Te yu e luku a felon ya, gaantangi luku fa i sa fende wini fu den leli fu Beibel di de aini. Holi a pakisei taki winsi pe fu goontapu i go, ala sama o abi en fasi fa ai si sani efuso fa ai du sani te a meke mofu fu toow.