A omen Kelesten di nai peleiki efuso kon a komakandaa moo, e kon na a Membeefesa ala yali. Di den kon aini a tuu biibi, den be e lon wan siteelon fu fende libi, ma wantu sani meke den saka gwe. Wantu fu den sani di meke den nai kon a komakandaa moo sikiifi aini a bolosilo Drai kon baka na Yehovah (Heb 12:1). Yehofa lobi den sama ya, bika a bai den anga a buulu fi en Manpikin (Toli 20:28; 1Pt 1:18, 19). Fa u sa yeepi den fu daai kon baka?

Leti enke fa wan sikapuman e meke moiti fu fende wan sikapu di lasi, a so den owluman e meke ala moiti fu yeepi den baala anga sisa ya (Luk 15:4-7). A sani ya e soi taki Yehofa lobi den (Yel 23:3, 4). Ala u sa gi den taanga-sikin, ná den owluman wawan. Yehofa e piisii te ai si fa wi e meke moiti fu soi switifasi gi den. A o belesi den moiti di wi e meke (Odo 19:17; Toli 20:35). Luku sama i sa gi taanga-sikin. Yu á mu daaidaai!

LUKU A FELON DI DEN E KAI GI SMA DI NO E PREIKIMORO DEKI-ATI, BAKA DATI DA I PIKI DEN AKISI YA:

  • San Abbey du di a miti wan Kotoigi di a á sabi?

  • Saide u mu go a den owluman fosi efu u wani yeepi wan Kelesten di nai kon a komakandaa moo?

  • San Abbey du fosi a go luku Laura du fu tu leisi?

  • Fa Abbey soi lobi anga pasensi di ai meke moiti fu yeepi Laura?

  • San Yesesi be wani leli wi anga a toli di sikiifi a Lukasi 15:8-10?

  • Fa sani waka di den meke moiti fu yeepi Laura?