Skip to content

Skip to table of contents

 TOLI 2

Lebeka be wani Yehofa piisii

Lebeka be wani Yehofa piisii

Lebeka a be wan uman di be lobi Yehofa. A man fi en den be e kai Isaki. Enseefi be lobi Yehofa tu. Fa Lebeka anga Isaki du miti? Fa Lebeka soi taki a be wani Yehofa piisii? Kon u taki fosi fu Isaki, a man fu Lebeka.

A Isaki mma anga en dda den be e kai Sara anga Abalaham. Den be e tan aini Kana-an. Den sama fu a kondee de á be e dini Yehofa. Abalaham be wani en manpikin toow anga wan uman di e dini Yehofa. Neen meke a sende wan fu den wookoman fi en fu go suku wan uman gi Isaki na a kondee Haran. Na ape den famii fu Abalaham ben e tan. Na Eliyeser a be sende go kande.

Lebeka kisi wataa gi den tyaipi Kameili, a wooko taanga

Eliyeser be go makandii anga wan tu taa wookoman. Den be mu waka langa fosi den doo. Den be tyai tin kameili di be de anga nyanyan anga kado. Fa Eliyeser ben o sabi sowtu uman a ben mu teke gi Isaki? Di den doo Haran neen den teke boo a wan wataa peti, bika Eliyeser be sabi taki den uman be o kon kisi wataa na ape. A begi Yehofa taki: ’Efu mi begi wan uman wataa, neen a kisi gi mi anga mi kameili, da mi o sabi taki neen i wani mi teke gi Isaki.’

Neen a yonkuu uman Lebeka kon na a peti. Beibel taki ná pikin moi a be moi. Di Eliyeser begi en wan pikinso wataa, neen  a taki: ’Teke a wataa ya, da mi o go kisi gi den kameili fi i tu.’ I sabi, kameili a wan meti di e diingi tyaipi wataa, neen ede meke Lebeka be mu lon go na a peti omen pasi fu go kisi wataa. Yu e si fa ai wooko taanga na a fowtow?— Eliyeser be foondoo di a si fa Yehofa aliki a begi fi en.

Eliyeser be gi Lebeka tyaipi moimoi sani. Lebeka kai Eliyeser anga den taa wookoman fu Abalaham kon neen dda osu. Eliyeser taigi den saide Abalaham sende en kon de. A taigi den tu fa Yehofa piki a begi fi en. Den sama fu Lebeka be wani a toow anga Isaki. Den be e piisii fu a sani ya.

Lebeka go anga Eliyeser a Kana-an, neen a toow anga Isaki

Ma i denki Lebeka be wani toow anga Isaki?— Lebeka be sabi taki a Yehofa be sende Eliyeser go ape. Neen ede meke di den sama fi en be akisi en efu a wani go a Kana-an fu toow anga Isaki, neen a taki: ’Eeye, mi wani.’ Neen wanten a go anga Eliyeser. Di den doo Kana-an neen a toow anga Isaki.

Di Lebeka du san Yehofa be wani neen Yehofa solugu en. Baka omen yali, Yesesi mma be meke en. Yesesi a be wan bakapikin fu Lebeka. Efi i meke Yehofa piisii enke fa Lebeka be meke a piisii, da Yehofa o solugu i tu.

LEISI AINI I BEIBEL