Skip to content

Skip to table of contents

 PENTI 17

Sama mu man fusutan san yu e taki

Sama mu man fusutan san yu e taki

1 Korentesama 14:9

SAN I MU DU: Yeepi den sama di e aliki i fu fusutan san i wani leli den.

FA I SA DU A SANI YA:

  • Ondoosuku a toli di yu o taki finifini. Meke moiti fu fusutan a toli bun, da yu o man yeepi den sama di e aliki i fu fusutan san yu e taki.

  • Ná koboloiki omen wowtu fu tyai wan sani kon a kiin, ma taki a wan makiliki fasi. Taki sani satu, ná lolo a taki te yu e leli taawan.

  • Soi san son wowtu wani taki. Meke moiti fi yu á koboloiki tyaipi wowtu di den sama di e aliki yu á sabi. Efi i mu taki fu wan wowtu, wan sama fu Beibel efuso wan taa sani fu fositen di den á sabi, da i mu yeepi den fu fusutan san yu e taki.