi den. A be puu Fasti enke uman-kownu tu, di a á be aliki en

  • Ester be abi fu meke a kownu sabi taki en na wan Dyu. A be mu meke a sabi tu taki a koli a koni man di a be e fitoow koli en