FA I WANI EN
Text
Image

Yehofa be taki a kuudei fu a Weiti á be o de moo, ma wan nyun kuudei be o sete. A nyun kuudei ya be o tyai wini gi libisama fu teego.

A KUUDEI FU A WEITI

 

NYUN KUUDEI

Yehofa anga den Islayelisama

DEN SAMA DI DE AINI A KUUDEI

Yehofa anga a nyun Islayeli

Mosesi

A SAMA DI A KOBOLOIKI FU SETE A KUUDEI

Yesesi Kelestesi

Meti ofaandi

SAN E MEKE A KUUDEI YA E WOOKO

A dede di Yesesi dede gi u

Den paata siton

PE A SIKIIFI

Libisama ati