Wan yonkuman go teke paa anga sama di á be e tyai denseefi enke fa Beibel e taki. San den sama fi en du di a bigin libi enke wan goontapu sama? San a felon ya e leli u fu den polobelema di yonkuuwan e miti aini a ten ya?