Skip to content

Skip to table of contents

Holidoo winsi san e pasa

Saatan e koboloiki den sani di e miti u fu swaki u biibi. San o yeepi u fu holidoo te den sani ya e miti u?

Holidoo winsi san e pasa—Wantu sani a fesi

Den sani di miti Yopu miti wan osufamii fu a ten ya tu. Te tesi e miti u enke den, wi o poi holidoo tu, bika Yehofa o yeepi u.

Holidoo winsi san e pasa

A moin felon ya o yeepi u fu holidoo. A o yeepi u tu fu wi á feegete den sani di Yehofa paamisi u aini a ten di e kon.