Baala anga sisa de a wan gaan konkelesi di be holi aini 2014 a New Jersey, Ameekan.

WI KELESTEN LIBI ANGA A PELEIKIWOOKO–KOMAKANDAA BUKU april 2016

Fa u sa paati den sani ya

Fa u sa paati A Wakititolen anga a Bijbel leri-buku. Luku fa i sa paati den sani ya.

DEN GUDU DI DE AINI A WOWTU FU GADU

Taki switi anga taawan fu gi den taanga-sikin

Den dii mati fu Yopu á taki sani di gi en taanga-sikin, a kuutu den be e kuutu en. A sani de moo hati Yopu. (Yopu 16-20)

A LIBI FU WI ENKE KELESTEN

Wan nyun fasi fa i sa bigin wan takimakandaa

Bigin wan takimakandaa anga a nyun artikel di den e kai „San Beibel e taki?”

DEN GUDU DI DE AINI A WOWTU FU GADU

Yopu á meke sama koli en anga den takuu pakisei fu den

Luku den lei di Saatan e paati, anga fa Yehofa de tuutuu. (Yopu 21-27)

DEN GUDU DI DE AINI A WOWTU FU GADU

Yopu be e du sani a wan leti fasi

Yopu be e tyai enseefi a wan fasi di fiti. A á be e paati bee. (Yopu 28-32)

DEN GUDU DI DE AINI A WOWTU FU GADU

Wan tuutuu mati o taigi i kiin te a si taki i fowtu

Waka a Elihu baka. A taki switi anga en mati Yopu. (Yopu 33-37)

MEKE MOITI FU TOON WAN MOO BUN PELEIKIMAN

A paati di wi o paati a konkelesi pampila fu kai sama

Sani di u mu holi a pakisei te wi e kai sama kon na a konkelesi. Seeka fu kai sama kon na a konkelesi. Luku a pisi di e soi u san u mu taki te wi e kai sama.

A LIBI FU WI ENKE KELESTEN

Sani fu a konkelesi di wi á mu feegete

Sidon denki fa i sa soi taawan di kon a den konkelesi fu Yehofa Kotoigi taki i lobi den.