Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Yehofa Kotoigi

Okanisitongo

Leli i pikin

 TOLI 4

Wan meisyo di be meke en dda anga Yehofa piisii

Wan meisyo di be meke en dda anga Yehofa piisii

San Yefta paamisi Yehofa?

A á be makiliki, ma umanpikin fu Yefta be du san en dda be paamisi

Yu e si a meisyo na a fowtow?— A meisyo ya na a umanpikin fu wan man den e kai Yefta. Beibel nái kai en nen. Ma u sabi taki a be meke en dda anga Yehofa piisii. Meke u leli wantu sani fu a meisyo ya anga en dda.

Yefta a be wan bun man. Ala yuu a be e teke ten fu leli a meisyo fi en sani fu Yehofa. A be taanga. Yefta a be wan bun fesiman tu. Neen ede meke den Islayelisama be akisi en fu teke fesi di den be o go feti anga den feyanti fu den.

Yefta be begi Yehofa fu yeepi en fu wini a feti. A be paamisi Yehofa taki efu a wini a feti, a be o gi Yehofa a fosi sama fi en osu di be o kon miti en, te a be o daai kon a osu baka. A sama de be o abi fu wooko en hii libi na a tabernakel fu  Yehofa. A be o tan koosube fu a tabernakel. Aini a ten de, da na a tabernakel sama be e go fu dini Yehofa. We Yefta be wini a feti! I sabi sama na a fosi sama di kon miti en di a daai kon baka?—

Na a meisyo fi en! Neen be de a wan kodo pikin di a be abi. A be kon bigi kaba. Now Yefta be abi fu sende en gwe. A be tyali te ye. Ma yu á mu feegete, a be paamisi Yehofa wan sani. Neen meke a meisyo fi en taigi en taki: ’Nda, i be paamisi Yehofa wan sani. I mu du san i paamisi en.’

Den mati fu a umanpikin fu Yefta be e go luku en ala yali

A meisyo fu Yefta be e tyali tu. Bika te a be o wooko na a tabernakel a á be mu toow. A á be mu meke pikin tu. Ma a be wani du san en dda paamisi Yehofa. A be wani meke Yehofa piisii tu. A piisii di Yehofa be o piisii be bun gi en moo enke toow anga meke pikin. Neen ede meke a foloisi komoto a osu go tan koosube fu a tabernakel. A be o tan ape en hii libi langa.

I denki taki a sani di a du ya meke Yehofa anga en dda piisii?— Den be e piisii! Te i nái taangayesi, ma i lobi Yehofa enke fa a meisyo fu Yefta be lobi en, da iseefi o meke wi enke i mma anga i dda piisii. Yehofa seefi o piisii tu.

LEISI AINI BEIBEL

  • Deitolonomi 6:4-6

  • Kuutubakaa 11:30-40

  • 1 Korentesama 7:37, 38